Video made by avibirds team

 

Други названия на голямата бяла чапла са: сребърна чапла, бял рибар, креал.

Описание

Дължината на тялото на голямата бяла чапла е 104 см, а размахът на крилете е от 140 до 170 см. Теглото й е 1000-1500 г. Силуетът й напомня много на сродните й сива и ръждива чапла, но е чисто бяла. Отдалеч или когато не могат да бъдат преценени размерите, може да бъде объркана с малката бяла чапла. Много тиха птица, включително и гнездовите й колонии, където могат да бъдат чути единствено малките, искащи храна. Есента обикновено се събира с ята на сивата чапла. Много рядко каца по дървета. Дълголетието й е 23 години.

Разпространение и местообитание

Голямата бяла чапла се среща в Европа (включително България), Африка, Азия, Австралия и Северна Америка. Обитава бреговете на сладководни езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства. По време на миграции и зимуване се среща и в крайбрежни бракични водоеми, незамръзващи язовири, канали за напояване, обработваеми площи (предимно люцерни) и др.

В Европа долита през март месец и прекарва само размножителния период. Щом  малките станат способни да летят, започват да се приготвят за прелет и отлитат скоро след това.

В България е гнездящо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. От 1956 г. насам гнезди редовно в резервата „Сребърна“. Отделни двойки гнездят епизодично и в Бургаските езера. По време на миграцията и през зимата се среща по Черноморското крайбрежие (до 687 птици в езерото Вая през декември 2001 г.) и по-рядко в ниски части от вътрешността на страната.

Хранене

Храни се предимно с риба, змии, мишки, водни насекоми, земноводни, яйца, както и останки от мъртви животни. Подобно на сивата чапла, когато ловува, се движи бавно и често замръзва, дебнейки плячката си. По време на размножителния период може да се отдалечи до 15 км от гнездото в търсене на храна. В зони, където има изобилие на храна от сухоземни животни, може да живее и далеч от водата. Понякога улавя толкова големи риби, че не може да ги глътне.

Гнездене

Гнезди на малки колонии от 10-15 двойки. Често образува смесени колонии с други видове чапли и блатни птици, включително и пеликани. Рядко може да се видят и изолирани гнезда на една двойка на високи дървета. Обикновено мъжкият  донася материала, а женската строи гнездото. Снася от 2-7 яйца, светло сини и дълги 60 мм.  Мътенето трае 25-26 дни и се извършва и от двамата родители. Започва веднага след снасянето на първото яйце. Малките напускат гнездото на около 6 седмична възраст.

Природозащитен статус

Според Международния съюз за защита на природата голямата бяла чапла е слабо засегнат вид, но в България е включена в Червената книга като критично застрашена.

 

 

 

 

 

Голяма бяла чапла (Ardea alba)