Описание

Големият креслив орел е едра дневна граблива птица.

Орелът е с дължина на тялото 59–71 см и размах на крилата 157–179 см. Типичната телесна маса е 1,6–2,5 кг, като понякога голяма женска тежи до 3,2 кг. Често има не много очевидно бяло петно ​​върху горните крила, но лекият полумесец е добра полева марка. Белият знак V на задната част е по-малко отчетлив при възрастните, отколкото при малкия креслив орел (C. pomarina). Младите птици имат бели петна по крилата си и им липсва по-светъл пластир на тила. Звукът, който издават напомня кучешки лай

Този орел със среден размер е много подобен по външен вид на най-близкия си роднина малкия креслив орел, с който споделя част от ареала си. Покривалата за глава и крила са много тъмнокафяви и контрастират с обикновено средното кафяво оперение; малкия креслив орел има по-бледа покривка на главата и крилата. Главата му е малка за орел. Приликите на по-голямото петно ​​с по-малкото често води до погрешно идентифициране на този вид. Това се усложнява допълнително от случайни хибриди между двата вида.

Разпространение и местообитание

Палеарктичен вид. Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка. Обитава влажни зони с концентрации на водолюбиви птици и високи дървета наоколо, заливни и други широколистни гори, брегове на водоеми, открити югоизточни склонове с възходящи въздушни течения по миграционния път.

Този орел предпочита по-влажни местообитания от повечето съжителстващи орли, крайречни зони, както и блата, езера, езера, някои морски брегове и други водни пътища с гори или край гори. Заливните низини са основните места за размножаване, за предпочитане тези, които имат високи нива на водата.

В  България е преминаващ, зимуващ и вероятно гнездещ вид. Прелита по Черноморското крайбрежие, Пирин и Славянка, зимува в Камчийския лонгоз През гнездовия период е регистриран по Черноморското крайбрежие, Странджа, Тракийската низина, Добруджа, Източните Родопи и Сакар, без доказателства за размножаване.

Мигрира редовно по Черноморието (Калиакра, Балчик, Албена, р. Камчия, Слънчев бряг, Атанасовско езеро, ез.Вая, р. Ропотамо), при Котленска планина, Бяла река в Източните Родопи и др. Зимува около  Шабленското и Дуранкулашкото езеро, р. Ропотамо, яз. „Овчарица“ и др.

Прелетна птица. Гнезди в Североизточна Европа, Русия и Китай .Зимува на Балканите, в Мала Азия, Близкия Изток, Североизточна Африка, Южна Азия, а напоследък – и в Централна Европа.

Хранене

Много добре приспособим хищник, ловува по всички възможни начини плячката си, преследвайки я с летене, пикирайки отгоре и включително бягайки по земята. Храни се с всички видове дребни и средни по размер животни, като зайцевидни, мишки, птици, влечуги, земноводни и едри насекоми.

Гнездене

Моногамни птици. Гнезденето започва през април когато се завръщат от зимуване. Използват всяка година едно и също гнездо, като го ремонтират преди това. Снася най-често едно, много рядко две яйца, като във втория случай по-слабото или късно излюпено малко умира. Мътенето продължава около 42-45 дни. Мътят и двамата родители. Малкото напуска гнездото след около 45-60 дни, но остава заедно с родителите си до края на есента.

Природозащитен статус

Червен списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) – Уязвим (Vulnerable VU)[.На територията на България е рядък и защитен от закона вид.

 

 

 

 

Голям креслив орел (Aquila clanga, Clanga clanga)