Други названия: ястреб врабчар, малък ястреб, пилищар, пильок, птичарка

Описание

Малкият ястреб е малка граблива птица с къси, широки крила и дълга опашка, и двете приспособени към маневрирането през дърветата. Женските могат да бъдат до 25% по-големи от мъжките и да тежат до два пъти повече. Отбелязаната разлика в размера в тази посока е необичайна за висшите гръбначни животни, но типична за грабливите птици и най-силно изразена за грабливите птици, които ловуват птици.

Възрастният мъжки индивид е дълъг 29–34 см, с размах на крилата 59–64 см и маса от 110–196 г. Той има сиво-кафява горна част (понякога има тенденция да посинява) и долна част с фини червени решетки, които отдалеч могат да изглеждат обикновено оранжеви; иридите му са оранжево-жълти или оранжево-червени.

Женската е много по-голяма с дължина 35–41 см, с размах на крилете 67–80 см и маса от 185–342 г.Тя има тъмнокафяви или сиво-кафяви горни части и отдолу кафяви решетки и ярко жълти до оранжеви ириди. Младият екземпляр е ясно кафяв отгоре, с ръждиви ресни по горната част; и грубо решетъчно или петнисто кафяво отдолу, с бледожълти очи; гърлото му има тъмни ивици и липсва мезиална (средна линия) ивица.

Типичната продължителност на живота е четири години.

Разпространение и местообитание

Малкият ястреб се среща в умерените и субтропичните части на Стария свят, палеарктичен вид, който гнезди в Европа (без Исландия), Закавказието, Близкия Изток, Централна Азия, Русия, Япония, Азия, Африка. Докато птиците от северните части на ареала мигрират на юг през зимата, южните им събратя остават да пребивават или извършват дисперсионни движения. Това е една от най-често срещаните грабливи птици в Европа, заедно с обикновената ветрушка и обикновения мишелов.

В България е постоянен и преминаващ вид. В миналото е бил широко разпространен и многоброен. Сега през гнездовия период се среща почти в цялата страна; с най-висока численост е в планините и предпланините (Стара планина, Пирин, Славянка, Витоша) и Черноморското крайбрежие. По-рядък е в равнините и низините.

Обитава предимно гори и окрайнините им в равнините, предпланините и планините до алпийския пояс. През гнездовия период е по-чест в планините и в широколистните гори.

Малките ястреби от по-студените райони на Северна Европа и Азия през зимата мигрират на юг, някои към Северна Африка (някои до екваториалната Източна Африка) и Индия; членовете на южните популации са пребиваващи или разпръснати. Младите птици започват миграцията си по-рано от възрастните, а младите женски индивиди се движат преди младите мъжки.

Хранене

Орнитофаг. Ловува дребни птици до 120 г, обикновено до 7 км от гнездото. Въпреки че е хищник, който е специализиран в улова на горски птици, малкият ястреб може да бъде намерено във всяко местообитание и често ловува градински птици в градовете. Мъжките са склонни да нападат по-малки птици, включително синигери, чинки и врабчета; женските хващат предимно дроздове и скорци, но са способни да убиват и птици с тегло 500 г или повече.

Малкият ястреб е основно хищник за по-малки горски птици, макар че само 10% от ловните му атаки са успешни. Ловува с внезапна атака, използвайки жив плет, ограда, дървета, овощни градини и друга покриви в близост до горски територии; изборът му на местообитание е продиктуван от тези изисквания. Той също така използва градини в застроени райони, като се възползва от плячката, намерена там. Изчаква скрито птиците да се приближат, след това пробива прикритието и излита бързо и ниско. Може да последва преследване, като ястребът дори ще се обърне с главата надолу, за да хване жертвата отдолу или да я последва пешком през растителността. Той може да се „спусне“ върху плячката от голяма височина.

Повече от 120 вида птици са регистрирани като плячка и отделни малки ястреби могат да се специализират в определени плячки. Понякога хващат малки бозайници, включително прилепи и мишки, , но насекоми ядат много рядко.

Гнездене

Моногамен вид. Малкият ястреб се размножава в подходяща гора от всякакъв вид, в гнездо с размери до 60 см в диаметър, изградено с помощта на клонки на дървета. Снася четири или пет бледосини, кафяви петнисти яйца; успехът на опита за размножаване зависи от това женската да поддържа високо тегло, докато мъжкият й носи храна. Пилетата се излюпват след 33 дни и политат след 24 до 28 дни.

Вероятността младият индивид да оцелее през първата си година е 34%, като 69% от възрастните оцеляват от една година до следващата. Смъртността при младите мъжки е по-голяма от тази на младите женски и типичната продължителност на живота е четири години. Половата зрялост се достига между 1–3 години.

Природозащитен статус

В България: в Червена книга на Република България-застрашен вид EN [C2ai]; международен: БеK-II, CITES-II, БоК-II, ЗБР-III.

В момента този вид е една от най-често срещаните грабливи птици в Европа, въпреки че популацията се разбива след Втората световна война. Хлорохлорните инсектициди, използвани за третиране на семена преди сеитба, се натрупват в популацията на птиците, а концентрациите в малките ястреби са достатъчни, за да убият направо някои и да обезсилят други; засегнатите птици снасят яйца с крехки черупки, които се чупят по време на инкубацията. Популацията му обаче се възстанови след забраната на химикалите и сега е сравнително често срещана, класифицирана като най-малко тревожна от BirdLife International.

 

Малък ястреб (Accipiter nisus)