Описание

Немият лебед е най-едрият представител на разред Гъскоподобни. Тежи между 7 и 15 кг, дължината на тялото му е 150–170 cм, а размахът на крилете около 220–240 cм. В плен  може да живее от 30 до 40 години. Има възрастов диморфизъм и слабо изразен полов диморфизъм. При двата пола оперението е снежнобяло. Клюнът е ярък, оранжево-червен, като при мъжкия е с голям израстък. Младите птици са светло сиви с кафеникав оттенък, като бяла окраска придобиват на третата година, а клюнът им е кафеникав. Шията на немия лебед е по-дебела отколкото тази на другите лебеди, като характерно за него е, че я държи във формата на буквата ‘S’.

Немият лебед не издава други звуци освен шипене и леко съскане. Той е птица със силни криле и клюн.

Разпространение и местообитание

Немият лебед е палеарктичен вид, който гнезди в Европа, Казахстан, Мала и Средна Азия, Иран, и Китай. Зимува край Северно и Балтийско море, в Централна и Югоизточна Европа, Средна Азия, Персийския залив, Жълто море. Той е частично мигриращ вид, който е бил успешно пренесен в Северна Америка, където е заседнал вид.

Немият лебед обитава крайбрежните участъци на езера, язовири и големи реки, като може да се срещне и в соленоводни басейни, включително морета, океани. На много места по света немият лебед живее в полудиво състояние като паркова птица, като дори дивите популации често се заселват да живеят в близост до хората.

В  България е гнездящ, мигриращ и зимуващ вид, който се среща във влажните зони по Дунавското и Черноморското крайбрежие. Отделни двойки гнездят и във вътрешността на страната.

Хранене

Храни се с водни растения, семена и попадащите с тях дребни безгръбначни животни. През зимата се храни и в посеви.

Гнездене

Немият лебед е моногамна птица, като двойките често остават заедно за цял живот. По време размножителния период се водят битки и от двата пола, често завършващи със сериозни наранявания.

Гнездата на немия лебед са големи, изградени от растителност, обикновено на границата между открити водни площи и тръстикови масиви или друга крайбрежна растителност, върху плаващо островче  или полегнала стара тръстика. Снася 5–9 яйца с размери 120 х 80 мм, 340 г, като това са най-едрите яйца, снасяни от летяща птица. Мъти само женската в продължение на 35 дни. Малките се излюпват достатъчно развити, за да могат да се придвижват и хранят самостоятелно, като отиват във водата веднага след това. Те започват да летят на възраст 4–5 месеца, като достигат полова зрялост на възраст от три години. Остават с родителите до пролетта, когато е и следващият  размножителен период.

Природозащитен статус

Според Международния съюз за защита на природата немият лебед е слабо засегнат вид, но в България е включен в Червената книга като уязвим.

Ням лебед (Cygnus olor)