На 30 май 2024 г. Фондация Виа Понтика, в сътрудничество с коалиция от неправителствени организации, част от Мрежата за действие срещу пестицидите в Европа (PAN Europe), изпратиха писмо до заместник постоянните представители на правителствата на държавите членки в Европейския съюз. В това писмо ние призоваваме за спешни действия по отношение на замърсяването с трифлуороцетна киселина (TFA) в европейските води.

В писмото са изложени тревожните резултати от наше проучване, проведено в десет държави от ЕС, което показва сериозно замърсяване с TFA както на повърхностните, така и на подземните води. TFA е устойчиво и нерегулирано вещество, известно като „вечен химикал“, който представлява дългосрочен риск за околната среда и човешкото здраве. Водите на Европа са изложени на значителни нива на TFA, като 79% от анализираните проби надвишават лимита от 500 ng/l за общо PFAS по Директивата за питейна вода на ЕС.

Особено тревожно е, че замърсяването се разпростира извън индустриалните горещи точки и обхваща селскостопански райони, което подсказва, че PFAS пестицидите са основният източник на това замърсяване. Замърсяването с TFA засяга както повърхностните, така и подземните води, което повдига сериозни въпроси за бъдещата защита на водните ресурси в Европа.

Писмото ни също така отбелязва, че германските власти наскоро обявиха намерението си да класифицират TFA като „токсичен за репродукцията“ категория 1B, базирано на проучвания, докладващи малформации при потомството. Освен това, TFA е класифицирана като вредна за водния живот с дълготрайни ефекти.

Въз основа на тези тревожни данни, ние настояваме TFA да бъде включена като приоритетно вещество за повърхностните води по Рамковата директива за водите, с определени гранични стойности и задължения за мониторинг. Също така призоваваме за подкрепа на предложението на Европейския парламент за разработване на стандарт за качество на околната среда за „общо PFAS“.

Нашето писмо е подкрепено от редица организации, включително Ecologistas en Acción (Испания), Earth Trek (Хърватия), Générations Futures (Франция), Global 2000 – Friends of the Earth Austria (Австрия), Mouvement écologique (Люксембург), Nature & Progrès Belgique (Белгия), Pesticide Action Network Germany (Германия), Pesticide Action Network Netherlands (Нидерландия), Swedish Society for Nature Conservation (Швеция) и Фондация Виа Понтика (България).

Призоваваме за незабавни действия за защита на нашите водни ресурси и здравето на гражданите на Европа.

Можете да се запознаете с доклада с констатации от изследванията тук.

Можете да прочетете пълния текст на писмото тук.

Включване на трифлуороцетна киселина (TFA) като приоритетно вещество по Рамковата директива за водите (РДВ)