По повод отбелязвания на днешна дата – 02 февруари – Световен ден на влажните зони, публикуваме статията „Защо влажните зони са важни?“ на Wetlands International. Фондация Виа Понтика е член на световната организация, която работи в посока възстановяване и опазване на влажните зони по цял свят.

Влажните зони обхващат малък процент от повърхността на земята, но те са важни системи – те са артериите и вените на ландшафта. Те са богати на различни видове на флората и фауната и от жизненоважно значение за човешкия живот. Те действат като водоизточници и пречистватели. Те защитават нашите брегове. Те са най-големият природен резервоар за въглерод на планетата. Те са от решаващо значение за селското стопанство и рибарството. Един свят без влажните зони е свят без вода.

Влажните зони са източник на:

проспериращо благоденствие.
Влажните зони често са двигателите на местните икономики. Чрез мъдро използване на влажните зони и разнообразяване на възможностите за поминък на местните общности е възможно да се обърне тенденцията на загуба на влажните зони, бедността и неравенството.

достатъчно чиста вода.
Търсенето на вода нараства с повече от два пъти по-голяма скорост от тази на нарастване на населението. Конкуренцията между вода за човешка консумация, селско стопанство и енергетика се засилва. Чрез подобряване обмена на водата и възстановяване на влажните зони водните запаси могат да бъдат защитени.

пълноценна храна.
Чрез регулиране на водата и земеделските практики във влажните зони и включването им в селскостопанските ландшафти, може да се осигури дългосрочна продоволствена сигурност и засилване на биоразнообразието.

защита от бедствия.
Въздействията на природни и причинени от човека бедствия се увеличават поради изменението на климата, недобре планираното строителство и разрушаването на околната среда. 90% от бедствията са свързани с водата, но ако се даде заден ход на загубата и увредата на влажните зони, това може да бъде част от решението на проблема.

съхранение на въглерод.
Влажните зони са сред най-добрите складове на Земята за въглерод. Чрез опазване и възстановяване на влажните зони можем да намалим вредните въглеродните емисии и да увеличим способността ни за адаптиране към изменението на климата, като същевременно се подобри биологичното разнообразие, сигурността на водоснабдяването и благосъстоянието на хората.

разнообразна и красива природа.
Влажните зони подкрепят изобилието и уникалността на природната среда, но сладководното биологично разнообразие намалява драстично от 1970 г. насам. Спешно необходими са съгласувани действия от страна на отделните лица, групите на гражданското общество, правителствата и частния сектор,за да се обърне тази тенденция.

Защо влажните зони са важни?