Почти изчезналият иберийски рис (Lynx pardinus), стоящ на скала в Испания

 

Европейският съюз се ангажира с опазването на биоразнообразието в Европа. Научете за видовете на Стария континент, които са застрашени от изчезване.

Застрашените видове са растения или животни, които са на прага да изчезнат. Най-честата причина за това е загубата или влошаването на условията, в които те живеят, но влияние може да имат и замърсяването на околната среда, измененията в климата или разпространението на други видове, които смущават начина им на живот. Наличието на много и разнообразни видове е важно за процъфтяването на екосистемите и на хората.

Европейският съюз иска да подобри и съхрани биоразнообразието. В резолюция от януари Парламентът призова за амбициозна стратегия за биоразнообразието до 2030 г., която да предложи мерки срещу основните причини за изчезването на видове и да наложи обвързващи цели за ЕС като цяло и за отделните държави членки. Европейската комисия представи стратегията на 20 май.

 

Застрашените видове в Европа

 

Международният съюз за защита на природата е съставил Червен списък на застрашените видове в Европа, за да бъде привлечено вниманието към тях и да бъдат взети мерки за опазването им. Инициативата е финансирана от ЕС.

1 677 вида  ; Поне 1 677 от около 15 000 вида, подложени на оценка, са заплашени от изчезване в Европа, показват данните на Международния съюз за защита на природата.

Сред застрашените видове в Европа в най-голяма опасност са охлювите, мидите и рибите.

Около половината от типичните за Европа видове дървета също са застрашени, включително конският кестен. В категорията на застрашените попадат и една пета от земноводните и влечугите.

Полярната лисица, европейската норка, средиземноморският тюлен монах, северо-атлантическият гладък кит и полярната мечка са сред най-застрашените бозайници в Европа.

Видовете, които опрашват растенията, също намаляват. Около 10% от видовете пчели и пеперуди са заплашени.

 

Застрашени видове в Европа

 

Изчезнали видове в Европа

 

Международният съюз за защита на природата посочва 36 животински или растителни вида, които са изчезнали в Европа към 2015 г. Сред тях са някои сладководни риби, сладководното мекотело Graecoanatolica macedonica, което е обитавало Дойранското езеро, и Viola cryana, вид теменужка.

От бозайниците в Европа са изчезнали вид дългороги говеда (Bos taurus primigenius) и безопашати зайци от Сардиния (Prolagus sardus).

Необходими са още проучвания за точна оценка на състоянието на много видове, особено на пчелите, морските бозайници и рибите.

europarl.europa.eu

Застрашени видове в Европа – данни и факти (инфографика)