• Анализ на територията за изграждане на стопанство за екстензивно рибовъдство на сладководни видове, обхващащ техни основни географски, физически и екологични характеристики, консервационна значимост, заплахи и тенденции, стопански ползвания, препоръки, мерки, екосистемни функции, икономическо и социално значение;
 • Осигуряване на адекватен финансов ресурс за мерки по опазване, поддържане и възстановяване на територията за изграждане на стопанство за екстензивно рибовъдство на сладководни видове от публични и частни източници;
 • Възстановяване на водния режим –на първо място в случаите, в които водният режим на територията за изграждане на стопанство за екстензивно рибовъдство на сладководни видове е силно нарушен от човешка намеса и това води до явна деградация на екосистемите.
 • Възстановяване на естествената растителност, когато е идентифицирано значително обезлесяване или подмяна на естествената растителност с неместни/нехарактерни видове;
 • Ограничаване на замърсяването;
 • Ограничаване на притока на биогенни елементи и еутрофикацията;
 • Подобрен контрол на бракониерството.

 

Изграждане стопанство за екстензивно рибовъдство на сладководни видове Всички проекти

  Записване към проект "Изграждане стопанство за екстензивно рибовъдство на сладководни видове"

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Вашият телефонен номер

  Допълнителна информация: