МЯСТО от НАТУРА 2000
(код BG0000273)

 

 

Натура 2000 е ключовият инструмент за опазване на биоразнообразието в Европейския съюз. Това е екологична мрежа от защитени територии, създадена да осигури оцеляването на най-ценните видове и местообитания в Европа. Натура 2000 се основава на Директивата за птиците от 1979 г. и на Директивата за местообитанията от 1992 г. Зелената инфраструктура, която осигурява, защитава множество екосистемни услуги и гарантира, че естествените системи на Европа остават здрави и устойчиви.

Предмет и цели на опазването са:

  • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации в рамките на защитената зона.
  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
  • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете в рамките на защитената зона.

Натура 2000 е изградена във всички страни членки на Европейския съюз и се поставя като изискване при присъединяването на страни кандидат-членки на съюза.

Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).

Процесът по създаване на екологичната мрежа Натура 2000 в България започва през 2002 г. с приемането на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), който въвежда нормите на двете европейски директиви.

Близо 34% от територията на България попадат в екологична мрежа НАТУРА 2000. По този показател държавата се нарежда на едно от първите места в Европа.

Като централна администрация на изпълнителната власт на Република България, Министерството на околната среда и водите разработва и провежда националната политика по околна среда и водите на страната.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие МОСВ заедно със своите структури има нелеката задача по изграждане и осигуряване функционирането на националната екологична мрежа от защитени зони. Съгласно този закон министерството отговаря за проучването, оценката и изготвянето на документация за териториите в България, определени като значими за Европейската Общност, както и за провеждане на процедури по тяхното обявяване и промяна. В компетенциите и отговорностите на министерството се включват още разработването на планове за управление на защитените зони, контрол над спазването на режимите в тези зони, изготвяне на оценки за съвместимост (ОС), поддържане на публични регистри и база данни за тях, докладване към Европейския съюз по редици директиви и т.н.

От месец август 2013 г. за устойчивото и прозрачно управление на тези повече от 37 400 кв. км. защитени зони в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и неговите структури заработи първата по рода си в България единна интегрирана географска информационна система.

 

 

НАТУРА 2000 – ФОРМУЛЯР ЗА СТАНДАРТНИ ДАННИ

 

Основните цели на стандартния формуляр за данни (СДФ) на Натура 2000 и произтичащата от това база данни са:

  • Да осигури необходимата информация, която да даде възможност на Комисията, в партньорство с държавите-членки, да координира мерките по създаването и поддържането на съгласувана мрежа на Натура 2000 и да прецени нейната ефективност за запазване на местообитанията от приложение I и на местообитанията на видовете, изброени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО, така както и местообитанията на видовете птици от приложение I и други мигриращи птици, обхванати от Директива 2009/147/ЕИО.
  • Да актуализира списъците със ЗЗО и СКЗ на Съюза съгласно Директивата за местообитанията.
  • Да осигури информация, която ще подпомогне Комисията при вземане на други решения да гарантира, че мрежата на Натура 2000 е взета предвид изцяло в други области на политиката и сектори от дейности на Комисията, в частност регионална, селскостопанска, енергийна, транспортна политика и политика в областта на туризма.
  • Да подпомогне Комисията и съответните комитети в избирането на действия за финансиране съгласно LIFE+ и други финансови инструменти, когато е вероятно съответните данни за опазване на зоните да улеснят процеса на вземане на решение.
  • Да осигури последователен и полезен формат за обмяна на информация и комуникация относно зони по Натура 2000 в съответствие с разпоредбите на Регламента INSPIRE и други законодателни актове на Комисията относно достъпа до информация (напр. Орхуската конвенция).
  • За използване в научните изследвания, планирането и други дейности в подкрепа на политиката по опазване.
  • Да осигури благонадежден източник за информация и справки за оценяването на конкретни проблеми в случай на потенциални нарушения на правото на Съюза.

СФД, представлявайки документацията на мрежата Натура 2000 на ниво ЕС, се разглеждат като важен източник на информация за всички тези цели.

Пълният текст на стандартния формуляр може да се види тук: