Описание

Дължината на тялото му е 61-66 cм, размаха на крилете 145 cм и тежи 1 600 г.Има възрастов диморфизъм. Възрастните са с кафяво оперение. Могат трудно да се отличат от възрастните на големия креслив орел, но имат по-дребното тяло и при полет маховите пера отдолу са черни, а подкрилията — кафяви (при големия креслив орел е обратното).

Младите са шоколадовокафяви, с добре оформено жълто петно на тила, надкрилията са с два реда бели петна, характерен отличителен белег от младите на големия креслив орел. Тялото отдолу е изпъстрено със светли щрихи. През размножителния период често издава пискливо „ви-й-ик, ви-и-ик“, а през другите сезони — повтарящ се крясък „кийе-кийе“, наподобяващ джавкане на малко куче.

Разпространение и местообитание

Обитава запазени горски масиви от бук, дъб или смесени насаждения, стари полезащитни пояси и други горски площи, в близост до просторни тревни съобщества и край селскостопански земи, които птиците използват за ловуване.

Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка.

В България понастоящем близо 50% от популацията му (460-520 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Разпръснати находища има и в Добруджа, Дунавската равнина, Тракийската низина, Западните Родопи, Средна гора, Витоша, Плана и др.

По време на есенната миграция образува големи концентрации в района на Бургаския залив.

Птиците от европейската популация са прелетни. При миграции образува разредени ята в смесени групи с мишелови, кани и други видове орли. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври.

Хранене

Малкият креслив орел се храни с гризачи, земноводни, влечуги, дребни птици и насекоми. В хранителния спектър са установени най-често обикновена полевка, лалугер, гущер, крехар, водна жаба.

Гнездене

Моногамна птица. Гнездото си строи на високи дървета. Гнезди основно на широколистни дървета, на височина 6–25 м. Женската снася в началото на май най-често 2 яйца (1-3), като мътенето продължава 38–41 дни. Малките напускат гнездата на около 55-дневна възраст. Известни са случаи на хибридизация с големия креслив орел (Aquila clanga).

Природозащитен статус

В Червената книга на България е включен в категорията уязвим VU B(1a)+C. На територията на България е защитен от закона вид.

 

Малък креслив орел (Aquila pomarina, Clanga pomarina)