• Изготвяне на план за управление на зоните на р. Чакърлийка и р. Айтоска
 • Изготвяне на проучвания за подобряване на водния режим и други възстановителни мерки
 • Възстановяване на естествената растителност в случаите, в които е идентифицирано значително обезлесяване или подмяна на естествената растителност с неместни/нехарактерни видове.
 • Ограничаване на замърсяването
 • Ограничаване на притока на биогенни елементи и еутрофикацията;
 • Подкрепа за стопански ползвания, специфични за зоните- рибарници, чието възстановяване би довело до поддържането на водния режим и популациите на защитени видове.

 

Всички проекти

  Записване към проект "Пречистване водите на р. Чакърлийка и р. Айтоска"

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Вашият телефонен номер

  Допълнителна информация: