Място от Natura 2000 (код BG0000273)

Рамсарски обект №. 1230 съгласно Birds Directive (Директивата за птиците ) и Habitats Directive (Директивата за местообитанията) от March 2007- rsis.ramsar.org/ris/1230

Държава: България.
Административен район: югоизточен (Бг 34), областен център Бургас.
Площ: 3794,4 декара.
Координати: 42 ° 30’N 027 ° 25’E.
Частично защитена местност.

 

 

През 1997 г. Бургаското езеро Вая с площ 3793,54 дка е обявено за „Защитена местност „ВАЯ” със заповед на Министерството на околната среда и водите № РД-405 от 04.12.1997.

Пълният текст на заповедта може да се види ТУК

 

На 26.04 2018 със заповед № 237 на Министерството на околната среда и водите е актуализирана площта на 3794,375 дка.

Пълният текст на заповедта с координатите на местността могат да се видят ТУК

 

През 1998 г. езерото е определено за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени видове птици.

През 2003 г. Бургаското езеро е обявено за Влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция.

През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

През 2007 г. ОВМ „Бургаско езеро” е включено в Европейската екологична мрежа Натура 2000 като защитена зона за опазване на дивите птици.

 

Разположенo в Черноморския биогеографски район, място на 262 вида птици, от които 135 вида, защитени от Директивата за природата и 2 вида, защитени от Директивата за местообитанията, най-голямото българско езеро е едно от четирите езера на Бургаския влажен комплекс, заобикалящи града. Езерото е с много голямо значение за биологичното разнообразие (особено на птиците). То е плитък сладководен и брекински лиман със асоциирани блатни зони и широки тръстикови полета, който е свързан с морето чрез канал с шлюз, но се пълни и от водите на реките Айтоска, Съндърдере и Чукарска, които се вливат в западната му част. Има обем около 20 милиона м3, а площта му е 27,6 км2. Дължината на езерото е 9,6 км, най-голямата му ширина е 4,7 км, като в средата то се стеснява до 2,3 км. Рибните стопанства, близо до езерото, са силно обрасли с водна растителност. На територията са записани няколко вида животни, намиращи се в червения списък на IUCN – 5 безгръбначни, 4 риби, 4 земноводни, 3 влечуги, 5 птици и 3 бозайника.
Разположено по протежение на втория по големина миграционен път на птици в Европа, „Via Pontica“, езерото Вая е важен междинен пункт и място за престой на голям брой водни, грабливи и врабчови птици. Годишно по време на миграция и зимуване се събират над 20 000 (до 100 000) водолюбиви птици, някои видове с повече от 1% праг на биогеографската популация, включително Cormorant Phalacrocorax carbo, Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus, Dalmatian Pelican Pelecanus crispus, White-fronted Goose Anser albifrons, and White-headed Duck Oxyura leucocephala.

Тук се извършва риболов и извличане на пясък. Сред най-сериозните заплахи за обекта са тези, свързани с единствената петролна рафинерия в страната. Разработен е план за управление. Организация, действаща на място – Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие.

На този етап 12% от територията на Бургаското езеро е поставена под законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. Защитената местност „Вая” обхваща тръстиковите масиви в югозападната част на езерото и е обявена за опазването на застрашени видове птици.