ПРОЕКТ
 
 „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – RedMarLitter
eMS Ref No: BSB –
552

ПОКАНА

 

За набиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Събиране и предоставяне на специализирана информация относно водните течения в българската черноморска акватория, техните характеристики, цикличност, периодичност, както и вида и степента им на натоварване с отпадъци, вкл.  данни по отношение размера и източника на замърсяване, по проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ RedMarLitter,  референтен номер: 552,  Договор № 91173/08.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Фондация „Виа Понтика“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на дейности за: Събиране и предоставяне на специализирана информация относно водните течения в българската черноморска акватория, техните характеристики, цикличност, периодичност, както и вида и степента им на натоварване с отпадъци, вкл.  данни по отношение размера и източника на замърсяване, по  проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“, който се изпълнява по приоритет 2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

Бихме желали да получим представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта  може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:

  1. 1. Кратко описание на дейността на кандидата.
  2. Капацитет на кандидата за изпълнение на договора за услуга – информация за дейности през последните 3 години, препоръки, референции или договори за събиране и/или анализ на информация от проведени научни изследвания и/или наблюдения.
  3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики.
  4. Предлагана цена.

 

Срок за представяне на офертите: 30 Октомври, 2018

Офертите се изпращат по имейл: [email protected]

Или на адрес: гр. Бургас, ул. „Петрова нива“ № 20

Офертите ще бъдат отворени на 31 октомври, 2018

 

С уважение,

Ина Агафонова

Ръководител на проекта

ПОКАНА