В експоцентър „Флора“ на град Бургас се проведе еко семинар на тема „Въздействието на замърсяването с твърди отпадъци в Черно море и други аспекти на опазването на околната среда“ , в който взеха участие изтъкнати учени и преподаватели, работещи в сферата на опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.

 

 

Семинарът беше открит от Севдалина Турманова, заместник областен управител, професор в университета „Проф. д-р  А. Златаров” и регионален представител на Българска академия на науките за Бургас и областта. Приветствени думи поднесе и Руска Бояджиева, заместник кмет по европейски политики и околна среда. В семинара участват също и представители на РИОСВ – Бургас  и Басейнова дирекция „Черноморски район“.

 

 

Семинарът е част от изпълнението на проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “. Самото име на избраната дискусионна тема е предизвикателство и със сигурност изразените мнения в рамките на този форум ще бъдат един много сериозен  принос  към  определянето  на целите, ползите и начините за успешно осъществяване на проекта, който е по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ на ЕС, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ и ще се изпълнява съвместно с Община Бургас и партньори от Румъния (Университет на Констанца) и Грузия (Държавен университет на Тбилиси), като водещ партньор е Фондация „Виа Понтика“, България. Осъществява се изцяло с финансовата подкрепа на ЕС.

 

 

Проектът  стартира през втората половина на месец август 2018 г. и ще продължи 30 месеца до февруари 2021.Основната му цел e намаляване на замърсяването на Черноморския басейн  чрез проследяване  и анализиране на основните отпадъчни потоци и изпълнение на пилотни дейности за почистване на предварително определени райони от морски отпадъци. По време на изпълнението ще бъде разработена също компютърна карта на разпределението на отпадъците, чиято цел е да се предвидят техните движения, методика за идентифициране на горещи точки и насоки за екологосъобразно управление на морските отпадъци, както и документален филм за проекта. Ще бъдат организирани трансгранични кампании за почистване.

 

 

Основните теми, които се разискваха през първия ден на семинара бяха : „Зауствания и брегови емитери“, „Замърсяване на Черно море с пластмасови отпадъци“, „Пластмасите и лагуните по света – какви са опасностите за Черно море“, „Дистанционни и визуални наблюдения на морските отпадъци“, „Мониторинг на морските отпадъци по българското Черноморие“ , „Мониторинг на отпадъците, отложени по морското дъно. Методи за пробонабиране, разпространение и оценка“ и „Представяне на проект More Care, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция“.

 

 

През втория ден бяха разгледани и дискутирани: „Отпадъците в Черно море – отговорността на хората пред устойчивото развитие на морската екосистема“, „Оценка на риска от замърсяване в Черно море“,“Корабите като източник на замърсяване на Черно море с твърди отпадъци“, „Как ние, като потребители, влияем на замърсяването на Черно море и какво всеки от нас може да направи още сега“, „Опръстеняването като метод за изследване миграцията на птиците и някои интересни резултати от опръстеняване, проведено в резерват Атанасовско езеро“,  „Замърсяване с пластмаси на Черно море“ (дистанционно от Германия) и „Екологични проблеми на Черно море“.

 

 

По време на семинара се водиха оживени дискусии, включително по основните въпроси, които са предмет на форумa.

 

 

Самото име на избраната тема е предизвикателство и със сигурност изразените мнения в рамките на този форум ще бъдат един много сериозен  принос  към  определянето  на целите, ползите и начините за успешно осъществяване на проекта по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“, финансиран от ЕС.

 

 

 

 

В Бургас се проведе еко семинар по изпълнението на международен проект за почистване на Черно море