ДО Г-Н НЕНО ДИМОВ МИНИСТЪР

 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ МИНИСТЪР

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Брюксел, 23-11-2018

 

Относно: Действия, необходими за осигуряване на по-високо ниво на защита от пестициди в Европа

 

Уважаеми г-н Министър на околната среда и водите,

Уважаеми г-н Министър на здравеопазването,

Уважаеми г-н Министър на земеделието, храните и горите,

 

Ние, членовете на европейската коалиция „Граждани за наука в областта на регулирането на пестицидите“, състояща се от над 120 организации за опазване на околната среда, здравеопазване, профсъюзи, потребители, научни и медицински организации и институции, както и заинтересовани лица, Ви призоваваме да предприемете действия за спешно реформиране на настоящата процедура за разрешаване употребата на пестициди и защита на гражданите и околната среда от всякакви потенциални вреди, причинени от използването на пестициди при производството на нашата храна и управлението на публични (или частни) зони.

Целта на европейския регламент (ЕО) № 1107/2009 за пестицидите е да осигури „високо ниво на защита на здравето на хората и животните и околната среда“ и се основава на принципа на предпазните мерки. Законът обаче не се прилага правилно на практика. Най-големи конфликти на интереси съществуват в регулаторната система за пестициди. Документите на Монсанто – вътрешни документи на Монсанто, които наскоро бяха разкрити в съдебните дела, свързани с ракови заболявания в САЩ – показват как индустрията може активно да подкопава науката.[1]. Академичната научна литература многократно се отхвърля по време на оценката на риска и последните независими научни прегледи показват, че индустрията не докладва за всички неблагоприятни ефекти, установени в изследванията на токсичността, спонсорирани от нея (индустрията) и така се  създава невярното впечатление, че конкретен пестицид е безопасен[2],[3]. Ясно е, че индустрията трябва да се държи на една ръка разстояние от тестването за безопасност, оценката на риска и управлението на риска.

Проучванията продължават да разкриват необичайно висок процент на заболявания в земеделските семейства и жителите в селскостопанските райони [4] както и високи нива на остатъци от пестициди, открити в храните [5]. Освен това, лошото състояние на околната среда [6],[7] и намаляването на биологичното разнообразие и дивата природа в близост до селскостопанските райони все повече се документират [8],[9]. Очевидно сегашната система за оценка и управление на риска от пестициди се проваля, а пестициди, които причиняват вреда на хората, животните и околната среда, са погрешно разрешени за употреба. Реформата на сегашната система е спешна и е необходимо по-добро прилагане на принципа на предпазливост.

Предвид неотложната необходимост от сериозно подобрение на системата Ви каним да прочетете и да предприемете последващи действия по нашия манифест „Здравословна наука, безопасна храна и здравословна околна среда“, който изисква прилагането на 15 практични решения, които се налагат поради провала на текущата система за оценка на риска и управление на риска.

Нашето искане идва в решаващ момент: Европейската комисия представи предложение за увеличаване на прозрачността в европейското законодателство в областта на храните, Европейският парламент създаде специален комитет (PEST), който да разследва процедурата за разрешаване на пестициди от страна на Европейския съюз и ще представи препоръките си тази година. Важни решения ще се вземат на 27 ноември и 6 декември и ние Ви молим за Вашите действия, за да се засили нивото на защита от вредата, причинена от пестицидите. Освен това Европейската комисия преразглежда законодателството в областта на пестицидите като част от своята програма REFIT. Това е важен момент, даващ възможност за голямо  подобряване на системата, както на равнище на ЕС, така и на национално ниво и затова молим за Вашата подкрепа.

Действията ви сега ще помогнат за засилване на прилагането на правилата на ЕС, които имат за цел да осигурят високо ниво на защита от пестицидите в Европа.

Предварително Ви благодаря за любезното внимание! Поздрави!

 

Франсоа Вейерет, Президент на Pesticide Action Network Europe + други групи  НПО

От името на коалиция Citizens for Science in Pesticide Regulation-Граждани за наука в регулирането на пестицидите

 

[1] Baum, Hedlund, Aristei & Goldman (Attorneys). Monsanto Papers- Secret documents released in 2017. https://bit.ly/2vpvF5R

[2] Portier C (2017). Open letter to European Commissioner: Review of the Carcinogenicity of Glyphosate by EChA, EFSA and BfR. https://on.nrdc.org/2RRMQ7w

[3] Mie A, Rudén C, Grandjean P (2018). Safety of Safety Evaluation of Pesticides: developmental neurotoxicity of chlorpyrifos and chlorpyrifos-methyl. Environ Health 17:77 https://doi.org/10.1186/s12940-018-0421-y

[4] Bellanger et al (2015). Neurobehavioral Deficits, Diseases, and Associated Costs of Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals in the European Union. https://academic.oup.com/jcem/article/100/4/1256/2815066

[5] PAN Europe (2017). How many pesticides did you eat today? Plenty, according to European Food Safety Authority. April 13. https://www.pan-europe.info/press-releases/2017/04/how-many-pesticides-did-you-eat-today-plenty-according-european-food-safety

[6] Stehle S, Schulz R (2015). Pesticide authorization in the EU — environment unprotected? Environmental Science and Pollution Research 22(24):19632–19647. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-015-5148-5

[7] Stehle S (2015). EU – European Union or Environment Unprotected? The EcoTox Blog. Sept 21. http://www.master-ecotoxicology.de/ecotox-blog/eu-european-union-or-environment-unprotected/

[8] Hallmann CA et al (2017). More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLOS ONE 12(10): e0185809.

[9] Woodcock BA et al (2015). Impacts of neonicotinoid use on long-term population changes in wild bees in England. Nature Communications 7:12459. DOI:10.1038/ncomms12459.

Копия на писмата може да свалите ТУК:

Letter to EU Ministers_Coalition Citizens for Science in Pesticide

Regulation-1_MOSV

Letter to EU Ministers_Coalition Citizens for Science in Pesticide Regulation-1_MZ

Letter to EU Ministers_Coalition Citizens for Science in Pesticide Regulation-1_MZHG

 

 

 

МАНИФЕСТ

 

ГРАЖДАНИ ЗА НАУКА В РЕГУЛИРАНЕТО НА ПЕСТИЦИДИ – ЕВРОПЕЙСКА КОАЛИЦИЯ

ТОЧНАНАУКА, БЕЗОПАСНО ХРАНЕНЕ И ЗДРАВА ОКОЛНА СРЕДА

МАНИФЕСТ

Европейският съюз има едни от най-добрите правила за пестициди в света – на теория. Но това не се прилага на практика. Нова коалиция „Граждани за наука в регулирането на пестицидите“ стартира този манифест, за да призове за реформа.

Това действие идва в решаващо време, когато Европейската комисия преразглежда законодателството относно пестицидите като част от своята програма REFIT. В допълнение, комисията по рибарство и аквакултури на Европейския парламент, свикана от заинтересовани членове на ЕП вследствие на противоречията за повторно одобрение на глифозат, ще представи своите препоръки за реформа на процеса за разрешаване на пестицидите в края на 2018 г.

ПРОБЛЕМЪТ

Регламентът на ЕС за пестицидите изрично дава приоритет на защитата на здравето на хората и животните, и околната среда. Тя се основава на принципа на предпазните мерки, за да се гарантира, че пестицидите или продуктите, пускани на пазара, нямат неблагоприятно въздействие върху здравето на хората или животните, или върху околната среда.  Правилата обаче не се прилагат както трябва и регулаторната система позволява частни интереси да имат предимство пред здравето и околната среда.

Основните конфликти на интереси продължават да съществуват в регулаторната система за пестициди. Например индустрията прави свои собствени тестове за безопасност и е силно ангажирана с разработването на методите за оценка на риска. Панелът за пестициди на EFSA-Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) отговарящ за разработването насоки за оценка на риска, продължава да включва хора с финансови връзки с агрохимичната промишленост. Експертните групи на ЕОБХ, които провеждат партньорската проверка на документацията на заявлението и публикуват становище дали отговаря на критериите за одобрение на пестицида, се състоят от анонимни национални държавни служители, чийто конфликт на интереси е неизвестен. Досиетата на Монсанто, вътрешните документи на Monsanto, разкрити при съдебни спорове за ракови заболявания в САЩ, показват как индустрията може активно да подкопава науката. Вече е ясно, че промишлеността трябва да се държи на една ръка разстояние от тестването за безопасност, оценката на риска и управлението на риска.

Резултатът от неправилното прилагане на регламента е бързото срутване на биологичното разнообразие (птици, пчели, пеперуди, жаби и насекоми) в селскостопанските райони и сериозна вреда за хората (включително увреждане на мозъка на неродения плод и постоянно нарастване броя на заболелите от рак, свързан с хормоните, като рак на гърдата и простатата). В допълнение към неспособността си да защити здравето и околната среда, сегашната система също не успява да защити продоволствената сигурност на бъдещите поколения, тъй като биоразнообразието, опрашителите и плодородието на почвите – елементите на продуктивно и устойчиво селско стопанство – са изложени на риск от пестициди.

РЕШЕНИЯТА:

 

Необходима е пълна реформа на сегашните системи за оценка на риска от пестициди и управление на риска, както следва:

A. ДА БЪДЕ ПРИОРИТЕТ ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 1. Европейската комисия трябва да дава одобрение на дадено пестицидно вещество само когато всички научни доказателства показват, че веществото или крайният продукт не причиняват неблагоприятни последици върху хората, животните и околната среда, всички начини на употреба, предложени от промишлеността, се считат за безопасни от ЕОБХ и няма по-безопасна алтернатива (вещество или практика).
 2. Директивата за устойчивото използване на пестициди трябва да се спазва: пестицидите трябва да се използват само като крайна мярка, когато всички останали нехимични алтернативи са били приложени и не дават резултат.
 3. Европейската комисия, като управител на риска, трябва да действа прозрачно и с отчетност. Тя трябва да изпълни задължението си съгласно регламента за пестицидите и да даде приоритет на общественото здраве и околната среда пред всички други съображения, като например частната печалба. Процесът на вземане на решения – дискусиите между Европейската комисия и държавите-членки или всяка друга организация -трябва да са публични.
 4. Да се даде възможност на фермерите от ЕС да подобрят своите практики, без да бъдат „наказвани“ от пазарите, Европейската комисия да не ги поставя в положение на нелоялна конкуренция и следователно трябва да забранява вносните продукти, съдържащи остатъци от неодобрени пестициди или съдържащи остатъци от пестицид над допустимите нива, без никакви изключения.

B. ДА БЪДЕ СИГУРНО, ЧЕ ИЗДАВАЩИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ СЕ БАЗИРАТ НА ДАННИ, КОИТО СА ПЪЛНИ, ПУБЛИЧНИ, АКТУАЛНИ И БЕЗ ПОВЛИЯВАНЕ ОТ ИНДУСТРИЯТА

 1. Изпитанията за безопасност на пестицидите трябва да се извършват от независими лаборатории, а не от самата промишленост за пестициди. Процесът да се заплаща от фонд, предоставен от отрасъла, който се управлява от независим публичен орган като ЕОБХ.
 2. За да се предотврати подбор на благоприятни данни, всички изследвания за безопасност трябва да бъдат предварително регистрирани. Никакво проучване за безопасност, което не е регистрирано, да не се използва в подкрепа на регулаторното разрешение за някой пестицид.
 3. Всички експерти, участващи в оценката на риска, да бъдат обект на строга политика и правила за конфликт на интереси. Всички връзки с търговски интереси ще ги изключват от процеса.
 4. Съществуващите насоки за оценка на риска трябва да бъдат напълно преразгледани от независими учени, тъй като в много случаи те са били проектирани и подкрепяни от индустрията и са предубедени в полза на интересите на индустрията.
 5. Финансираните от ЕС научноизследователски програми трябва да забраняват на свързаните с отрасъла лица да се присъединят към проекти, които разработват или оценяват методологиите за оценка на риска.
 6. Изискванията за данни, за да се прецени дали даден пестицид трябва да бъде разрешен, трябва спешно да бъдат актуализирани, тъй като основните въздействия върху здравето, като имунотоксичност, нарушения на ендокринната система и невротоксичност при развитието, не са адекватно обхванати и въздействията върху екосистемите на околната среда са силно подценени.
 7. Промишлените досиета трябва да се приемат в процеса на издаване на разрешение само когато се предоставят всички изисквани данни, включително всички независими публикации, разгледани от експертите, свързани със здравните и екологичните последици от пестицида. Пестицидите, които не отговарят на всички изисквания на регламента, трябва да бъдат забранени.
 8. Формулите на пестицидите, продавани и използвани (а не само изолираната активна съставка), трябва да се изпитват и оценяват за критични крайни точки (напр. мутагенност, канцерогенност, токсичност за развитието и ендокринно разстройство), отнасящи се до хора, бозайници и всички нецелеви видове като пчели, птици, жаби и земни червеи.
 9. Смесицата от остатъци от пестициди, на която всеки ден се излагат гражданите на ЕС, трябва да се вземе предвид при изчисляването на „безопасни“ дневни нива на експозиция. Докато това бъде осъществено, при всички оценки на риска от пестициди трябва да се прилага допълнителен коефициент 10 за „безопасност“. Този допълнителен коефициент за безопасност да се прилага и при изчисляването на приемливите концентрации на пестициди в околната среда.

C. ДА СЕ ПОЗВОЛИ НА ВЗЕМАЩИТЕ РЕШЕНИЯ, НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И НА НАУЧНАТА ОБЩНОСТ ДА ПРОВЕРЯВАТ ИНТЕГРИТЕТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЛИНИЯТА НА ПОВЕДЕНИЕ

 1. Всички резултати и данни за всички тестове за безопасност на пестицидите се публикуват в интернет в последователен и лесен за търсене формат.
 2. Национални органи трябва да провеждат рутинно независимо наблюдение за въздействието на пестицидите върху здравето и околната среда. Мониторингът да се изплаща от фонд, осигурен от промишлеността за пестициди, но управляван от независим орган. Не трябва да има контакт по тези въпроси между органите за мониторинг и промишлеността.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ако регламентът на ЕС беше правилно приложен и методите за оценка на риска бяха преработени, за да бъдат научно строги и обективни, известен брой пестициди, които преди се считаха за безопасни, биха показали опасност за човешкото здраве и / или за околната среда и би трябвало да бъдат забранени или ограничени.

Изброените по-горе реформи ще доведат до по-високо ниво на защита на здравето и околната среда. Предвид многобройните нехимични алтернативи за растителна защита, основаващи се на екологични методи, реформите също така ще стимулират иновациите в селското стопанство в по-устойчива посока. В резултат на това може да се гарантира продоволствена сигурност не само за настоящето, но и за бъдещето, като се защитят основните изисквания за селското стопанство: биологичното разнообразие, почвеното плодородие и качеството на водите.

Създадено от „Граждани за наука в регулирането на пестицидите“, коалиция от организации на гражданското общество, институции, научни и правни експерти.

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОДДРЪЖНИЦИ

ПО АЗБУЧЕН РЕД

Accademia delle Erbe Spontanee

Action Citoyenne OGM Pesticides

Aktion Agrar

Alliance for Cancer Prevention

Asociación de Fibromialgia de Gran Canaria

Asociación Española de Educación Ambiental

Association de Défense de l’Environnement et de la Nature de l’Yonne (ADENY )

Austrian Beekeeping Federation

Austrian Doctors for a Healthy Environment (AGU)

Bat Conservation Ireland

Beyond GM, UK

Biomasa Peninsular

Biorespect

BirdLife Europe

Bodensee Akademie

Breast Cancer Action Germany

Breast Cancer UK

BugLife

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)

Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft e.V.“ (Alliance for a Grandchildren-Proof Agriculture)

Bürgerinitiative Landwende e.V. (Citizens’ Initiative for an Agricultural Turnaround, Germany)

Center for International Environmental Law (CIEL)

Centre for Sustainable Alternatives (CEPTA)

Česko proti chudobě a nerovnostem (Czechia Against Poverty and Inequalities)

ChemTrust

Circular Economy – VšĮ „Žiedine ekonomika“

ClientEarth

Colibri Foundation

Coop Denmark

Coordination against BAYER-dangers

Corporate Europe Observatory

DNR- Deutscher Naturschutzring

Docteur ès Psychologie, Neuropsychologie

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS-Birdlife Slovenia)

Dutch Bee Conservation, Bijenlint

Earth Thrive

Eco Design Competence Center, Latvia

Eco Hvar Croatia

Ecocity

Ecologistas en Accion

Estonian Green Movement (Friends of the Earth Estonia)

European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)

European Environmental Burreau (EEB)

European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism (EFFAT)

European Network for Community-led Initiatives on Climate Change  and Sustainability (ECOLISE)

European Network on Ecological Reflection and Action (EcoRopa)

European Professional Beekeepers Association (EPBA)

Federation of Beekeeping Associations in Romania (ROMAPIS)

Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental (Fodesam)

Foro Asturias Sostenible

France Nature Environnement (FNE)

Friends of the Earth Spain

Fundacion Alborada

Fundación Amigos de las Abejas

Fundación VivoSano

Gemeinnützigen Netzwerks für UmweltKranke (Genuk)

Generations Futures

Global 2000 (Friends of the Earth Austria)

GLS Bank, Germany

GM Watch

Grüne Liga

Health and Environment Alliance (HEAL)

Health Environment Justice Support (HEJ-support)

Institut Marquès

Institute for Sustainable Development Slovenia

Instituto Ramazzini

Inter-Environnement Wallonie (IEW)

International Society of Doctors for Environment (ISDE )

International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF)

Justice Pesticides, France

Kleinbauern-Vereinigung VKMB, Bern, Switzerland

Kom op Tegen Kanker, Belgium

La Ribera en Bici

Leefmilieu, Netherlands

Legambiente, Italy

Medical School Kapodistrian University of Athens

Natur&ëmwelt a.s.b.l.

Nature & Progrès Belgique

Naturschutzbund Deutschlan – NABU

Navdanya International

NOAH (Friends of the Earth Denmark)

Open House

Pesticide Action Network Europe

Pesticide Action Network Germany

Pesticide Action Network Italy

Pesticide Action Network UK

Plan B for Slovenia

Plataforma por um comércio international justo (TROCA)

POLLINIS

Povod institute for culture and the development of international relations in culture

proBiene – Freies Institut für ökologische Bienenhaltung

Public Eye

Quercus-National Association for Nature Conservation

Réseau Environnement Santé, France

Rezero- Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum

Ruskin Mill Trust

Safe Food Advocacy Europe

Save our Seeds

SFC-SQM Madrid

Slow Food Europe

Slow Food Valencia

SOS Polinizadores

SumOfUs

Suspergintza Elkartea

The Cancer Prevention and Education Society

The Danish Ecological Council (EcoCouncil)

The Danish Society for Nature Conservation

Umweltinstitut München e. V. (Environment Institute Munich)

Union Nationale de l’Apiculture Française

University of Salento, Centro Di Ricerca Euro Americano sulle Politiche Costituzionali  (CEDEUAM), Italy

VELT

Via Pontica Foundation

WeMoveEU

Women Engage for a Common Future (WECF)

Women Engage for a Common Future International (WECF)

WWOOF France

ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável

Zukunftsstiftung Landwirtschaft (ZSL)

ИНДИВИДУАЛНИ ПОДДРЪЖНИЦИ

Dr Fiorella Belpoggi, Head of the Research Area,  Ramazzini Institute, Bologna, Italy; Dr. Peter Clausing, toxicologist, PAN Germany; Mr Paul Whaley, Lancaster Environment Centre, Lancaster University, UK ; Prof. Barbara Demeneix, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France ; Dr Aleksandra Čavoški, University of Birmingham, UK; Dr Michael Antoniou, Department of Medical and Molecular Genetics, King’s College London, UK; Dr Robin Mesnage, Department of Medical and Molecular Genetics, King’s College London, UK; Prof. Erik Millstone, Science Policy Research Unit, University of Sussex, UK; Prof. Brian Wynne, Centre for the Study of Environmental Change, Lancaster University, UK; Doz. Dr. Hanns Moshammer, Environmental Health, Medical University of Vienna, Austria; Dr. P. Nicolopoulou-Stamati, Prof. Environmental Pathology, Medical School, Kapodistrian University of Athens, Greece; Mr. Carlos de Prada, Environmental Journalist, Global 500 Award of United Nations, Spain; Cristina Amaro da Costa, Polytechnic Institute of Viseu, Portugal; Prof. Michele Carducci, Centro di Ricerca EuroAmericano sulle Politiche Costituzionali CEDEUAM, Universita del Salento, Italy; Tanya van der Wacht and René Dekker, Westerwinkel, Germany; Terence J Roe, Whitton House, The Netherlands; Dra. Marisa Lopez-Teijon, CEO of Institut Marquès, Spain; Dr. Gottfried Arnold, Pediatrician, Germany; Prof. Miquel Porta, Universitat Autonoma de Barcelona (UAB IMIM), Spain; Dra. Mariana F. Fernandez, Assosiate Professor, University of Granada, Spain; Dr. Gottfried Arnold, Pediatrician, Germany; Dr. Walther Enßlin, Germany; Prof. Gerhard Hägele, Hilden, Germany; Assoc. Prof. Dr. Johann Zaller, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria; Prof. Dr. Matthias Liess, UFZ-Helmholtz Centre for Environmental Research, Germany.

 

Манифестът може да свалите тук на български език : Граждани_за_наука_в_регулирането_на_пестицидите

Манифестът може да свалите тук на английски език: :Manifesto_Citizens for Science in Pesticide Regulation_FINAL

 

Писма до министрите на Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите