На 28 Февруари, екипът на Фондация „Виа Понтика“ взе участие в първото регионално събитие за област Бургас на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на НАТУРА 2000 в България“. Събитието се реализира в рамките на проект „Знания за НАТУРА 2000“ по Оперативна програма Околна среда. Предвидени са общо три национални кампании във всички областни градове с цел представяне и въвеждане на новия подход за управление, който е плод на интензивни анализи, оценка на сполучливи модели на работа и проучване опита на други държави чрез теренни мисии.

В същността на националната кампания са залегнали двете директиви, които обособяват рамката на НАТУРА 2000 в България, а именно – Директива за местообитанията, по която в България са определени 234 защитени зони и Директива за птиците, по която в България са определени 120 защитени зони.

 

 

В презентационни панели, експерти на Министерството на околната среда и водите, представиха новата приоритетна рамка за действие чрез хибриден /териториален/ подход на управление, с който страната ни да изпълни своите задължения по двете директиви със залагане на адекватни консервационни, административни и договорни мерки.

Представени бяха и осемте принципа за Европейска хармонизация на управлението на НАТУРА 2000 в България, за реализацията, на които следва въвеждане на четири нови звена, в чиято работа е заложен четиристепенен подход за определяне на целите.

В цифри географското покритие на НАТУРА 2000 в България е малко повече от 35% от територията на страната, като от Бургаски регион попадат 441 924 ха, което го поставя на второ място след регион Хасково. Това означава, че ангажираността на регионално ниво трябва да бъде изключително висока. За реализацията на разработената управленска и комуникационна рамка ще бъдат ангажирани 140 експерта в цялата страна, от които 120 са разпределени в регионалните структури. Поради посочените по-горе данни, за Бургаски регион се предвиждат 13 специалиста. Човешкият ресурс ще бъде в основата на свеждане заложените дейности от национално към регионално ниво и тяхното научно и капацитетно обезпечение.

 

 

Всички заинтересовани страни бяха запознати с предвидените промени в законовата и правно-нормативна рамка, като трябва да се отбележи, че Законът за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие е представен за одобрение на Министерски съвет, заедно с необходимата обосновка и финансов анализ.

Ясно обособената управленска рамка подкрепена със създаване на Национален консултативен съвет и ангажираните 16 териториални управленски органа ще имат за задача да заложат конкретни мерки за реализация на поставените национални стандарти в рамките на шест години. Като първа стъпка на местно ниво се предвижда сформирането на комитет на заинтересованите страни.

В заключение, можем да обобщим, че за разработването и управлението на всеки конкретен план за действие се предвижда подкрепа и на държавно ниво, но се очаква висококачествена и интензивна работа от всички заинтересовани групи на местно ниво, за да се използва и прилага знанието на местните структури, експерти и тяхното познаване издълбоко на проблеми и възможности при имплементиране на конкретни мерки, цели и задания.

Предвижда се на втората работна среща да бъде представена и новата приоритетна рамка за действие.

 

Нов подход за управление на защитените територии на европейската мрежа Натура 2000 в България