Планът за интегрирано развитие на община Бургас в периода 2021 – 2027 година разделя територията на общината на няколко зони в зависимост от тяхната специфика и възможности, които те предоставят за реализирането на проекти.

Фондация Виа Понтика, в лицето на своя основател и председател на Управителния съвет, г-жа Ина Агафонова, представи своя проектна идея, която да бъде включена в приоритетните за изпълнение проекти и възможности за партньорство чрез активно участие на Община Бургас и всички заинтересовани страни.

Същността на предложението е, да се включи западния бряг на Бургаско езеро в приоритетните зони за въздействие за свързаност и интеграция в Плана за интегрирано развитие на Община Бургас в периода 2021 – 2027, като се има предвид, че Бургаско езеро е едно от двете крайбрежни езера в Община Бургас, което попада с цялата си територия в границите на гр. Бургас и Община Бургас е направила първи стъпки за изграждане на зелена инфраструктура край Бургаско езеро (зони за отдих по източното крайбрежие) и има проект за изграждане на посетителски център за наблюдение на птици на западното крайбрежие на Бургаско езеро, финансиран с европейски средства.

Налице е и частен икономически интерес, благодарение на който е изградена и предстои да бъде разширена екологичната инфраструктура в района за западното крайбрежие на Бургаското езеро (Екопарк „Вая“, който опазва района на защитена местност „Вая“ с площ 379,354 ха – www.ecoparkvaya.com). В рамките на тази територия е разположена и ферма за екстензивно екологосъобразно отглеждане на риба на площ от 60 ха, което превръща мястото в особенно ценно от екосистемна гледна точка, предизвиква значителен интерес, но в същото време, остава изолирано поради липса на каквато и да била транспортна свързаност не само с града (като напр. градски транспорт, велоалеи, пешеходни маршрути), но и с близките населени места (кв. Долно Езерово).

Като се вземат под внимание европейските, националните и регионални стратегически документи, които без изключение включват въвеждането на екосистемни услуги и решения, основани на природата (Nature-based solutions) в приоритетите на всички териториални нива и това, че в програмен период 2014-2020 г. за Бургаско езеро и прилежащите му територии не са направени почти никакви инвестиции (с изключение на изолираните няколко малки зони за отдих по източното крайбрежие), въпреки че Бургас е един от най-значимите за туризма градове в България, включването на западното крайбрежие на Бургаското езеро, заедно с Екопарк „Вая“ и територията между Екопарка и кв. Долно Езерово  в приоритетните зони за въздействие за свързаност и интеграция за периода 2021-2027 г е крайно належащо.

Време е едно от най-големите предимства на град Бургас – природното богатство, да нв се развива само като отделни малки инициативи на НПО от региона, а да се възприеме като водещо в интегрираното развитие на Община Бургас от общинската администрация.

 

Предложение на Фондация Виа Понтика за включване на западния бряг на Бургаското езеро в приоритетните зони на Плана за интегрирано развитие на община Бургас в периода 2021 – 2027