Други названия: евроазиатска дебелоклюна рибарка, английска рибарка

 

Описание

Дължина на тялото: 32 – 43 см.Размах на крилата: 85-103 см. Тегло: 200-300 г. Продължителност на живота: 16 г.

Дебелоклюната рибарка е по-скоро бяла отдолу и сива отгоре. Главата, тилът, клюнът и върховете на първостепенните махови пера са черни, а също такива са и краката и ходилата. Трябва да се отбележи и дългият дебел клюн, и опашката -дълбоко разделена на две. В разплод оперението на короната и тила е черно. През зимата темето на главата, гърбът, крилата и опашката са сиви, а долната част- бяла.

Дебелоклюната рибарка издава някакъв звук със стържене, подобно на звука, произведен от скакалец. Възрастните имат по-дълбок, гърлен вик, а младите птици издават леко и бързо „пи-ийп”. Звукът за тревога е назален. Птицата е предимно тиха през зимата.

 

Разпространение и местообитание

Космополитен вид с петнист гнездови ареал. Номинантният подвид S. n. nilotica обитава Европа, Северозападна Африка и Близкия Изток, Казахстан, Иран, Пакистан, Индия, Манджурия. Северните гнездови популации на този вид са прелетни. Зимуват в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Дебелоклюната рибарка обитава свръхсолени водоеми; по време на миграции – сладководни, бракични и свръхсолени влажни зони в ниските части. Обича  пясъчни плажове и крайбрежни блата.

Среща се и в България (гнездещо-прелетен, в миналото само рядък мигрант) предимно в Атанасовското и Поморийското езеро. По време на миграция може да се наблюдава и в останалите влажни зони около Бургас, езерата Шабла и Дуранкулак и други места по Черноморието.

 

Хранене

Дебелоклюната рибарка се храни с различни видове сухоземни насекоми, гущери, земноводни, дребни мишевидни гризачи, малки на чайкови, дъждосвирцови и на пойни птици; по-рядко – дребни рибки и водни безгръбначни. За разлика от другите рибарки, тя търси храната си над земята, каца на високо място и летейки улавя насекоми по време на полет, а също така може да преследва плячката си на земята.

 

Гнездене

Гнезди в колонии в близост до крайбрежните лагуни и вътрешноводни солени блата. Рибарката снася 2 или 3 яйца в малка депресия, облицована с черупки. Понякога гнездото може да бъде една добре направена чаша от суха трева на пясъчен остров в солените блата. Инкубационният период трае от 22 до 23 дни и младите рибарки литват след 28 до 35 дни.

 

Природозащитен статус

Видът е в рязък спад в Европа, в момента е класифициран като рядък.Червена книга на България-критично застрашен.

 

 

 

 

 

 

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica)