Глобалната Инициатива за Спиране на Износа на Опасни Пестициди

Фондация Виа Понтика се включи в отворено  писмо, адресирано до Европейския съвет, което призовава за незабавно прекратяване на производството и износа на забранени и опасни пестициди от Европейския съюз. Писмото, което е подписано от десетки организации от цял свят, поставя акцент върху правото на всички хора да живеят в здравословна околна среда и да имат здравословно бъдеще.

В текста на писмото се подчертава, че въпреки регулаторната рамка на ЕС, която предоставя известна степен на защита на здравето на гражданите и околната среда, в страни с ниски и средни доходи (LMICs) тези защити често липсват. Фермерите и работниците в тези страни не могат да си позволят необходимото защитно оборудване, което води до драматични случаи на отравяне и дори самоубийства.

Особено обезпокоително е, че въпреки забраната на силно опасни пестициди (HHPs) в ЕС, те продължават да се произвеждат и изнасят в трети страни. Това двойно стандартно поведение създава нечестна конкуренция за европейските фермери и нанася значителни щети на здравето и околната среда в страните вносителки.

Фондация Виа Понтика и останалите подписали организации призовават ЕС да изпълни своите обещания, направени в Рамковата стратегия за химикали за устойчивост (CSS) и Европейската зелена сделка, като наложи забрана на износа на забранени пестициди. В писмото се настоява за включване на тази тема в стратегическата програма на ЕС за следващия законодателен цикъл, която ще бъде обсъдена на неформалната среща на лидерите на ЕС на 17 юни 2024 година.

Подкрепата на писмото от страна на Фондация Виа Понтика и многобройните международни организации подчертава глобалната ангажираност към защита на човешкото здраве и околната среда. Фондацията се ангажира да продължи своята мисия за възстановяване на устойчиви екосистеми и подобряване на връзката между хората и природата, като подкрепя инициативи, насочени към намаляване на употребата на опасни химикали и насърчаване на безопасни алтернативи.

Подписването на това писмо е още една стъпка в посока към глобална промяна и отправя силно послание към правителствата и компаниите по света, че използването на опасни пестициди и химикали трябва да бъде прекратено навсякъде. Фондация Виа Понтика ще продължи да работи активно за постигане на тази цел и за защита на бъдещите поколения.

Писмото можете да прочетете тук

 

Включване на трифлуороцетна киселина (TFA) като приоритетно вещество по Рамковата директива за водите (РДВ)

На 30 май 2024 г. Фондация Виа Понтика, в сътрудничество с коалиция от неправителствени организации, част от Мрежата за действие срещу пестицидите в Европа (PAN Europe), изпратиха писмо до заместник постоянните представители на правителствата на държавите членки в Европейския съюз. В това писмо ние призоваваме за спешни действия по отношение на замърсяването с трифлуороцетна киселина (TFA) в европейските води.

В писмото са изложени тревожните резултати от наше проучване, проведено в десет държави от ЕС, което показва сериозно замърсяване с TFA както на повърхностните, така и на подземните води. TFA е устойчиво и нерегулирано вещество, известно като „вечен химикал“, който представлява дългосрочен риск за околната среда и човешкото здраве. Водите на Европа са изложени на значителни нива на TFA, като 79% от анализираните проби надвишават лимита от 500 ng/l за общо PFAS по Директивата за питейна вода на ЕС.

Особено тревожно е, че замърсяването се разпростира извън индустриалните горещи точки и обхваща селскостопански райони, което подсказва, че PFAS пестицидите са основният източник на това замърсяване. Замърсяването с TFA засяга както повърхностните, така и подземните води, което повдига сериозни въпроси за бъдещата защита на водните ресурси в Европа.

Писмото ни също така отбелязва, че германските власти наскоро обявиха намерението си да класифицират TFA като „токсичен за репродукцията“ категория 1B, базирано на проучвания, докладващи малформации при потомството. Освен това, TFA е класифицирана като вредна за водния живот с дълготрайни ефекти.

Въз основа на тези тревожни данни, ние настояваме TFA да бъде включена като приоритетно вещество за повърхностните води по Рамковата директива за водите, с определени гранични стойности и задължения за мониторинг. Също така призоваваме за подкрепа на предложението на Европейския парламент за разработване на стандарт за качество на околната среда за „общо PFAS“.

Нашето писмо е подкрепено от редица организации, включително Ecologistas en Acción (Испания), Earth Trek (Хърватия), Générations Futures (Франция), Global 2000 – Friends of the Earth Austria (Австрия), Mouvement écologique (Люксембург), Nature & Progrès Belgique (Белгия), Pesticide Action Network Germany (Германия), Pesticide Action Network Netherlands (Нидерландия), Swedish Society for Nature Conservation (Швеция) и Фондация Виа Понтика (България).

Призоваваме за незабавни действия за защита на нашите водни ресурси и здравето на гражданите на Европа.

Можете да се запознаете с доклада с констатации от изследванията тук.

Можете да прочетете пълния текст на писмото тук.

НПО брифинг за Съвета относно Закона за мониторинг на почвите

Група от неправителствени организации отправиха свои препоръки до експертите на държавите-членки, участващи в преговорите за Закона за мониторинг на почвите (СМЛ). Фондация „Виа Понтика“ изцяло подкрепя тези виждания и цели да допринесе за постигането на амбициозна и ефективна позиция, която може да постави почвите на път към възстановяване до 2030 година.

Този документ има за цел да подкрепи текущите дискусии, като признава, че предложението на Комисията липсва някои ключови елементи, а позицията на Европейския парламент от 10 април е тревожно слаба. Вярваме, че Съветът има възможността да договори по-амбициозна и ефективна позиция, която ще доведе до дългосрочни положителни промени в състоянието на почвите в Европейския съюз.

Изчислено е, че 60-70% от почвите в ЕС са нездравословни, което е критична ситуация предвид значението на здравите почвени екосистеми за справяне с много от днешните предизвикателства. Предложението на Комисията за СМЛ има за цел „непрекъснато подобряване на здравето на почвите в Съюза с оглед постигане на здрави почви до 2050 г.“, но липсват обвързващи правни цели, които да гарантират своевременното постигане на тази цел. Ние препоръчваме включването на дългосрочни и междинни обвързващи цели, които да насочват усилията на държавите-членки и да следят техния напредък.

Принципът „всички или никой“, предложен от Комисията, представлява строг подход и дава ограничена информация за общото здраве на почвите. По-пълна и точна система би отразила различните състояния на здравето на почвите, като например категоризацията в пет класа на екологичен статус, предложена от Европейския парламент.

Директивата трябва да изисква от Комисията да установи обвързващи прагове за почвени дескриптори в целия ЕС. Ако това не е възможно, държавите-членки трябва да прилагат съществуващи научнообосновани прагове и методи, като се консултират със научни комитети.

За да се улови капацитетът на почвите като система за поддържане на живота, е необходимо да се въведе дефиниция за биоразнообразие на почвите и техните функции. Това ще включва допълнителни дескриптори и задължително наблюдение и оценка на биоразнообразието на почвите от всички държави-членки.

За справяне с проблема със замърсяването на почвите, СМЛ трябва да включи изчерпателен списък на замърсителите, които трябва да бъдат наблюдавани и оценени, като пестициди, тежки метали, микропластмаси и други.

Член 10 трябва да остане в своята цялост и да бъде подкрепен с ясен график за прилагане на устойчиви практики за управление на почвите и премахване на практики, които имат негативно въздействие върху здравето на почвите. Европейският парламент значително отслаби този член, затова е от съществено значение Съветът да заеме силна позиция.

Комисията предложи важни разпоредби за участие на обществеността и достъп до информация, които трябва да бъдат запазени и подобрени от Съвета. Те включват процедури за информиране на обществеността и включване на засегнатите и уязвими групи.

Принципът „замърсителят плаща“ е ключов за политиката на ЕС в областта на околната среда. СМЛ трябва ясно да подчертае този принцип, като включи механизми за неговото прилагане и задължения за финансови гаранции за покриване на разходите за замърсяване.

Фондация „Виа Понтика“ настоява Съветът да приеме амбициозна и ефективна позиция относно Закона за мониторинг на почвите, която да осигури здрави почви и устойчиво управление на околната среда за бъдещите поколения.

#CAPreform Отворено писмо до европейските депутати

Фондация „Виа Понтика“, която е активно ангажирана в опазването на природата и екологичното благополучие, наскоро подписа важно отворено писмо до европейските депутати. Писмото разглежда сериозни въпроси, свързани с околната среда и земеделската политика в Европа.

Целта на писмото е да настоява за запазване на екологичните условия в Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз. В него се изразява загриженост относно опитите на Европейската комисия да намали строгостта на тези условия, което може да има значителни отрицателни последици за околната среда.

Виа Понтика е една от многото организации, които са подписали този документ, подчертавайки своя ангажимент към защита на природните ресурси и насърчаване на устойчиви практики. С тази стъпка, фондацията потвърждава своята роля като ключов играч в защитата на екосистемите и поддържането на здравословни взаимоотношения между човека и природата.

Подписването на отвореното писмо също така подчертава ангажираността на фондацията към сътрудничество на европейско ниво и участието ѝ в международни инициативи, които целят да влияят положително на политики, важни за екологичното бъдеще на континента.

Във времена, когато екологичните предизвикателства стават все по-наложителни, действията на Фондация „Виа Понтика“ и нейното участие в такива инициативи са от съществено значение за гарантиране на устойчиво бъдеще. Призивът към европейските законодатели да вземат предвид екологичната устойчивост в земеделската политика е ключов за поддържане на здравословната среда и защита на природните ресурси в Европа.

Пълният текст на писмото можете да намерите тук: https://bit.ly/4aHiUEb

Съвместно изявление по повод оттеглянето на проекта на Регламент за устойчива употреба на пестицидите

На 6 февруари 2024 г., Европейската комисия обяви, че ще оттегли своето предложение за Регламент за устойчиво използване на пестицидите (SUR).

125 организации, включително Фондация „Виа Понтика“, пчелари, фермерски организации и профсъюзи, подписаха общо изявление, осъждащо неуспеха на ЕС да приеме амбициозен регламент за намаляване на пестицидите. Отстъплението от екологичните амбиции е грешният отговор на мобилизациите на фермерите в цяла Европа и ще доведе само до по-нататъшно заключване на земеделието в неустойчиви практики, които засягат здравето на фермерите, докато унищожават биоразнообразието и екосистемите, от които зависи нашето производство на храни.

Призоваваме Европейската комисия да запази фокуса върху реалните проблеми, пред които са изправени фермерите, включително справедливи доходи, докато ускорява прехода към устойчиви хранителни системи и гарантира достъп до безопасна и хранителна храна за всички. Амбициозен регламент на европейско ниво за намаляване на употребата на пестициди, съобразен с целите на стратегията „От фермата до трапезата“ и глобалните цели за биоразнообразието след 2020 г., е спешно необходим за осъществяването на този преход и трябва да остане приоритет за следващия мандат на ЕС.

Ето и пълният текст на съвместното изявление:

23 февруари 2024 г.

Съвместно изявление

ЕС трябва да направи намаляването на пестицидите реалност.

Ние, подписалите по-долу 125 организации, осъждаме неуспеха на Европейския парламент, Съвета и Комисията да изпълнят критичен елемент от Зелената сделка: намаляването на пестицидите.

На 6 февруари 2024 г. Европейската комисия обяви, че ще оттегли своето предложение за Регламент за устойчиво използване (SUR), което ще отложи с години спешно необходимите действия за намаляване на употребата и рисковете от синтетични пестициди в Европа. С неуспеха си да приемат амбициозен закон за намаляване на пестицидите, институциите на ЕС предават повече от милион граждани в цяла Европа, които изразиха настоятелната необходимост от намаляване на пестицидите и подкрепа на фермерите в това отношение чрез  Европейската гражданска инициатива Save Bees and Farmers. Техните искания заслужават отговор, както и следващите поколения.

Вместо това, гражданите получиха увеличени здравни и екологични рискове и липса на ангажимент към устойчивостта, подкопавайки така доверието в институциите на ЕС.

Решението на Комисията да оттегли SUR не трябва да се представя като „подарък“ за фермерите. Това само ще ги задържи в затворения кръг на пестицидите, заключвайки земеделието в неустойчиви практики, които засягат здравето на фермерите, на работниците и на гражданите.

Още от самото начало, именно пестицидната и по-широката агробизнес индустрия – корпорации, които правят големи печалби на гърба на фермерите – започнаха атаки срещу Зелената сделка, стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразието. Мобилизациите на фермерите, които се провеждат в цяла Европа, изискват отговори, които адресират коренните причини за техния нисък доход и липсата на перспективи. Отстъплението от екологичните амбиции не е решението. Напротив: ако кризата с климата и биоразнообразието не бъде адресирана, предизвикателствата пред фермерите само ще се влошат. Десетилетия наред учените предупреждават за вредното въздействие на пестицидите. Нарастващите научни доказателства свързват излагането на синтетични пестициди с тежки заболявания като рак и болестта на Паркинсон, като първи засегнати са фермерите и работниците в земеделието.

Миналата година над 6000 учени подадоха сигнал за въздействието на пестицидите върху биоразнообразието и критичната необходимост от силна регулация за драстично намаляване на употребата на пестициди, за да се гарантира нашата дългосрочна хранителна сигурност.

Производството на храна с по-малко или без пестициди е възможно, необходимо и желано за всички в обществото. Обширни изследвания и емпирични данни от цяла Европа демонстрират потенциала на Интегрираното управление на вредителите (IPM) и агроекологичните практики за намаляване на зависимостта от пестициди, като едновременно с това увеличават общата устойчивост на селскостопанските системи и засилват финансовата устойчивост на фермите. Въпреки че Интегрираното управление на вредителите (IPM) е задължително от 2014 г., изпълнението е липсвало поради отсъствието на здрава, обвързваща и подкрепяща рамка. Предложението за SUR имаше за цел да преодолее тези недостатъци. Вместо да приемат инструменти, насочени към печалба, насърчавани от агроиндустрията, като пестициди и генетично модифицирани организми, политиките на ЕС трябва да се съсредоточат върху подкрепата на фермерите в преминаването към екологично и социално устойчиви селскостопански модели, като органичното и агроекологичното земеделие.

Натискът за дерегулация на ГМО само ще продължи селскостопанския модел, който зависи от синтетични пестициди и ще допринесе за увеличената зависимост на фермерите от големи корпорации чрез патентовани семена. Напротив, критично за ЕС е да признае, защити и насърчи традиционните знания и умения на фермерите и да прилага нехимични алтернативи на синтетичните пестициди. Подкрепата за фермерите в прехода означава също така да се справим с десетилетията на политики, които доведоха до тази ситуация, като фермерите бяха тласкани да произвеждат все повече и по-евтина храна. Това доведе до големи печалби за агробизнеса, но на голяма обществена цена.

ЕС трябва да гарантира справедливи цени и достоен стандарт на живот за фермерите и работниците в земеделието и да защити техните средства за препитание.

Намаляването на употребата на пестициди също трябва да бъде съпроводено със силни търговски регулации, които предотвратяват нелоялната конкуренция от продукти, които не спазват правилата на ЕС. Също така е крайно време ЕС да забрани производството и износа на пестициди, които законно не могат да се използват на земята на ЕС. Призоваваме Европейската комисия да запази фокуса върху реалните проблеми, пред които са изправени фермерите, включително справедливи доходи, докато ускорява прехода към устойчиви хранителни системи, които не зависят от синтетични пестициди, и гарантира достъп до безопасна и хранителна храна за всички. Амбициозен регламент на европейско ниво за намаляване на употребата на пестициди, съобразен с целите на стратегията „От фермата до трапезата“ и глобалните цели за биоразнообразието след 2020 г., е спешно необходим за осъществяването на този преход и трябва да остане приоритет за следващия мандат на ЕС.

Подписали:

Пълният текст на съвместното изявление на английски език с   пълният списък с подписалите можете да намерите тук: https://bit.ly/3Ie5Klc

Отворено писмо до Белгийския премиер Александър Де Кроо

Фондация „Виа Понтика“ се присъедини към международна коалиция в отворено писмо до министър-председателя на Белгия и председателя на Европейската комисия

В един акт на солидарност и ангажираност към защитата на околната среда и устойчивото развитие, Фондация „Виа Понтика“ се присъедини към впечатляваща коалиция от неправителствени организации, за да изрази своето дълбоко възмущение от скорошното събитие, организирано от белгийското председателство на ЕС в сътрудничество с Европейския съвет на химическата промишленост (CEFIC) и неговия белгийски член Essenscia. Събитието, проведено в химическия завод на BASF в Антверпен, събра високопоставени политически лидери и представители на химическата и други интензивно използващи енергия промишлени сектори в затворена среща, която предизвика сериозни опасения сред защитниците на околната среда.

В отвореното писмо, адресирано до министър-председателя на Белгия Александър де Кроо и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, се изразява възмущението от факта, че чрез участието си в това събитие, високопоставените лидери не са признали вината на корпоративните интереси, които допринасят за климатичната криза, токсичното замърсяване и кризата с биоразнообразието. Тези кризи представляват заплаха за живота на общности по целия свят.

Писмото подчертава, че през последните пет години химическите корпорации и техните лобистки групи са водили интензивна кампания в Брюксел и по цяла Европа, за да подкопаят амбициозните регулации, обещани от Комисията на фон дер Лайен. Това включва стратегии като Химическата стратегия за устойчивост и Стратегията от фермата до трапезата, които целят ограничаване на опасните химикали в потребителските и селскостопанските продукти в ЕС.

Фондация „Виа Понтика“, като активен участник в защитата на околната среда и устойчивото развитие, изразява своята загриженост относно това събитие и подкрепя призива за спиране на предоставянето на привилегирован достъп на индустрии, известни с вредните си продукти и практики. Организацията настоява за амбициозно изпълнение на ключови стратегии за устойчивост.

Чрез това участие, Фондация „Виа Понтика“ продължава своята мисия за възстановяване на устойчиви екосистеми и активни стъпки за възстановяване на връзката между хората и природата.

Ето и целият текст на писмото:

 

На вниманието на

г-н Александър де Кроо

Mинистър-председател

Кралство Белгия

 

Kопие до

г-жа Урсула фон дер Лайен

Председател на Европейската комисия

 

20 февруари 2024 г.

 

Уважаеми министър-председател Де Кроо,

                 С голямо възмущение научаваме, че днес белгийското председателство на ЕС организира заедно с Европейския съвет на химическата промишленост (CEFIC) и неговия белгийски член Essensciaзакрито събитие за химическата и други интензивно използващи енергия промишлени сектори, както и за високопоставени политически лидери в химическия завод на BASF в Антверпен.

                  Като надзиравате и участвате в това събитие, вие не признавате вината на корпоративните интереси, които присъстват, за техния принос към климатичната криза, токсичното замърсяване и кризата с биоразнообразието, които представляват огромен риск за планетарните граници и заплаха за смъртта на общности по целия свят. Тези кризи са резултат от десетилетия на безотговорно корпоративно вземане на решения, което е настоявало за производството и използването на опасни вещества и изгарянето на изкопаеми горива за печалба.

                  През последните пет години BASF, други химически корпорации и интензивни потребители на енергия, както и техните лобистки групи, водиха огромна лобистка кампания в Брюксел и по цяла Европа, за да подкопаят и унищожат амбициозните регулации, обещани от Комисията на фон дер Лайен.

                  Целите на Стратегията за устойчивост на химикалите и стратегията от фермата до трапезата за ограничаване на опасните химикали в потребителските и селскостопанските продукти в ЕС, както и за предотвратяване на износа на забранени вещества, включително химикали и пестициди, са избледнели. Междувременно промишлеността е осигурила и значителна подкрепа за нова инфраструктура на изкопаеми горива и за фалшиви решения на климатичната криза като водород, улавяне на въглерод и компенсации. Промишлеността има дълга история на преувеличаване на последиците от прогресивните зелени политики.

                  И, в година с много избори в Белгия и по целия ЕС, твърде много политици се поддават на реториката, че трябва да има „пауза“ в новите екологични правила и че нетното нула по някакъв начин е също толкова добро, колкото и истинското нула. Политиците имат отговорността да покажат истинско лидерство, а не да следват последните алчни, популистки, плашещи тенденции.

                  Но вместо да бъдете в авангарда на подхода за противопоставяне на тези лобита и обръщане на тенденциите, днес вие възнаграждавате големите замърсяващи промишлености с привилегирован достъп до високопоставени вземащи решения и очакването за още повече политическа и политическа подкрепа. Това събитие е обида за общностите във Фландрия, не на последно място за тези, живеещи със замърсяване от „вечни химикали“ PFAS от завода на 3M в Антверпен, във Валония, и в целия останал ЕС и извън него, които в момента се сблъскват с реалността на кризата с токсично замърсяване, генерирана от индустрията, по отношение на тяхното лично здраве и това на местното биоразнообразие, въздух, вода и почви.

                  Това събитие с неговия акцент върху „бизнес казуса“ на индустрията и дори „Европейската индустриална сделка“ е напълно погрешно насочено и е в противоречие с обещанието на Вашето председателство за „решителни и цялостни действия“ за справяне с климатичната криза, тревожното намаляване на биоразнообразието и тежкото индустриално замърсяване. То поставя големия бизнес в ролята на водач, за да насърчава своята програма за избягване на законодателство, искане на публични субсидии и насърчаване на корпоративно зелено измиване(green washing), дълбоко недостатъчен подход към „нетната нула“. Това събитие и политическата програма, която представлява, не би трябвало да се провежда.

                  Призоваваме Вас и всички други политически лидери, които присъстват, да спрете да предоставяте такъв привилегирован достъп на индустрии, известни със своите вредни продукти и практики, както и с лобирането си срещу действия за по-здравословни общности, устойчиви екосистеми и истинско намаляване на въглеродните емисии.

                  Молим Ви да дадете приоритет на защитата на гражданите и околната среда, страдащи от химическо, пестицидно и замърсяване от изкопаеми горива, и да се борите за амбициозното изпълнение на Химическата стратегия за устойчивост, Стратегията от фермата до трапезата и действията за гарантиране, че големите замърсители вече няма да могат да избягват отговорност за климатичната криза.

Подписано от

ARCHE NOAH Arnika – Програма за токсични вещества и отпадъци

Асоциация за насърчаване на устойчивото развитие,

Асоциация на етичните акционери в Германия

Фондация „Аурелия“

Bond Beter Leefmilieu

Break Free From Plastic Europe

Broederlijk Delen

Canopea

Международна мрежа за правата на детето (CRIN)

CIEL

ClientEarth

Climate Express

Climaxi

Наблюдателна група на корпоративна Европа Deutsche Umwelthilfe e.V.

Eco Hvar

ECOCITY

Ecologistas en Acción

Фондация „Екология без граници“

EEB Европейски екологичен бюро

Entraide et Fraternité

EnvMed Network – Европейска мрежа за екологична медицина

Euro Coop

Exit Plastik

 Alliance Foodwatch International

Фондация за защита на биоразнообразието в България

Приятели на Земята Европа

Générations Futures

GLOBAL 2000 Austria

GMWatch

Greenpeace Belgique

Grondrecht

Grootouders voor het Klimaat

Hamraah Foundation

Алианс за здраве и околна среда (HEAL)

Подкрепа за справедливост в областта на здравето и околната среда (HEJSupport)

Hogar sin Tóxicos

Humundi

IndyAct

Институт за селско стопанство и търговска политика Европа

Isde, Международно общество на лекарите за околната среда

Коалиция за климата

La Grande Puissance de Dieu

Les Amis de la Terre – Белгия

LobbyControl

Muchi Children’s Home

Natagora

Nature & Progrès

Navdanya International

Наблюдателен орган на принципа „замърсителят плаща“

Мрежа за действие срещу пестицидите (PAN) Европа

Мрежа за действие срещу пестицидите (PAN) Германия

Мрежа за действие срещу пестицидите в Мексико (RAPAM)

Мрежа за действие срещу пестицидите Нидерландия

Plastic Change

 Plastic Soup Foundation

Plough Back The Fruits

Полската асоциация за нулев отпадък

POLLINIS

Race for Water

Recycling Netwerk Benelux

Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)

SOS Faim

Stichting Mission Lanka

The Good Lobby

TROCA – Платформа за справедлива международна търговия

Фондация Via Pontica

WeMove Europe

Жени се ангажират за общо бъдеще – WECF

Проект „Жени на фермите“, Южна Африка

ZERO – Асоциация за устойчивост на земната система

Движение 11 март

 

 

#industrialdeal, #AntwerpDeclaration, #BigToxics, #toxicfreepolitics

Конкурс за детска рисунка по повод Световния ден на влажните зони 2024

Фондация „Виа Понтика“ организира КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, посветен на Световния ден на влажните зони – 2 февруари на тема: Влажните зони: Източник на живот и благосъстояние  на човека

Условия за участие:

Конкурсните творби ще бъдат разделени в три възрастови групи:

7 – 12 г.;

13 – 16 г.

16 – 18 г.

Оригиналите на рисунките трябва да бъдат във формат А3.

За представяне на идеите се допускат всякакви материали и техники от изобразителното изкуство (вкл. графични програми).

Всеки автор може да участва с 1 рисункa.

Всяка рисунка трябва да е придружена с кратък текст представящ синтезирано идеята на автора, информационен лист на участника, в който са посочени: име на учебното заведение, трите имена на автора, възраст, град, адрес, телефон за връзка.

 

Срок за изпращане на творбите: 16.02.2024 г

Творбите изпращайте сканирани на електронен адрес: office@viapontica.org

Технически параметри на изображенията: размер –  до 5 MB; разделителна способност – max 300 dpi; допустими формати   – JPG, PNG, TIF, TIFF

или

на място в офиса на Фондация “Виа Понтика” – гр. Бургас, бул. “Иван Вазов” № 1, ж.п. гара – ет. 2

Обявяване на победителите: 20 февруари 2024 г.

НАГРАДИ: грамоти за всички участници в конкурса, предметни награди за отличените на първите 3 места.

 

Рисунките ще бъдат оценявани от професионално жури, включващо художници и учени/експерти в областта на опазване на околната среда. Най-интересните рисунки ще бъдат публикувани в електронен вид на страницата на Фондация “Виа Понтика”.

Фондация „Виа Понтика“ вече е част от мрежата PAN Europe

Фондация Виа Понтика с гордост обявява своето включване като пълноправен член на PAN Europe (Pesticides Action Network Europe). Това партньорство представлява значима стъпка в усилията на фондацията да работи за създаване на устойчиви и здравословни екосистеми, както и за подобряване на взаимоотношенията между хората и природата, каза Ина Агафонова, Председател на УС и основател на фондацията.

PAN Europe е организация, която се стреми да намали зависимостта от синтетични пестициди и да насърчи агроекологичните методи на земеделие. Основната цел на организацията е да защити здравето на работниците и жителите на селските райони, особено на децата, като същевременно опазва околната среда и биоразнообразието. PAN Europe е научно-ориентирана организация, съставена от експерти в различни области, свързани с пестицидите.

Включването на Фондация Виа Понтика в PAN Europe е логично продължение на дългогодишните усилия на фондацията в областта на опазването на околната среда. С този ход, фондацията не само разширява своя обхват на влияние на европейско ниво, но също така получава възможност да сподели и приложи научно-обосновани методи за устойчиво земеделие и управление на екосистеми. Това съвпада перфектно с мисията на фондацията за възстановяване на устойчиви екосистеми с фокус върху резервоарите на биоразнообразието – влажните зони и активни стъпки за възстановяване на отношенията между хората и природата.

Фондация Виа Понтика вече има опит в реализацията и координирането на проекти, включително с финансиране от ЕС, и е активен участник в защитата на видове и хабитати на суша и вода. Членството в PAN Europe ще позволи на фондацията да участва активно в разработването на политики и стратегии на европейско ниво, свързани с устойчивото използване на земята и ресурсите.

С този стратегически ход, Фондация Виа Понтика и PAN Europe обединяват усилията си, за да работят заедно за постигане на общите си цели: създаване на устойчиво бъдеще, в което човек и природа съществуват в хармония.

Съобщение за набиране на оферти – риболовни принадлежности

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект Развитие на устойчив приключенски и риболовен туризъм на територията на МИРГ Бургас-Камено, Договор № МДР-ИП-01-14/18.05.2023г., по процедура BG14MFOP001-4.098-S2, „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Фондация „Виа Понтика“ в качеството си на бенефициент обявява процедура за избор на изпълнител за доставка, както следва:

 

 1. Предмет на процедурата: Избор на изпълнител за доставка на принадлежности за любителски риболов по спецификация.

 

 1. Спецификацията на стоките за доставка е както следва:

 

Вид стока Количество
1 Рибарски кеп (сгъваем) изработен от алуминий с MPM мрежа, 3 секции. Дължина над 2 м. Размери на главата – 70х70 см. Транспортна дължина: до 95 см 10
2 Живарник, гумирана мрежа 2,00 м (комплект с колче и чанта) 5
3 Дигитален кантар 40 кг 10
4 Люлка за теглене на шаран ( с чанта) 10
5 Рибарски стол с поставка за чаша, размер 50х85х80 см, сгъваем 10
6 Стойка за въдици – изработена от алуминий, размери мин. Д 88см, Ш 33 см, В 24 см 10
7 Въдица шаранджийска ,3.6 м, 3.0 lb 10
8 Макара (съвместима с въдицата от т. 7), корпус от графитна сплав, шпула с размер 100000 и капацитет 720м/0,30мм 10
9 Сигнализатор, съвместим с въдицата от т. 7, 10
10 Обтегач за сигнализатор, съвместим със сигнализатора от т. 9 и въдицата от т. 7 10

 

 

 1. Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно Указания за изпълнение по процедура BG14MFOP001-4.098-S2.

 

 1. Прогнозна стойност: 5913,50 лв. с ДДС (ДДС е допустим разход по проекта)

 

 1. Място на доставка: Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „ВАЯ“, гр. Бургас, кв. Долно Езерово, местност Герена. Може и чрез куриер на ЕКОНТ до офис Долно Езерово. Цената на доставката е за сметка на Изпълнителя.
 2. Начин на плащане: 50% аванс в срок от 5 работни дни, считано от датата на подписване на договора; 50% доплащане в срок от 5 работни дни след получаване на доставката и подписване на приемо-предавателен протокол.
 3. Срок за доставка: 30 календарни дни от сключване на договор и плащане на аванс.

 

Изисквания към офертите:

Офертите се изготвят по приложения Образец №1 и следва да съдържат минимум:

– името на оферента

– ЕИК/БУЛСТАТ

– кратко описание на предложението/характеристика/функционалност

– предложена цена

– срок на валидност на офертата

– датата на издаване на офертата

– подпис и печат/електронен подпис на оферента.

 

Цената трябва да бъде определена в лева или евро с и без ДДС.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Всеки кандидат има право да представи само една оферта.

 

Оферентите, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или в Регистър БУЛСТАТ, в случаите, в които е приложимо, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за регистрация съгласно националното си законодателство.

 

Оферентите следва да отговарят на следните две кумулативни условия:

предметът на дейност на оферента да е идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство. Това изискване се доказва от оферента със списък на договорите с предмет идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство, съдържащ минимум следната информация: дата, страни, предмет, стойност на договора/ите (Образец №2). Списъкът следва да е подписан от лицето представляващо по закон оферента и да е придружен с препоръки/референции за добро изпълнение;

 

годишния оборот, който се отнася до предмета на поръчката (специфичен оборот) през някоя от или общо от предходните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, да е равен или по-голям от стойността на поръчката. Изискването за специфичен оборот се доказва от оферента със справка – декларация, подписана от счетоводителя и лицето представляващо по закон оферента (Образец №3). Справката трябва да е придружена от Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си. Ако отчетите за приходите и разходите са публично обявени, се извършва справка в съответния регистър.

 

Тези изисквания са кумулативни и кандидатите за изпълнители трябва да отговарят задължително на тях. В случай, че двете кумулативни условия не са изпълнени, Управляващият орган на ПМДР няма да одобри БФП за съответния разход.

 

Офертите и придружаващите ги документи се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) или по имейл: office@viapontica.org или по пощата на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Петрова нива“ № 20.

Дата на публикуване: 13/07/2023

Съобщението за набиране на оферти е публикувано в ИСУН2020 тук.

Крайна дата за подаване на ценовите предложения: 21/07/2023

Съобщение за набиране на оферти – информационни тебели

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект Развитие на устойчив приключенски и риболовен туризъм на територията на МИРГ Бургас-Камено, Договор № МДР-ИП-01-14/18.05.2023г., по процедура BG14MFOP001-4.098-S2, „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и в изпълнение на Указанията за изпълнение по процедура BG14MFOP001-4.098-S2.

Фондация „Виа Понтика“ в качеството си на бенефициент обявява процедура за избор на изпълнител:

Предмет на процедурата: Избор на изпълнител за дизайн, изработка и доставка на четири броя метални табели – тип „пирамида“, тротоарна, облепена с PVC фолио с широкоформатен печат за представяне на туристическите продукти на Бенефициента.

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно Указания за изпълнение по процедура BG14MFOP001-4.098-S2.

Прогнозна стойност: 1920 лв. с ДДС (ДДС е допустим разход по проекта)

Описание на услугата:

 1. Изпълнителят извършва дизайн, изработка и доставка на Метална табела тип „пирамида“, тротоарна, облепена с PVC фолио с широкоформатен печат за представяне на туристическите продукти на Бенефициента – 4 бр.
 2. Всяка от табелите трябва да разполага с 2 отделни плоскости за надписи, които да са с печат и предпазно фолио.
 3. Размери на табелите 70/100 см – тип „Пирамида“, изработени от поцинкована ламарина с прахово покритие.
 4. Място на доставка: Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „ВАЯ“, гр. Бургас, кв. Долно Езерово, местност Герена. Може и чрез куриер на ЕКОНТ до офис Долно Езерово. Цената на доставката е за сметка на Изпълнителя.
 5. Начин на плащане: 50% аванс в срок от 5 работни дни, считано от датата на подписване на договора; 50% доплащане в срок от 5 работни дни след получаване на доставката и подписване на приемо-предавателен протокол.
 6. Срок за доставка: 30 календарни дни от сключване на договор и плащане на аванс.

 

Изисквания към офертите:

Офертите се изготвят по приложения Образец №1 и следва да съдържат минимум:

– името на оферента

– ЕИК/БУЛСТАТ

– кратко описание на предложението/характеристика/функционалност

– предложена цена

– срок на валидност на офертата

– датата на издаване на офертата

– подпис и печат/електронен подпис на оферента.

 

Цената трябва да бъде определена в лева или евро с и без ДДС.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Всеки кандидат има право да представи само една оферта.

 

Оферентите, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или в Регистър БУЛСТАТ, в случаите, в които е приложимо, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за регистрация съгласно националното си законодателство.

 

Оферентите следва да отговарят на следните две кумулативни условия:

 

предметът на дейност на оферента да е идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство. Това изискване се доказва от оферента със списък на договорите с предмет идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство, съдържащ минимум следната информация: дата, страни, предмет, стойност на договора/ите (Образец №2). Списъкът следва да е подписан от лицето представляващо по закон оферента и да е придружен с препоръки/референции за добро изпълнение;

годишния оборот, който се отнася до предмета на поръчката (специфичен оборот) през някоя от или общо от предходните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, да е равен или по-голям от стойността на поръчката. Изискването за специфичен оборот се доказва от оферента със справка – декларация, подписана от счетоводителя и лицето представляващо по закон оферента (Образец №3). Справката трябва да е придружена от Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си. Ако отчетите за приходите и разходите са публично обявени, се извършва справка в съответния регистър.

 

Тези изисквания са кумулативни и кандидатите за изпълнители трябва да отговарят задължително на тях. В случай, че двете кумулативни условия не са изпълнени, Управляващият орган на ПМДР няма да одобри БФП за съответния разход.

 

Офертите и придружаващите ги документи се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) или по имейл: office@viapontica.org или по пощата на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Петрова нива“ № 20.

Дата на публикуване: 13/07/2023

Съобщението е публикувано в ИСУН 2020 тук.

Крайна дата за подаване на ценовите предложения: 21/07/2023