Друго название на малкия кормoран е дяволица.

Описание

Оперението на малкия корморан е черно-кафяво, като двата пола са практически неразличими. Дължината на тялото е 50 см, а размахът на крилете е 85 см. През размножителния период кормораните са черно-кафяви с бели щрихи по тялото и метален блясък по крилата. През есенно-зимния период щрихите и блясъкът изчезват. Младите са с бяло подбрадие и белезникав корем и гърди.

Макият корморан лети с бързи и плитки махове ниско над водата.

Разпространение и местообитание

Малкият корморан е сарматски вид с ограничен ареал в югоизточните части на Западна Палеарктика и населява крайбрежията на Азовско, Аралско и Каспийско море, Мала Азия и Близкия изток.

Малкият корморан обитава сладководни и полусолени водоеми с обилна растителност, язовири, реки и канали, обрасли с тръстика или папур. Той се размножава само на Балканския полуостров, предимно в Румъния, по делтата на Дунав. В България се среща по поречието на Дунав и Марица и в крайдунавските и крайморските езера. Особено  важни за малкия корморан са езерата около Бургас. През студените месеци броят на вида в България значително се увеличава, тъй като пристигат птици от страните на север.

Малкият корморан мигрира на ята, но не надалеч. През зимата се струпва на големи ята по поречията на незамръзващите реки и по-плитките водоеми. Поречието на р. Марица и бургаските влажни зони концентрират голям брой зимуващи корморани.

Хранене

Малкият корморан се храни с риба и лови храната си, гмуркайки се. Освен дребни рибки той обича и различни ракообразни и дребни бозайници, като водните плъхове. След хранене те разперват крилата си срещу слънцето и вятъра и се сушат и си почиват.

Гнездене

Малкият корморан  гнезди колониално по ниски дървета, храсти и в тръстикови масиви. Образува смесени колонии с малка бяла чапла, нощна чапла, ибис, лопатарка и други. Снася 4 – 6 яйца, като има едно поколение годишно през периода май-юли. И двамата родители мътят около 27-30 дни, а пиленцата стават независими след-70 дни.

Природозащитен статус

Според Международния съюз за защита на природата малкият корморан е слабо засегнат вид, но в България е включен в Червената книга като застрашен.

 

 

 

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)