Накратко

Фондация „Виа Понтика“ е българска неправителствена организация, действаща в обществена полза и учредена с цел опазване на българската природа – съхраняване на природните ресурси, промяна на отношението към защитените територии и осъзнаване на възможностите, ползите и отговорностите към биоразнообразието в България. Офисът на фондацията е: България, Бургас 8000, бул. „Иван Вазов“ 1, сградата на Жп гара, етаж 2, както и в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“.
Фондация „Виа Понтика“ е пълноправен член на Wetlands International (https://www.wetlands.org)

и на европейския клон на Групата за действие по пестицидите – PAN Europe

както и национален НПО координатор за РАМСАРСКАТА КОНВЕНЦИЯ в България.

Стратегия

Стратегията на Фондация „Виа Понтика“ се базира на четири опорни точки:

  • Опазване многообразието от живи организми, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях;
  • Изграждане на приодозащитни структури;
  • Разкриване и утвърждаване на биоразнообразието в неговите социални, етични, културни и стопански измерения;
  • Активиране положителното и проактивно отношение към природата;

За изпълнението на тези стратегически задачи Фондация „Виа Понтика“ работи в следните насоки:

Насоки

  • Провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и научни изследвания.
  • Въвеждане на политики, които осигуряват дългосрочно опазване на всички живи организми.
  • Създаване механизми за широко обществено участие в управлението на защитени територии
  • Иницииране на национални кампании в полза на българската природа.
  • Насърчаване на културни ценности с природозащитна тематика.

Устав и имущество

Имуществото на Фондация „Виа Понтика“ се набира от първоначално дарение от страна на учредителя, последващи дарения на членовете на Фондацията, дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица под формата на парични суми, движимо и недвижимо имущество, субсидии, дивиденти, лихви и доходи, получени от разработването на проекти, програми, публикации, проучвания, консултации, издателска и рекламна дейност.

Приходите на Фондацията могат да бъдат и се изразходват единствено и само за постигане на целите й, а разпореждането с паричните средства и другите имущества може да се извършва само с решение на компетентните органи на управление на Фондацията и в съответствие с Устава, а за направените дарения – и в съответствие с волята на дарителите.

Управителното тяло на Фондацията е Управителният съвет, който одобрява бюджета, бизнес плановете, програмите за работата, приема техническия и финасов отчет и др. Оперативното управление на Фондацията се осъществява от Председателя на УС.

Защо „ВИА ПОНТИКА“:

Виа Понтика е древен римски път, който минава покрай Черно море. Днес Виа Понтика е наименованието и на един от главните маршрути на миграция на птиците от Европа към Африка. Минава през територията на България — над Странджа и по бреговата ивица на Черно море. Този маршрут следват много видове грабливи, водолюбиви и пойни птици, измежду които 78% от всички бели щъркели и цялата популация на розов пеликан в Европа, както и изключително редките видове царски орел, египетски и белоглав лешояд.

Един от пунктовете по Виа Понтика, където мигриращите птици традиционно спират да почиват, а някои и остават да зимуват и гнездят, са Бургаските влажни зони.

Влажните зони в България сега са само 0.1 % от територията й, нищожна част от съществувалите само до преди век. Запазването, поддържането и разширяването им е от ключово значение за биоразнообразието, познавателния туризъм, културния ландшафт и климата на страната ни. Насърчаването на природосъобразните ползвания в природозначимите зони оказва положително въздействие върху задълбочаващите се социални различия между големите градове и провинциалните райони и върху демографския проблем с обезлюдяването и застаряващото население в селските райони.

Бургаско езеро /Вая/ отговаря на критериите за значимост, то е важно орнитологично място за храна и почивка на птиците по миграционния път Виа Понтика. Езерото е обградено от гр. Бургас, подложено е на значителен антропогенен натиск и се нуждае от преки мерки за своята консервация.

Тази територия, освен изключително важна за опазване на биоразнообразието в България, е и ключова за разгръщане на образователна програма за запознаване на населението с дивата флора и фауна, както и сензитизирането му към проблема с опазването на околната среда.

Факт е, че на последното заседание на Европейския парламент по проблемите на околната среда беше отчетено, че засега мерките, които ЕС предприема в тази сфера, не дават необходимите резултати – постигнат е напредък, но той не успява да компенсира загубата на хабитати и намаляването на популации. Тези констатации доказват, че въпреки разработеното най-добро в световен мащаб законодателство, само опазването на околната среда не е достатъчно. Необходимо е и възстановяване на вече загубени местообитания и активна работа по ангажиране на всички граждани чрез ефективни образователни мерки.

Фондация „Виа Понтика“ е вписана от Министерство на правосъдието в регистъра на организациите, работещи в обществена полза под № 20160212003.