Описание

Късопръстият ястреб (Accipiter brevipes) е малка граблива птица. Той е с дължина 32–38 cм, с размах на крилата 65–75 cм и тежи между 150 и 270 г. Ирисът е тъмен. Бузите също. Той прилича на малкия ястреб, но за разлика от него има черни върхове на крилата, които го правят лесен за определяне, а по-късата му опашка и по-заострените крила му придават по-подобен на сокол вид.

Женската е по-голяма от мъжкия, но разликата не е толкова забележима, както при малкия ястреб. Възрастният мъжки е синьо-сив отгоре, с тъмни върхове на крилата и решетъчно червеникав отдолу. Възрастната женска е сиво-сива отгоре с тъмни върхове на крилата. Тя е с червеникавокафява решетка отдолу и може да има тъмна линия на гърлото. Младият индивид е тъмнокафяв отгоре и има тъмно набраздени долни части. Показва тъмна линия на гърлото.

Късопръстият ястреб е малък хищник с къси широки крила и дълга опашка, приспособени към маневрирането през дърветата. Полетът на този ястреб е характерен пляскане с криле – пляскане с криле – плъзгане. Призивът е остър „кик“.

Разпространение и местообитание

Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка. Обитава гористи местност в околностите на езера и реки, в предпланините и основно в равнините. Гнезди в гори от Гърция и Балканите на изток до южна Русия.

На територията на България е странстващ и мигриращ вид и се среща основно по поречията на големите реки Арда, Марица, Тунджа, Струма, Дунав, техните притоци и по Черноморието.

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Мигрира през България на малки групи (пролет и есен) или на ята (есен) достигащи 100-150 птици. Пикът е около средата на месец септември. Ятата не летят на голяма височина (150 -200 м), наблюдавани са и есенни миграции в посока североизток (Черноморско крайбрежие) без да са установявани после птици, мигриращи на юг.

Хранене

Храната на ястреба е разнообразна. Той е хищна птица, храни се с дребни животни, птици, гущери, насекоми. Най-често ловува следобед и привечер, като лети ниско над земята (1-5 метра).

Гнездене

Късопръстият ястреб гнезди по дървета, като всяка година изгражда ново гнездо, облицовано със зелени листа. Дървото на гнездото често е близо до течаща вода, обикновено в открита гориста местност, в горски край или в изолирана купчина дървета. Гнездото, което е с размери до 30 см и дълбочина 15 см, е облицовано със зелени листа. Повечето гнезда са разположени между 5–10 м над земята, но са открити до 4 м и до 20 м.

Женската снася от 2–5 яйца, които само тя инкубира за 30–35 дни. Излюпването е асинхронно. Птинченцата се хранят около 40–45 дни след излюпването и са независими около 15 дни по-късно. Годишно се отглежда едно люпило. Малките напускат гнездото след месец и половина, но още известно време се придържат в близост и нощуват там.

Природозащитен статус

Поради обширния си обхват и стабилна популация, късопръстият ястреб е включен в списъка като незастрашен (Least Concern LC) от Международния съюз за опазване на природата. Развитието на вятърните паркове обаче, може да повлияе на броя им.

 

 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)