По повод 30-ата годишнина от създаването на мрежата Натура 2000, еврокомисарят по околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс обяви победителите в присъждането на наградите Натура 2000 за 2022 г. Шестимата победители включват проекти от Австрия, България, Гърция, Португалия, Испания и трансграничен проект от Германия, Австрия, Люксембург и Швейцария.

Наградите „Натура 2000“ признават историите за успех в опазването на околната среда в целия ЕС и повишават осведомеността за едно от изключителните постижения на Европа – мрежата от защитени територии „Натура 2000“.

В допълнение към опазването на земята, комуникацията, социално-икономическите ползи и трансграничното сътрудничество, тази година наградите се раздават и в допълнителна категория – Опазване на морето. Това има за цел да повиши популярността на многото важни усилия, които се полагат в целия Съюз за засилване на защитата на морските и крайбрежните видове и местообитания. Освен това наградата на гражданите отива при победителя в онлайн гласуването.

Комисар Синкявичюс каза:

Опазването и възстановяването на природното наследство и биоразнообразието на ЕС е от решаващо значение за смекчаване и адаптиране към изменението на климата, като същевременно се запазва животът на Земята за поколения напред. През последните 30 години хиляди специалисти по опазване, доброволци и заинтересовани страни са работили за опазването и възстановяването на природата, запазвайки ползите, които тя носи. Тези хора направиха мрежата успеха, който е днес. В състезанията трофеят винаги отива при един, но всички трябва да се чувстваме победители днес, защото когато природата е защитена, ползите са налице за всички нас.

„Натура 2000“ е мрежа от близо 27 000 защитени територии в целия ЕС, която обхваща повече от 18% от сухоземната територия на ЕС и около 9% от неговите морски зони. Целта на мрежата е да осигури дългосрочното оцеляване на нашите най-ценни и застрашени видове и местообитания. То е и резултат от уникален процес на сътрудничество между заинтересованите страни на национално ниво и между държавите-членки на ЕС, което демонстрира стойността на сътрудничеството на ЕС. Доброто управление на мрежата е в основата на амбициозните цели за опазване и възстановяване на Стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2030 г – EU Biodiversity Strategy for 2030, която има за цел да възстанови биоразнообразието до 2030 г., с ползи за хора, климат и планета.

Относно победителите:

Тази година голямата награда от гласувалите европейски граждани отиде при проекта „Флора — овластяване на предприемачите за опазване на природата в Австрия“-project “Flora—Empowering Conservation Entrepreneurs in Austria”, ръководен от Blühendes Österreich и Birdlife Austria. Проектът имаше за цел да осигури дългосрочно управление на земеделски земи с висока природна стойност в обекти  на Натура 2000 в Австрия чрез специално създадени партньорства с неправителствени организации, общности и фермери, „предприемачи за опазване на природата“. Тези зони са от ключово значение за осигуряване здравето на агроекосистемите, които са жизненоважни за селскостопанското производство и продоволствената сигурност. Партньорствата получиха финансова подкрепа, технически съвети и зоолого-ботаническо наблюдение за реализиране на водещи проекти. В продължение на седем години FLORA подкрепи 28 проекта за опазване на природата, което доведе до разширяване и подобряване на 19 защитени типа местообитания и стотици видове.

Победителите в останалите пет категории са:

Наградата за опазване на земята отиде за проект „Адаптиране на сокола на Елеонора към изменението на климата“- project “Adaptation of Eleonora’s falcon to climate change, ръководен от Университета в Патра в Гърция. Този финансиран от ЕС LIFE проект ElClimA реализира редица действия, насочени към улесняване на адаптацията на Eleonora’s Falcon към изменението на климата, като се фокусира върху подобряването на размножаването му в седем места от Натура 2000. Тези действия включват програма за унищожаване на плъхове за предотвратяване на хищничеството на яйца, инсталиране на изкуствени гнезда за оптимално регулиране на температурата на яйцата и осигуряване на източници на храна от врабчета чрез засаждане на овощни дървета, храсти и зърнени култури, за да се увеличи времето им за кацане. Действията доведоха до впечатляващото увеличение от 42% в размножителния успех на соколите на Елеонора в седемте обекта.

Българската комуникационна кампания „Натура 2000 в България: нови хоризонти ”-“Natura 2000 in Bulgaria: new horizons, реализирана от Зелени Балкани с участието на „Дарик“ радио, „Хоби ТВ“ и „Икономедиа“ („Капитал“ и „Дневник“) спечели наградата за комуникация. Тази високопрофилна комуникационна инициатива, финансирана от програма LIFE на ЕС, имаше за цел да повиши осведомеността за мрежата Натура 2000 в България, използвайки водещи видове и местообитания за съобщаване на ключови аспекти на Натура 2000. Очакваният обхват е 4,5 милиона души чрез нейната работа. Кампанията произвежда и разпространява аудио, визуално и писмено съдържание чрез онлайн потоци, ежедневни и седмични бюлетини и канал в YouTube. Бяха организирани и национални събития и уебинари. Тези усилия доведоха до това, че въпросите, свързани с природата, получават повече внимание в медиите и в обществеността като цяло.

Наградата за социално-икономически ползи, която признава инициативи, които демонстрират, че опазването на природата и икономическото развитие могат да вървят ръка за ръка, отиде при „Социално включване и управление на инвазивни чужди видове“- “Social inclusion and managing invasive alien species”. Този проект, ръководен от асоциацията AMICA и подкрепен от програмата за финансиране на ЕС LIFE, имаше за цел да унищожи пампасната трева от пет крайбрежни места от Натура 2000 в Кантабрия в Испания, като същевременно адресира сериозните трудности, пред които са изправени хората с увреждания при навлизането на пазара на труда. В проекта бяха наети 22 души с увреждания за премахване на инвазивната трева и повторно засаждане на естествена растителност, насърчавайки изграждането на капацитет и социалната интеграция в допълнение към опазването на местообитанията. Освен служителите, още 40 души с увреждания натрупаха опит чрез доброволчески дейности.

Наградата за опазване на морето отиде за постиженията на „Рибари и морски птици, съюзници за морето“- “Fishermen and seabirds, allies for the sea”, реализирана от SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Тази инициатива, финансирана от програмата LIFE на ЕС и Европейския фонд за морско и рибно стопанство, се насочи към заплахите за морските птици, породени от търговските риболовни мрежи или куки, чрез разработване на различни мерки за смекчаване. Чрез тясно сътрудничество с рибари беше разработено едно устройство, което е много ефективно за намаляване на прилова на птици. Това устройство, наречено „примамка за страшни птици“, плаши морските птици , за да стоят далеч от риболовното оборудване и значително намали броя на птиците, уловени в съоръженията. Тъй като устройството е лесно за използване и високоефективно, всички рибари, участващи в опита, продължават да го използват и се работи за по-нататъшното разширяване на употребата му и от други риболовни кораби.

„Да оценим тъмната страна с апликацията Пещерен Живот“- “Evaluate the dark side with the CaveLife app”, ръководено от Германската спелеологическа федерация, спечели наградата за трансгранично сътрудничество и работа в мрежа. Проектът разработи приложението за смартфони CaveLife, което позволява на пещерняците-любители да допринесат за оценката на подземните местообитания и видове чрез качване на данни в централизирана база данни. Съществуват малко официални оценки на подземните местообитания и това приложение позволява на стотици спелеолози доброволци в цяла Европа да допринесат за изграждането на база данни с пещерни познания. След това тези данни могат да бъдат използвани от природозащитните органи за вземане на по-информирани решения в тяхната работа. Приложението е достъпно на английски и немски език и вече се използва в Германия, Австрия, Люксембург и Швейцария; френска версия на приложението се разработва.

Източници

Наградата е отворена за всеки, който пряко участва в управлението или комуникацията за мрежата на ЕС Натура 2000 – бизнес, държавни органи, неправителствени организации, доброволци, собственици/ползватели на земя, образователни институции или физически лица. Тази година бяха получени общо 40 заявления от цяла Европа, от които 21 проекта бяха включени в списъка. След това високопоставено жури избра победителите.

ec.europa.eu

Натура 2000: Българският проект „Натура 2000 – нови хоризонти“ на „Зелени Балкани“ спечели наградата в категория „Комуникация за природата“