Описание

Дължина на тялото: 40 – 49 см. Размах на крилата: 80 – 92 см. Тегло: 250 до 300 грама.Дълголетие: 11 години.

Дребна чапла, в кацнало положение отгоре изглежда изцяло оранжево-кафява с бял корем и характерна „грива“ от много бели и кафяви пера, която липсва при младите птици. В полет привличат вниманието белите крила и опашка, контрастиращи с кафявия гръб.

Тя е доста тиха. Обаче, вечер, когато бяга или когато е разстроена, пуска груб звук „кар“, малко напомнящ на гарга.

Разпространение и местообитание

Eтиопски вид, чийто гнездови ареал обхваща Северна Африка, Централна и Мала Азия и Европа (Испания, Португалия, Южна Франция, Унгария, Словения, Хърватско, Сърбия, Румъния, Гърция, България). Зимува в Персийския залив, в Африка, южно от Сахара.

Местообитания: сладководни езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства, заливни гори. По време на миграции се среща и в крайбрежни бракични водоеми, язовири, канали за напояване.

В  България е гнездещо-прелетна.Среща се основно по поречието на р. Дунав и по-големите реки в Дунавската равнина, Тракийската низина и Бургаските влажни зони. Регистрирана е като гнездеща по Дунавското крайбрежие, в Дунавската равнина, в Бургаските езера, около Пловдив и в блато източно от София, като показва устойчива тенденция за многократно намаляване на гнездовата популация в България.

Хранене

Храни се с малки рибки, земноводни и насекоми. Жабите са любимата й плячка. Заема доста хоризонтална поза при риболов.

Гнездене

Има едно поколение годишно през периода април-юни. Мъти само в смесени колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани. Гнездата са разположени в тръстика или по върби и тополи. Снася 4 – 6 яйца. Инкубацията продължава около 22 до 24 дни. Пиленцата остават в гнездото в продължение на 45 дни и започват да летят към началото на юли.

Природозащитен статус

 Застрашен.

 

 

 

Гривеста чапла (Ardeola ralloides)