Други названия: европейска малка бяла чапла, бяло рибарче

Описание

Дължина на тялото: 55–65 см; Размах на крилете: 88–106 см.Тегло: 500-638 г. Дълголетие: 9 години

Изцяло бяла птица. Може да се сгреши с голямата бяла чапла. Основните различия са по-малкият размер, тъмният клюн и крака с жълти стъпала, които обаче не се виждат, когато птицата е кацнала във водата.

Малката бяла чапла е дълга 55–65 cм с размах на крилата 88–106 cм и тежи 350–550 г .  Нейното оперение обикновено е изцяло бяло, въпреки че има тъмни форми с до голяма степен синкаво-сиво оперение.  В размножителния период възрастният индивид има два дълги шлейфа на тила, които образуват гребен. Тези шлейфове са около 150 мм и са заострени и много тесни. По гърдите има подобни пера, но бодлите са по-широко представени. Има и няколко продълговати скапуларни пера, които имат дълги хлабави бодли и могат да бъдат дълги 200 мм През зимата оперението е подобно, но скапуларите са по-къси и по-нормални на вид. Клюнът е дълъг и тънък, а той и повърхността от всяка страна на главата на птицата между окото и горната основа на клюна са черни. Краката са черни, а стъпалата жълти.

Младите птици са подобни на възрастните, когато не са в размножителен период, но имат зеленикаво-черни крака,  по-матово жълти стъпала и могат да имат определена част от сивкави или кафеникави пера.

Малките бели чапли са предимно мълчаливи, но издават различни извикващи и бълбукащи звуци в своите размножителни колонии и имат груб сигнал за тревога, когато са изплашени. За човешкото ухо звуците не могат да се различат от тези на нощната чапла (Nycticorax nycticorax) и биволовата чапла (Bubulcus ibis), с които понякога се свързва.

Разпространение и местообитание

Вид на Стария свят, който гнезди в Европа, Африка и о. Мадагаскар, Централна и Южна Азия, Филипините, Нова Гвинея и Австралия. Птиците от Европа зимуват по югозападното крайбрежие на Средиземно море, в Африка.

Размножаването й е във влажни зони в топли умерени до тропически части на Европа, Африка, Азия и Австралия. Успешен колонист, обхватът му постепенно се разширява на север. В по-топлите места повечето птици са постоянно пребиваващи; северните популации, включително много европейски птици, мигрират в Африка и Южна Азия, за да презимуват там. Птиците могат също да се скитат на север в края на лятото след размножителния сезон и склонността им да се разпръскват може да е спомогнала за неотдавнашното разширяване на ареала на птиците.

Местообитанията й са сладководни езера и блата, заливни и дъбови гори, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства. По време на миграции и през зимата се среща и в крайбрежни бракични водоеми, язовири, канали за напояване.

В България е гнездещо-прелетнен, преминаващ и по изключение зимуващ вид .В миналото е гнездил по Дунавското и Черноморското крайбрежие, както и по долините на реките Вит, Марица, Тунджа, Сютлийка.

Птиците от Европа зимуват по югозападното крайбрежие на Средиземно море, в Африка. По време на миграция може да бъде видяна в най-разнообразни водоеми в цялата страна.

Хранене

Малката  бяла чапла улавя плячката си в плитки води, често с разперени крила и пристъпвайки с крака, за да подплаши малките рибки. Може също така да стои на едно място, изчаквайки в засада плячката си. На сушата те ходят или тичат, докато преследват плячката си, хранят се със създания, обезпокоени от паша на добитък , кърлежи по добитъка и дори действат като чистачи на говедата. Диетата им е предимно риба, но  ядат и земноводни, дребни влечуги, бозайници и птици, както и ракообразни, мекотели, насекоми, паяци и червеи.

Гнездене

Гнезди винаги в смесени колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани. Гнездата са разположени в тръстика или по върби и тополи. Двойките защитават малка размножителна територия, обикновено простираща се на около 3 до 4 м от гнездото. Три до пет яйца се инкубират от двамата възрастни в продължение на 21 до 25 дни преди излюпването. Те са с овална форма и имат блед, не лъскав, синьо-зелен цвят на черупката. Младите птици са покрити с бели пухени пера, обгрижват се и от двамата родители и започват да летят след 40 до 45 дни.

Природозащитен статус

В световен мащап малката чапла не е включена в списъка като застрашен вид и всъщност е разширила обхвата си през последните няколко десетилетия. Международният съюз за опазване на природата заявява, че широкото им разпространение и голямата обща популация означава, че те са вид, който предизвиква „най-малко притеснения“. В България: в Червена книга на България- уязвим. Защитена по ЗБР.  Повечето традиционни гнездови находища са включени в границите на защитени територии.

 

Малка бяла чапла (Egretta garzetta)