Всеки, който се радва на птиците или извършва наблюдение на птици трябва винаги да зачита дивата природа, заобикалящата го среда и правата на другите. Във всеки конфликт на интереси между птици и наблюдаващи птици, хуманното отношение към птиците и тяхната среда е на първо място.

ЕТИЧЕН КОДЕКС ПРИ НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ

1. Насърчаване на благосъстоянието на птиците и тяхната среда.
(а) подкрепете защитата на важни птичи местообитания.
(б) за да се избегне стресът на птиците или излагането им на опасност, проявете сдържаност и предпазливост по време на наблюдение: фотография, звукозапис или заснемане.
Ограничете използването на звукозаписи и други методи, за привличане на птиците и никога не използвайте такива методи в гъсто населени с птици площи или за привличане на видове, които са заплашени, застрашени, или обект на специално внимание, или са рядкост във вашия район.
Стойте доста далеч от гнезда и гнездови колонии, убежища, площи, където птиците обичат да стоят, както и важни места за хранене. В такива чувствителни зони, ако е необходимо по-дълго наблюдение: фотография, заснемане, или записване, се опитайте да използвате прикритие, или скривалище и се възползвайте от естествената среда.
Използвайте изкуствената светлина пестеливо при филмиране или фотография, особено за близки планове.
(в) преди да привлечете вниманието на другите към присъствието на редка птица, преценете възможността за нарушаване спокойствието на птицата, околната среда, появата на други хора в района и процедирайте само, ако достъпът може да бъде контролиран, смущенията- сведени до минимум и е получено разрешение от собствениците на терена. Местата с редки гнездящи птици трябва да бъдат разкривани само с разрешение на властите, отговарящи за опазване на биоразнообразието.
(г) стойте по време на наблюдение: на пътища, пътеки, просеки, когато има такива, в противен случай намалете възможността за нарушение на местообитанието до минимум.

2. Спазвайте закона и правата на другите:
(а) не влизайте в частна собственост без изрично разрешение от собственика.
(б) следвайте всички закони, правила и наредби, регламентиращи използването на пътищата и общите части, както у нас, така и в чужбина.
(в) бъдете учтиви при контактите си с други хора. Вашето примерно поведение ще генерира добра воля, както от страна на любителите на птици, така и от страна на другите хора.

3. Уверете се, че хранилките, гнездовите структури, както и други допълнително поставени от хората помощни средства за птиците са безопасни.
(а) поддържайте дозаторите, водата и храната чисти, без гниещи елементи или опасности, причиняващи заболяване. Важно е, птиците да се хранят непрекъснато по време на лоши климатични условия.
(б) поддържайте и почиствайте гнездовите структури редовно.
(в) ако привличате птици в дадена зона, уверете се, че те не са изложени на хищничество от страна на котки и други домашни животни и, че не са в опасност породена от цивилизацията.

4. Груповите наблюдения на птици, независимо дали са организирани или импровизирани, изискват специални отговорности.
Всеки индивид в групата, в допълнение към задълженията изложени в т. 1 и 2 има и отговорности като член на групата.
(а) уважавайте интересите, правата и уменията на колегите наблюдатели на птици, както и на хората, които участват в други законни дейности на открито. Свободно споделяйте своите знания и опит, освен когато се прилага т. 1 (в). Бъдете особено полезни на начинаещите любители на птици.
(б) ако станете свидетел на неетично поведение към птиците, преценете ситуацията и се намесете, ако мислите, че това е разумно. Когато се намесвате информирайте лицето (-ата) за неподходящото действие и се опитайте в рамките на разумното да го спрете. Ако поведението продължава, документирайте това и уведомете съответните лица или органи. Отговорности на ръководителя на групата (любителски и професионални пътувания и екскурзии).
(в) бъдете примерен етичен модел за подражание на групата. Учете чрез слово и пример.
(г) организирайте групи до размер, който ограничава въздействието върху околната среда и не пречи на други, които са в същата зона.
(д) запознайте всички в групата с този кодекс и как да го прилагат на практика.
(е) информирайте групата за всички особени обстоятелства, приложими за местата, които се посещават (например не се допускат магнетофони).
(ж) потвърдете, че професионалните туристически компании, носят специална отговорност и поставят благополучието на птиците и ползите от обществената информираност и знания пред търговските интереси на дружествата. В идеалния случай ръководителите на групите трябва да следят за наблюденията по време на обиколката, да документират необичайните явления и да предоставят записите на съответните организации.

МОЛЯ, СЛЕДВАЙТЕ ТОЗИ КОДЕКС, РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ ГО И ОБУЧАВАЙТЕ ДРУГИТЕ!

Етични принципи на американската асоциация за птици