• Изготвяне на план за управление на зоните на р. Чакърлийка и р. Айтоска
  • Изготвяне на проучвания за подобряване на водния режим и други възстановителни мерки
  • Възстановяване на естествената растителност в случаите, в които е идентифицирано значително обезлесяване или подмяна на естествената растителност с неместни/нехарактерни видове.
  • Ограничаване на замърсяването
  • Ограничаване на притока на биогенни елементи и еутрофикацията;
  • Подкрепа за стопански ползвания, специфични за зоните- рибарници, чието възстановяване би довело до поддържането на водния режим и популациите на защитени видове.
Всички проекти

Записване към проект "Пречистване водите на р. Чакърлийка и р. Айтоска"

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефонен номер

Допълнителна информация: