• Анализ на включените нарушени местообитания, обхващащ техни основни географски, физически и екологични характеристики, консервационна значимост, заплахи и тенденции, стопански ползвания, препоръки, мерки, екосистемни функции, икономическо и социално значение;
  • Институционална координация във връзка с прилагането на Закона за биологичното разнообразие, управлението на Натура 2000 места, прилагането на изискванията и ръководствата на Рамсарската конвенция;
  • Осигуряване на адекватен финансов ресурс за мерки по опазване, поддържане и възстановяване на влажните зони от публични и частни източници;
  • Възстановяване и/или подобряване на водния режим на влажните зони;
  • Ограничаване на бракониерството;
  • Преодоляване на съществуващи пропуски в научната информация за влажните зони чрез целеви проучвания и мониторинг;
  • Международна и трансгранична координация на природозащитните мерки.
Възстановяване нарушени местообитания в района на Бургаско езеро Всички проекти

Записване към проект "Възстановяване нарушени местообитания в района на Бургаско езеро"

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефонен номер

Допълнителна информация: