Цел:

  • рециклиране на битови отпадъци: 44% днес, 55% до 2025 г., 65% до 2035 г.
  • депониране- не повече от 10% до 2035 г.;
  • отделно събиране на текстилните и опасните отпадъци.

Европейският парламент одобри амбициозни цели за рециклиране в нов законодателен текст за отпадъците и кръговата икономика, приет в сряда, предаде пресслужбата на институцията.

Подобренията в процеса на управление на отпадъците ще донесат ползи за околната среда, климата и човешкото здраве, но не само това, посочват евродепутатите. Четирите предложени законодателни акта са част от промяна в политиката на ЕС за преминаване към кръгова икономика – система, при която стойността на продуктите, материалите и ресурсите остава в икономиката възможно най-дълго време.

До 2025 г. поне 55% от битовите отпадъци (от домакинствата и бизнеса) трябва да бъдат рециклирани, гласи текстът, както е договорен със Съвета на министрите. Този дял ще се увеличи до 60% до 2030 г. и до 65% до 2035 г. 65% от материалите за опаковки трябва да бъдат рециклирани до 2025 г., а 70% – до 2030 г. Предвидени са отделни цели за различните видове опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дърво. България е рециклирала 32% от отпадъците през 2016 г.

 

Сметищата да станат изключение

 

Предложението за законодателен акт ограничава дела от битови отпадъци, който може да бъде депониран в сметища, до максимум 10% до 2035 г. Частта от отпадъците в България, която е изхвърлена на сметища през 2016 г., е 64%.

 

Текстилните продукти и опасните отпадъци от домакинствата ще трябва да бъдат събирани разделно до 2025 г. До 2024 г. биоразградимите отпадъци ще трябва да бъдат събирани разделно или да бъдат рециклирани като компост в домашни условия.

 

Намаляване на хранителните отпадъци с 50%

 

В съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие държавите членки трябва да се опитват да намалят хранителните отпадъци с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г. За да се предотврати изхвърлянето на храни, страните трябва да осигурят стимули за събирането на непродадени храни и тяхното безопасно преразпределение. Осведомеността на потребителите за значението на датите на етикетите „Използвай до“ и „Най-добър до“ също трябва да се подобри, смятат евродепутатите.

 

Текстът се връща в Съвета за формално одобрение преди публикуването му в Официален вестник на ЕС, официалния протокол на всички правни актове на ЕС.

 

Какво е кръговата икономика

Кръговата икономика предполага намаляването на отпадъците до минимум, както и повторното използване, поправката, преустройството и рециклирането на съществуващите материали и продукти.

 

Преминаването към една по-силна кръгова икономика ще намали натиска върху околната среда, ще увеличи сигурността на доставките на суровини, ще повиши конкурентоспособността, иновациите и растежа, както и ще създаде работни места, допълва Европарламентът.

Европейски парламент-European Parliament

Прессъобщения
Пленарна сесия

europarl.europa.eu

Европарламентът иска повече рециклиране на битови отпадъци, сметищата да са изключение