Повече от 100 партньори от публичния и частния сектор, чиято дейност е по цялата верига на пластмасите, подписаха в Брюксел декларацията Circular Plastics Alliance – Declaration на Алианса за кръгова употреба на пластмасите, който насърчава  доброволните действия в подкрепа на един добре работещ пазар на рециклирани пластмаси в ЕС.

Целта е до 2025 г. по 10 милиона тона рециклирана пластмаса ежегодно да се използват за производството на нови продукти в Европа. Така се разкрива възможността ЕС да се превърне в световен лидер в рециклираните пластмаси – фактор за съхраняване на околната среда, нови работни места и запазване на конкурентоспособността.

В декларацията, която подписват малки и средни предприятия, големи корпорации, сдружения на бизнеса, стандартизатори, научноизследователски организации и местни и национални органи, се призовава за преминаване към нулеви пластмасови отпадъци в природата и към нулево депониране на пластмаси. В нея са предвидени конкретни действия за постигане на целта:

– подобряване на проектните решения на пластмасовите изделия, така че да бъдат годни за

рециклиране и използване на повече рециклирани пластмаси;

– идентифициране на местата с неоползотворен потенциал за по-активно събиране, сортиране

и рециклиране на пластмасови отпадъци в целия ЕС и на тези с недостиг на инвестиции;

– разработване на програма за научноизследователска и развойна дейност в областта на

кръговата употреба на пластмасите;

– изграждане на прозрачна и надеждна система за следене на потоците пластмасови отпадъци в ЕС.

Сдруженията на бизнеса и фирмите също се призовават да представят ангажименти за използване или производство на повече рециклирана пластмаса.

 

Резервите

Потенциалът за рециклиране на пластмасови отпадъци в ЕС все още е до голяма степен неоползотворен, особено в сравнение с други материали, като хартия, стъкло или метал. От събираните ежегодно в Европа 27 милиона тона пластмасови отпадъци по-малко от една трета достига заводите за рециклиране. Поради това през 2016 г. в Европа са продадени под 4 милиона тона рециклирани пластмаси, което е едва 8% от пазара на пластмаси в ЕС.

Алиансът за кръгова употреба на пластмасите се ангажира да спомогне за разширяването на пазара на рециклирани пластмаси в ЕС с повече от 15%.

Алиансът за кръгова употреба на пластмасите определя като приоритетни пет теми:

  1. събиране и сортиране на пластмасовите отпадъци;
  2. проектни решения, позволяващи рециклиране;
  3. съдържание на рециклирана пластмаса в продуктите;
  4. НИРД и инвестиции, включително химическо рециклиране;
  5. мониторинг на рециклираните пластмаси в ЕС.

economynews.bg

 

Кръгово настъпление срещу пластмасите