Други названия: норче, криво пате

Описание

Малкият гмурец е най-дребният европейски представител на семейство Гмурцови. Дължина  на тялото около 23-29 см и размах на крилете – 40-45 см. Тегло: 100 -200 г. Продължителност на живота:13 години.

Има сезонен и възрастов диморфизъм. При възрастните през размножителния период горната част на тялото, шията и главата са тъмнокафяви до черни, гушата отпред шоколадово-кафява, а кожата в основата на клюна жълто-зеленикава. Гърдите и коремът са сиво-кафяви с по-светли върхове на перата. През другите сезони главата и шията са черно-кафяви, гърбът е сиво-кафяв, а тялото отдолу — лъскаво бяло. Младите наподобяват възрастните в зимно оперение, но са със светли петна по бузите.

Издава звуци: през размножителния период — мелодично „уит-уит“, сливащо се в трели.

Плува и се гмурка добре, но не е добър летец. При опасност се потапя под водата и изплува надалеч.

Разпространение и местообитание

Палеарктичен вид, чийто гнездови ареал обхваща Европа, Северозападна Африка и източния бряг на Средиземно море. Не мигрира на далечни разстояния, зимува в Западна и Южна Европа. През студения сезон гмурецът образуват малки групи, които се смесват с други видове зимуващи птици.

Обитава различни по големина сладководни блата, обрасли с водна растителност, рибовъдни стопанства, езера и микроязовири с открита водна повърхност и растителност.

В България е гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ. Може да се види в голяма част от страната без планините. По-голямата част от популацията, обаче, е концентрирана в Тракийската низина, Дунавското крайбрежие и Черноморието. През  зимата се среща в реки и незамръзващи сладководни водоеми в ниските части на страната.

Хранене

Храни се с дребни рибки, земноводни, насекоми и водни безгръбначни. Неговата диета съдържа много по-малко риба в сравнение с другите рибоядните гмурци.

Гнездене

Изгражда гнезда в плитките части на водоемите, в обраствания с папур. Както при всички гмурци, гнездото е изградено от  тръстика и фини клони и е един повече или по-малко плаващ малък сал. От април до юли (в България през втората и третата десетдневка на май и първата на юни) снася яйцата (средно 5-6). Инкубацията се осигурява от двамата родители за период от 20 до 27 дни.

Младите придружават родителите си по време на ежедневните разходки и търсят убежище на гърбовете им. Въпреки това, те не са самостоятелни и не могат да летят преди навършване на един и половина месеца. Смъртността им достига 86% и често е свързана с числеността на водния плъх.

Природозащитен статус

Уязвим. Защитен вид от Закона за биологичното разнообразие.

 

 

 

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis)