Описание

Дължина на тялото: 37 – 40 см. Размах на крилата: 94 – 105 см.Тегло: 220-350 г. Продължителност на живота: 15 г. Оперението на възрастните е преобладаващо бяло със светлосив гръб и горна част на крилата. Главата и шията са черни, окото е заобиколено с бяло, клюнът и краката са тъмночервени. В полет се отличава от другите чайки по чисто белите подкрилия и махови пера. Това е шумен вид, особено в колонии, с назално „ийа“ обаждане.

 

Разпространение и местообитание

Западнопалеарктичен вид. Един  от бързо разширяващите видове  в Западна Европа през последните години. Преди ограничена до Черно море ( най-вече на брега на Черно море в Украйна ) и източното Средиземноморие този вид сега се е разпространил в  по-голямата част на Европа: Великобритания, Ирландия, Белгия, Холандия, Дания, Швеция, Естония, Швейцария, Чехия, Унгария и Балканите.

Постоянен, мигриращ и зимуващ вид. Зимува в Средиземноморието, Черно море, атлантическите брегове на северозападна Европа и северозападна Африка Пролетната миграция е през март-май, а есенната – през август-септември.

Обитава солени, бракични и алкални езера, лагуни, морски плитчини и открито море, пясъчни коси, острови и дюни, канали, засолени терени, орни земи и пасища, рибарници, солници, сладководни езера, блата, мочурища, водоеми за отпадъчни води.

В  България е гнездещо-прелетнен, преминаващ и зимуващ вид. Малката черноглава чайка е един от многочислените видове, срещащи се в Бургаските езера по време на есенна миграция. Тази чайка предпочита Бургаското езеро. През някои години гнезди освен във Вая и в Атанасовското езеро.

 

Хранене

Малката черноглава чайка е опортюнистично всеяден вид и се храни с насекоми, ракообразни, дребни рибки и полевки, червеи, дори отпадъци,карантия и мърша. Принципно насекомите представляват по-голямата част от нейния режим. Но рибата и морските дарове също са оценени. Лети над повърхността на водата, гмурка се и клъвва плячката. Понякога  гони жертвата,летейки над земята.

 

Гнездене

Гнезди на пясъчни коси, диги и изкуствени острови за водолюбиви птици в гъсти колонии, със съседни двойки на 60 см един от друг. Гнездото е плитка депресия, разположено на земята в рядка растителност, гъсталаци или тръстикови масиви в близост до вода . Снася 3 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни. Инкубацията продължава от 23 до 25 дни, осигурявана от двойката. Младите птици отлетяват след 35 до 40 дни,но достигат зрялост след две години.

 

Природозащитен статус

Малката черноглава чайка е вид, за който се прилага Споразумението за опазване на афро-евразийските мигриращи водолюбиви птици (AEWA). В България е защитена по Закона за биологичното разнообразие. Включена в ЧКБ.

 

 

 

 

 

Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus, Ichthyaetus melanocephalus)