Други названия на ливадния дърдавец са: дърковец, дръдравец, дердер, ортокман, ортигометър, дърпач, калауз.

Описание

На големина ливадният дърдавец е колкото пъдпъдък- достига 25-29 см, тежи 130-190 г, а размахът на крилете му е 42 – 53 см. Възрастните са ръждивокафяви с черни петна и сивосини вежди. Гърлото им е белезникаво, а гушата и гърдите са сивосини. По слабините дърдавецът има многобройни, ръждивокафяви, напречни ивици. Издава рязък звук “креррп-креррп” през размножителния си период.

Разпространение и местообитание

Ливадният дърдавец обитава влажни и мезофитни тревни съобщества с доминиране на Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Gallium aparine и др., като се среща и по обработваеми площи, влажни ливади, предпланински плата и хълмисти райони с тревна растителност. Естественият му ареал на север е Великобритания, Скандинавския полуостров и Сибир, на юг – Пиринеите, Франция, Италия, България, Северното Черноморско крайбрежие с п-ов Крим и Каспийско море, а източната граница е ез. Байкал. В  България се среща най-вече в Софийско, Западна и Централна Стара планина, Понор планина и по линията Трън-Брезник. Сравнително малоброен е по Дунавското и Черноморското крайбрежие, Добруджа и Източни Родопи. В България е гнездящо-прелетен и преминаващ вид. Той долита през април и отлита през септември. Прелетът се извършва поединично, през нощта, а през денят дърдавците се крият в тревата. Зимува в Африка и на остров Мадагаскар.

Хранене

Ливадният дърдавец се храни с разнообразна храна – насекоми и техните ларви, охлювчета, червеи и семена, като мъжките са силно териториални.

Гнездене

Периодът на размножаване е през май до юни като женската снася от 8 до 12 яйца и годишно отглежда едно-две поколения. Дърдавците образуват гнездови двойки, но само женската поема грижата за малките. Малките се излюпват след 34-38 дни и са покрити с черен пух.

Природозащитен статус

Според Международния съюз за защита на природата ливадният дърдавец е слабо засегнат вид, но но в България е уязвим и е включен в Червената книга и в Приложение I на Директивата за птиците. Защитен е и от Закона за биологичното разнообразие.

 

 

 

 

Ливаден дърдавец (Crex crex)