Описание

Малкият воден бик е най-малката европейска чапла с дължина на тялото 36 см, размах на крилете е 40-58 см и тегло 125-150 гр. Темето, тилът, гърбът, крилата и опашката на мъжкия малък воден бик са черни със зеленикав оттенък. Челото и надочната ивица са бели. Двете страни на главата, шията, гърдите и плещите са охреноръждиви. По гърдите има тъмни надлъжни резки. Коремът и подопашката са белезникави. Темето и тилът на женската са черни, а останалите части от горната страна на тялото – тъмнокафяви с жълтеникави краища на перата. От предната страна на шията има неясни надлъжни резки. Горната страна на главата при младите е тъмнокафява, а гърбът е кафяв и изпъстрен с белезникави точки. Долната страна на тялото има белезникав цвят с надлъжни тъмнокафяви петна. През размножителния период издава силно, басово и равномерно „ъ-ъ-ъ“.

Разпространение и местообитание

Малкият воден бик обитава блата, обрасли с камъш и тръстика, речни брегове с храсти и дървета, разливи на реки и други водни басейни. Гнезди в Европа, Ирак, Иран, Турция, Йордания, Сирия, Израел, Бангладеш, Индия, Пакистан, Тайланд, Мианмар, Африка на юг от Сахара, Австралия. В  България е гнездящо-прелетен вид и се среща в почти цялата страна, главно под 600 м н.в. Основната част от популацията му е по поречието на р. Дунав, Дунавската равнина, Тракийската низина, по Черноморското крайбрежие и Софийското поле. Малкият воден бик долита през март – април и отлита през септември – октомври. Зимува от Африка (южно от Сахара) до Индия.

Хранене

Малкият воден бик е нощна птица и търси храната си след залез слънце. Лови малки рибки, жаби, пиявици, водни насекоми, миди, охлюви и червеи. В редки случаи напада гнездата на дребни блатни птици и унищожава яйцата и малките им.

Гнездене

Образуването на брачните двойки при малките водни бикове се предшества от борба между мъжките. Малкият воден бик гнезди на земята по бреговете, между купчина суха тръстика във водата или ниско по храсти или дървета. Женската строи гнездото сама, като за строителен материал използва стебла на блатни растения и малки коренчета. Отвътре го застила със суха трева. Снася 5 – 7 бели яйца, които мъти 3 седмици. Малките започват да правят разходки около гнездото още на 10-ия ден, но едва след 25 дневна възраст започват да летят и да напускат гнездото.

Природозащитен статус

Според Международния съюз за защита на природата малкият воден бик е слабо засегнат вид, но в България е включен в Червената книга като застрашен.

 

 

 

Малък воден бик (Ixobrychus minutus)