Защитена местност Бургаско езеро

BG0000273

 

 

За защитени местности (зони, отговарящи на категория IV на IUCN) се обявяват територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата и местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества.

Категориите за управление на защитените територии на IUCN са признати от международни органи като Организацията на обединените нации и от много национални правителства като световен стандарт за определяне и записване на защитени територии и като такива все по-често се включват в правителственото законодателство.

Защитените местности се управляват с цел запазване на компонентите на ландшафта, опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата – обект на защита, предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност и екологичен мониторинг, предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване. В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.

Бургаското езеро Вая е защитена зона и по двете Директиви: Директива 2009/147/ЕО на Съвета относно опазването на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО на Съвета относно опазването на естествените местообитания на дивата флора и фауна.

Пълният текст на  Директива 2009/147/ЕО(Директива за птиците)може да се види ТУК:

Пълният текст на  Директива 92/43/ЕИО (Директива за местообитанията)може да се види ТУК:

 

Предмет и цели на опазване на защитена зона BG0000273 съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР:

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 

 

Предмет на опазване са следните птици:

1.Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC)

 

Вечерна ветрушка    Falco vespertinus

Ciconia nigra     Черен щъркел

Ciconia ciconia     Бял щъркел

Circus aeruginosus     Тръстиков блатар

Circus cyaneus     Полски блатар

Circus pygargus     Ливаден блатар

Aquila pomarina     Малък креслив орел

Aquila clanga     Голям креслив орел

Hieraaetus pennatus     Малък орел

Ardea purpurea     Ръждива чапла

Falco naumanni     Белошипа ветрушка

Nycticorax nycticorax      Нощна чапла

Falco columbarius     Малък сокол

Phalacrocorax pygmeus    Mалък корморан

Falco peregrinus      Сокол скитник

Pandion haliaetus     Oрел рибар

Gavia arctica     Черногуш гмуркач

Platalea leucorodia     Бяла лопатарка

Cygnus columbianus bewickii     Тундров лебед

Cygnus Cygnus     Поен лебед

Anser erythropus     Mалка белочела гъска

Aythya nyroca     Белоока потапница

Mergus albellus     Малък нирец

Egretta garzetta    Малка бяла чапла

Haliaeetus albicilla     Белоопашат морски орел

Egretta alba     Голяма бяла чапла

Pelecanus onocrotalus     Розов пеликан

Pelecanus crispus     Къдроглав пеликан

Botaurus stellaris     Голям воден бик

Ixobrychus minutus    Mалък воден бик

Glareola pratincola     Кафявокрил огърличник

Ardeola ralloides     Гривеста чапла

Porzana parva     Средна пъструшка

Oxyura leucocephala     Тръноопашата патица

Asio flammeus      Блатна сова

Falco cherrug     Ловен сокол

Dendrocopos syriacus     Сирийски пъстър кълвач

Buteo rufinus     Белоопашат мишелов

Accipiter brevipes     Късопръст ястреб

Tadorna ferruginea     Ръждив aнгъч

Branta ruficollis     Червеногуша гъска

Lanius minor     Черночела сврачка

Lanius collurio      Червеногърба сврачка

Acrocephalus melanopogon     Мустакато шаварче

Lullula arborea      Горска чучулига

Himantopus himantopus     Кокилобегач

Alcedo atthis     Земеродно рибарче

Crex crex     Ливаден дърдавец

Chlidonias niger     Черна рибарка

Tringa glareola     Малък горски водобегач

Plegadis falcinellus     Блестящ ибис

Recurvirostra avosetta     Саблеклюн

Coracias garrulous     Синявица

Philomachus pugnax     Бойник

Chlidonias hybridus     Белобуза рибарка

Phalaropus lobatus     Тънкоклюн листоног

Larus melanocephalus     Малка черноглава чайка

Larus minutus     Малка чайка

Larus genei     Дългоклюна чайка

Gelochelidon nilotica     Дебелоклюна рибарка

Sterna caspia     Каспийска рибарка

Sterna sandvicensis     Гривеста рибарка

Sterna hirundo     Речна рибарка

Sterna albifrons     Белочела рибарка

Charadrius alexandrines     Морски дъждосвирец

 

2.Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC)

 

Limicola falcinellus     Плоскоклюн блатобегач

Numenius arquata     Голям свирец

Chlidonias leucopterus     Белокрила рибарка

Larus ridibundus     Речна чайка

Tringa nebularia     Голям зеленоног водобегач

Tringa tetanus    Малък червеноног водобегач

Tringa erythropus     Голям червеноног водобегач

Numenius phaeopus     Малък свирец

Limosa limosa    Черноопашат крайбрежeн бекас

Gallinago gallinago     Средна бекасина

Calidris alpine     Тъмногръд брегобегач

Calidris ferruginea     Кривоклюн брегобегач

Calidris minuta     Малък брегобегач

Fulica atra     Лиска

Accipiter nisus     Малък ястреб

Vanellus vanellus     Обикновена калугерица

Larus canus     Чайка буревестница

Tringa stagnatilis     Малък зеленоног водобегач

Larus fuscus     Малка черногърба чайка

Tringa ochropus     Голям горски водобегач

Gallinula chloropus     Зеленоножка

Podiceps grisegena      Червеногуш гмурец

Netta rufina     Червеноклюна потапница

Rallus aquaticus     Крещалец

Lymnocryptes minimus     Малка бекасина

Actitis hypoleucos     Късокрил кюкавец

Haematopus ostralegus     Стридояд

Falco tinnunculus     Черношипа ветрушка

Falco Subbuteo     Орко

Charadrius hiaticula     Пясъчен дъждосвирец

Charadrius dubius     Речен дъждосвирец

Bucephala clangula     Звънарка

Mergus merganser     Голям нирец

Tadorna tadorna     Бял ангъч

Buteo buteo     Обикновен мишелов

Larus cachinnans     Жълтокрака чайка

Cygnus olor     Ням лебед

Anser anser     Сива гъска

Anas penelope     Фиш

Anas strepera     Сива патица

Anas crecca     Зимно бърне

Anas platyrhynchos     Зеленоглава патица

Anas acuta    Шилоопашата патица

Anas querquedula     Лятно бърне

Phalacrocorax carbo    Голям корморан

Anser albifrons     Голяма белочела гъска

Anas clypeata     Клопач

Ardea cinerea     Сива чапла

Merops apiaster      Обикновен пчелояд

Podiceps nigricollis      Черноврат гмурец

Podiceps cristatus     Голям гмурец

Tachybaptus ruficollis     Малък гмурец

Riparia riparia     Брегова лястовица

Mergus serrator     Среден нирец

Aythya fuligula     Качулата потапница

Aythya ferina     Кафявоглава потапница

 

 

Предмет на опазване са следните природни местообитания:

 

 

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПС НА ПРИРОДНО МЕСТООБИТАНИЕ 1410 СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ СОЛЕНИ ЛИВАДИ В ЗЗ BG0000273 „БУРГАСКО ЕЗЕРО“

Виж тук:

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  И ОЦЕНКА НА ПС НА ПРИРОДНО МЕСТООБИТАНИЕ 91E0

АЛУВИАЛНИ ГОРИ С ALNUS GLUTINOSA И FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, ALNION INCANAE, SALICION ALBAE) В ЗЗ BG0000273 „БУРГАСКО ЕЗЕРО“

Виж тук:

 

Предмет на опазване са следните риби:

Уклей (Брияна, Облез)    Chalcalburnus chalcoides

Европейска горчивка     Rhodeus sericeus amarus

Предмет на опазване са следните бозайници:

 

 Видра                                    Lutra lutra

Мишевиден сънливец     Myomimus roachi

Пъстър пор                         Vormela peregusna

 

 

Предмет на опазване са следните земноводни и влечуги:

 

Bombina bombina        Червенокоремна бумка

Elaphe quatuorlineata  Ивичест смок

Emys orbicularis             Обикновена блатна костенурка

Testudo graeca               Шипоопашата костенурка

Testudo hermanni         Шипобедрена костенурка

Triturus karelinii         Голям гребенест тритон

 

 

Предмет на опазване са следните безгръбначни:

Ценагрион    Coenagrion ornatum

 

 

Режим на дейности:

 • Забранява се всякакво ново строителство и промяна на водния и режим, определен за съществуващата помпена станция, басейни и канали във връзка с дейността на рибовъдното стопанство
  • Забранява се замърсяване на водите по какъвто и да е начин
  • Забранява се разораване на съществуващите ливади и крайбрежни участъци
  • Забранява се безпокоене на птиците през размножителния период, събирането на яйца и опръстеняване на малките
  • Забранява се ловът на водоплаващ дивеч
  • Забранява се паша на кози и свине
  •Забранява се опожаряване на блатата растителност
  • Забранява се риболова в акваторията на защитената местност
  • Разрешава се промишлен риболов след ежегодно определяне на рибните запаси и квотите за улов извън периода 1 март – 31 юли
  • Разрешава се риборазвъдна дейност, която не е в противоречие с режимите на защитената местност
  • Разрешава се традиционно ползване на земите от селскостопанския фонд, при спазване на забраните по тази заповед
  • Разрешава се коситба на папур и тръстика в периода 1 септември – 15 февруари
  • Разрешава се паша на домашни животни (овце и крави) в заблатените ливади
  • Разрешава се ловуване на едър дивеч (диво прасе и сърна)
  • Разрешава се регулиране числеността на хищниците при необходимост и след съгласуване с Министерството на околната среда и водите.

Забранени уреди, методи и средства, вкл. моторни превозни средства, за улавяне и убиване на:

Бозайници:

– Живи животни, вкл. слепи или осакатени, които се използват като примамки;

– Звукозаписи;

– Електрически и електронни уреди, способни да убиват или зашеметяват;

– Изкуствени източници на светлина;

– Огледала и други заслепяващи предмети;

– Приспособления за осветяване на целите;

– Приспособления за прицел за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;

– Експлозиви;

– Мрежи, които според принципа или условията на тяхното използване са неизбирателни;

– Капани, които според принципа или условията на тяхното използване са неизбирателни;

– Арбалети;

– Отрови и примамки с отрова или упойващи средства;

– Обгазяване или опушване;

– Полуавтоматични или автоматични оръжия, чийто магазин може да побере повече от два патрона;

– Умрели животни или части от тях за стръв в местообитания на мечки;

– Лов с хищни птици;

– Използването на оловни сачми при лов във влажните зони

 

Птици:

– Примки, примки с лепило (птичи клей), куки, живи птици, включително слепи или осакатени, използвани като примамки;

– Звукозаписи, електрически и електронни уреди, способни да убиват или зашеметяват;

– Изкуствени източници на светлина, огледала и други заслепяващи предмети, приспособления за осветяване на целите, приспособления за прицел за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;

– Експлозиви;

– Мрежи, капани, примамки с отрова или упойващи средства;

– Полуавтоматични или автоматични оръжия, чийто магазин може да побере повече от два патрона;

– Използването на трайни съоръжения – гюмета за лов на водолюбиви птици;

– Лов с хищни птици;

– Моторни лодки, движещи се със скорост над 5 км/ч, а в Черно море – над 18 км/ч;

– Използването на оловни сачми при лов във влажните зони и на разстояние до 200 м около тях

 

Риби:

– Отрова;

– Експлозиви;

– Електрически ток и други зашеметяващи рибата уреди и средства;

– Улов с кърмаци;

– Тралиращи и драгиращи средства.

 

Транспортни средства:

– Самолети;

– Движещи се наземни моторни превозни средства;

 

 

Национално природозащитно законодателство

 

Закон за опазване на околната среда

 

 • Регулира процеса по опазване на околната среда и биоразнообразието;
 • Въвежда механизъм на контрол и управлението на факторите, които увреждат околната среда;
 • Регламентира събирането и достъпа до информацията за околната среда;
 • Регламентира предотвратяването и ограничаването на замърсяването;
 • Регламентира изграждане на стратегии, програми и планове за опазване на околната среда;
 • Въвежда се необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
 • Установява допустими норми за емисии и за качество на околната среда;
 • Въвеждане на икономически регулатори и финансови механизми за управление на околната среда;
 • Залага развитие на системата за мониторинг на компонентите на околната среда;
 • Залага принципа замърсителят да плаща за причинените вреди;
 • Стъпва на принципа участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда като въвежда право за достъп до екологичната информация.

Пълният текст на закона може да се види ТУК

 

Закон за защитените територии

 

Защитени територии в България е обобщено понятие, обхващащо всички паркове, резервати, забележителности и защитени местности. В България през годините са обявени множество такива територии.

С този закон се уреждат категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и управление.

Териториите попадащи под закрилата на този закон представляват около 5% от цялата територия на Република България. В защитените територии влизат над 7% от територията на горските площи.

Законът цели опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото.

Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях.

Държавата изгражда и осигурява функционирането и съхраняването на система от защитени територии като част от регионалната и световната мрежа от такива територии в съответствие с международните договори по опазване на околната среда, по които Република България е страна.

Политиката по поддържане и управление на защитените територии се осъществява от Министерството на околната среда и водите, както и от неговите органи в съответните райони. Управлението и защитата на защитените територии, които не са държавна собственост, е задача на Министерството на земеделието и горите.

Пълният текст на закона може да се види ТУК

 

Закон за биологичното разнообразие

 

Законът за биологичното разнообразие регламентира опазването на биологичното разнообразие в България, както на видово ниво, така и на ниво местообитания, а също регулира търговията с диви растения и животни съгласно международната конвенция CITES. Той отразява българското законодателство и нормите на Европейския съюз в областта на опазване на биологичното разнообразие.

Този закон цели:

 • Опазването на представителни за Република България и за Европа типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни, животински и гъбни видове в рамките на Национална екологична мрежа;
 • Опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата на Република България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия;
 • Опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински видове извън естествената им среда;
 • Регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и животински видове в природата;
 • Регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна;
 • Опазването на вековни и забележителни дървета.

 

Към закона има 8 приложения.

 • В Приложение № 1 са изброени природните местообитания, включени в Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, които са установени на територията на страната и подлежащи на опазване чрез включването им в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 (чл. 6, ал. 1, т. 1).
 • В Приложение № 2 са изброени видовете растения и животни включени в Директива 92/43/ЕИО, които се срещат на територията на страната. Местообитанията на тези видове подлежат на опазване чрез включването им в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 (чл. 6, ал. 1, т. 2).
 • В Приложение № 3 са изброени видовете животни и растения, защитени на територията на страната (чл. 37). Съгласно чл. 40 от закона, за растителните видове от Приложение № 3 се забранява „брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение“, както и „притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри“. Тези забрани се отнасят за „всички жизнени стадии от развитието на растенията“.
 • В Приложение № 4 са включени видове диви животни и растения, които са под режим на опазване и регулирано ползване (чл. 41, ал. 1).
  В Приложение № 4а са включени видове, за които не се отнасят забраните на чл. 38, ал. 1, т. 7, когато тези екзпемпляри са придобити законно на територията на страна членка на Европейския съюз (чл. 41а).
 • В Приложение № 5 са изброени забранените уреди, методи и средства за улавяне и убиване на животни (чл. 44, ал. 1).
 • В Приложение № 6 са изброени видове птици, които са ловни видове (чл. 47, ал. 2).

 

Пълният текст на закона може да се види ТУК