Осигуряване включването на най-добрите практики в областта на мониторинга на приоритетни видове птици в план за управление на защитената зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 чрез:

  • Разработване и прилагане на система за екологичен мониторинг. Ще се определят обектите и районите за мониторинг в езерото и ще бъдат разработени методики за наблюдение по видове или биологични групи.
  • Периодичен орнитологичен мониторинг на рамсарските места в Област Бургас по маршрутния метод, включително национално средно-зимно преброяване в района на Бургаско езеро.
  • Хидрохимичен мониторинг на езерото Вая.
  • Преодоляване на съществуващи пропуски в научната информация за ЗЗ Бургаско езеро.
Мониторинг на биоразнообразието в ЗЗ Бургаско езеро Всички проекти

Записване към проект "Мониторинг на биоразнообразието в ЗЗ Бургаско езеро"

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефонен номер

Допълнителна информация: