Описание

Блатната сова е с дължина на тялото 37-40 cм, размах на крилата  95 – 105 см.Мъжките тежат около 350 г, а женските –около 420 г. Оперението на блатната сова е тъмно кафяво на гърба, а на обратната страна по – светло и понякога щриховано. Перушината на женските сови  е по – тъмна от тази на партньорите им. Цветът на очите е с тъмен цвят, като ирисът е жълт. Може да бъде сбъркана с горската ушата сова, но „ушите“  са по-къси и има тъмни върхове на крилата.  По време на полет совата държи крилата си косо в посока нагоре. Ако бъде нападната и „притисната до стената“, тя разперва криле за да изглежда по-голяма.

Разпространение и местообитание

Блатната сова е  вид  нощна граблива птица, обичаща по – влажните климатични области. Среща се в Русия, Скандинавия, Великобритания, Исландия и отчасти в Холандия. В Средна Европа може да се види сравнително рядко.Най – голяма популация совата има в азиатската част на Русия. На американския континент може да се наблюдава в Канада, северната част на САЩ и Хавай,а също така в Андите и на островите Галапагос.

Обитава влажни зони и пасища и обработваемите земи в близост до тях. Среща се и в България.

Птиците от далечния север мигрират през  зимата към  по-топлия климат на  Южна Европа, включително и у нас. Птиците от южните страни  са непостоянни в придвижванията си.

Хранене

Главната храна на блатната сова са полевките.По избор ядат и други малки гризачи и птици, понякога гущери, змии, мишки, земни катерици, земнокопи, плъхове, прилепи, къртици и някои насекоми.

От време на време ще напада по-малки птици, особено когато е в близост до морските брегове и прилежащите влажни зони, като предочита рибарки, малки чайки и морски птици.Птичата плячка е по-рядка във вътрешността на страната, където совата се се храни с чучулиги, иктериди, скорци, тирани- мухоловки и бъбрица. Насекомите допълват диетата и блатните сови могат да преследват хлебарки, скакалци, бръмбари и гъсеници.

Блатната сова ловува по здрач, но е забелязвана и денем. Изглежда, че ловът на дневна светлина съвпада с периодите на висока активност на полевките, предпочитаната му плячка.

Гнездене

Периода на гнездене обикновено е от март до юни.Полова зрялост се достига в края на първата година (март или април).Мъжкият изпълнява кръгов парад с полети над своята територия, докато издава звуци за привличане на женските.

След оплождането двойката строи гнездо на земята чрез изкопаване на трапчинка,която гарнира със суха трева, клонки и т.н. Блатната сова снася 4-10 бели яйца. Мътенето на яйцата продължава 26-30 дни. Малките започват да летят след 5 седмици.

Природозащитен статус

Блатната сова е  вписана  в приложение I на Директивата за птиците на Европейския съюз . Защитен вид от Закона за биологичното разнообразие.

 

Блатна сова (Asio flammeus)