Провеждане на мониторинг и научни изследвания

 1. Мониторинг на Биологичното Разнообразие чрез целенасочени и дългосрочни наблюдения на елементите на биологичното разнообразие, съпроводени със събиране, обработка, съхранение и пренос на данни.
 2. Оценка и анализ на въздействията върху биологичното разнообразие, неговото състояние и мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяване на загубата му.
 3. Съдействие за провеждане на научни изследвания.
 4. Създаване и поддържане на база данни за биологичното разнообразие на защитените зони в България – защитена зона „Бургаско езеро” в дългосрочен план.

 

 


Дейности за въвеждане на политики, които осигуряват дългосрочно опазване на всички живи организми и техните местообитания в защитените зони – защитена зона 'Бураско езеро'

 • Създаване на междуведомствена работна група от експерти от следните институции: МОСВ, МВР, ИАГ, НПО и други заинтересовани страни за оценка и анализ на въздействията върху биологичното разнообразие в България (Бургаско езеро), неговото състояние и мерките, които да се предприемат за предотвратяване на загубата му.
 • Съгласуване на действията за опазване на биоразнообразието и приоритетни местообитания между различните контролни органи в България, в това число МОСВ, МВР, ИАГ, НПО и други заинтересовани страни.
 • Провеждане на семинари и курсове в рискови райони с представители на контролните институции: РУГ, ДЛ, РИОСВ, структурите на МВР и прокуратурата.
 • Изготвяне на механизъм за стимулиране на местното население и държавните служители за противодействие на бракониерството.
 • Създаване и поддържане на Национална база данни за незаконен улов, търговия и износ на защитени видове, (Бургаско езеро).
 • Участие в съдебни дела и оформяне на административни преписки.
 • Целево привличане, обучение и мотивиране на млади хора и включването им в преки природозащитни дейности по опазване биологичното разнообразие в България.
 • Издаване на информационни материали (плакати, брошури, стикери и др.), отразяване в регионални и национални електронни и печатни медии на състоянието и мерките по опазването на биологичното разнообразие в защитените зони в България (Бургаско езеро) в дългосрочен план.
 • Изготвяне на интернет сайт, съдържащ богата информационно-образователна база от данни.
 • Иницииране на национални кампании в полза на българската природа.

 

 


Приобщаване на хората към опазването на птиците и природата

Основната целева група за повишаване нивото на информираност и ангажираност на обществото с проблемите, свързани с устойчивото развитие и в частност с биоразнообразието са младите хора.

За тази цел:

 • ще бъдат обучени доброволци за събиране на данни за околната среда и въвеждането им чрез публичната част на обновената Национална информационна система за мониторинг на биологично разнообразие (НСМБР);
 • ще се проведе конкурс за популяризиране на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие;
 • Провеждане на семинари и курсове в рискови райони с представители на контролните институции: РУГ, ДЛ, РИОСВ, структурите на МВР и прокуратурата.
 • ще се организират Дни на изкуствата с тема “Птиците на Бургас” с конкурси за художници и фотографи и кръжоци за децата;
 • ще се разпространят инфоррмационни материали за живите организми в областта на Бургаското езеро, техните съобщества и местообитания, в 3-6 клас на избрани училища в Област Бургас и ще се организират викторини с награди за участниците.