Описание

Дължина на тялото на големия воден бик е 80 см, а размахът на крилете е 125-135 см. Окраската на тялото му е охренокафява с по-тъмни петна и черти. Коремът е по-светъл. Горната страна на главата и перата между очите и клюна са черно-кафяви. При големия воден бик няма полов диморфизъм. Младите екземпляри имат по-светло оперение, изпъстрено с бели петна и черти. Дълголетие му е 11 години.

Разпространение и местообитание

Големият воден бик е вид чапла, която обитава блата с бавно течаща или застояла вода, гъсто обрасли с блатна растителност и крайбрежни храсти, брегове и разливи на реки, езера и други водни площи. Среща се в цяла Европа, Азия и Африка. У нас гнезди основно по крайдунавските блата, както и в няколко вътрешни и крайморски водоеми – Драгоманско блато, рибарници “Хаджидимитрово”, езерата Шабла и Дуранкулак и др. През 2013 г. видът е  установен отново да гнезди в Бургаските езера. Гнездене на голям воден бик е регистрирано в езерото Вая, като е възможно да гнезди и в защитените местности Пода и Узунгерен.

Големият воден бик е прелетна птица, която долита през март и отлита през септември – октомври. Зимува в Гърция, Турция, Южна и Източна Азия, Африка. Отделни екземпляри остават у нас (Драгоманско блато, Алдомировското блато). В  Бургаския езерен комплекс големият воден бик остава доста често и могат да се наблюдават групи от над пет екземпляра.

Хранене

Големият воден бик е нощна птица. През деня се крие в гъстата блатна растителност и излиза да търси храната си след залез слънце. Когато наближава неприятел, той застава неподвижно сред тръстиката, повдига високо тялото си нагоре и опъва дългата си шия. Тогава се слива с цвета на тръстиката и трудно се забелязва.

Големият воден бик търси храната си във водата. Храни се с риба, жаби, попови лъжички, охлюви и ракообрзни. Понякога използва за храна мишки, особено малки на водни плъхове, които лови по бреговете. Напада и малки недобре летящи блатни птици.

Гнездене

Размножителният период започва през април. Тогава мъжкият издава звуци, наподобяващи мучене на бик. Големият воден бик е полигамен вид – един мъжки има до 5 женски.  Гнездото си прави върху изсъхнала тръстика или шавар сред водата. Отвътре го застила с листа. Снася 5 – 6 зеленикаво-кафяви яйца, които женската мъти 21 – 23 дни. При изхранването на малките взема участие и мъжкият. След отглеждане на малките, семейството се разпада.

Природозащитен статус

Според Международния съюз за защита на природата големият воден бик е слабо засегнат вид, но в България е включен в Червената книга като застрашен.

 

 

 

 

 

Голям воден бик (Botaurus stellaris)