През 2023 г. Фондация „Виа Понтика“ стартира изпълнението на проект „Развитие на устойчив приключенски и риболовен туризъм на територията на МИРГ Бургас-Камено“, който е в изпълнение на Приоритет 2 Съхранение и развитие на местното културно, историческо и природно наследство, Специфична цел 2.2: Инвестиции в дейности за развитие на туризма и опазване на околната среда. Чрез изпълнението му на територията на МИРГ Бургас-Камено ще бъдат формирани три нови устойчиви туристически продукта – преходи на кон, любителски риболов и водна разходка. С изпълнението му ще се осигурят нови форми на туризъм, които липсват към момента в територията и в близкия гр. Бургас. Ще бъде развита и популяризирана местната териториална природна идентичност – влажните зони. Предвижда се проектът да се осъществи в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ (регистриран атракцион към министертво на туризма). Местността е и част от мрежата НАТУРА 2000 в България като е защитена и по двете директиви – за птиците и хабитатите, а освен това е и защитена местност по Закона за защитените територии /ЗЗТ/. Чрез провеждане на приключенски туризъм – преходи на кон, любителски риболов и водни разходки посетителите на защитената местност ще имат възможност да общуват с дивата природа без да обезпокояват защитените видове. Птиците и другите обитатели на местността не се смущават от посетители, тъй като вече повече от 6 години мястото се охранява денонощно и не се допуска лов, силна музика и други дейности, които пречат на животните. Развиването на устойчив зелен туризъм е една от целите на НАТУРА 2000 мрежата, тъй като екологичната мрежа е насочена към съхраняване на традиционните взаимоотношения между човека и природата. Чрез проекта ще се постигне симбиоза между човека и природата в целевата местност, защото приходите от туризъм ще осигуряват необходимите средства за поддържане на местността в добро екологично състояние, а хората ще могат да се наслаждават на активен отдих сред дивата природа.

Основната цел на проекта е опазване на природното богатство на защитена местност „Вая“ чрез формиране на нов местен туристически продукт на територията на МИРГ Бургас-Камено – устойчив приключенски и риболовен туризъм – преходи с кон, водно кану и любителски риболов на територията на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“. Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания човешкия ресурс. Опазването на околната среда е ангажимент, който изисква значителни инвестиции и единственият устойчив начин за запазване на природата е да се търси синергия между природата и човешката дейност. Чрез настоящия проект, Фондация „Виа Понтика“ цели да осигури самостоятелност и устойчивост на усилията си за опазване на влажната зона като осигури източник на доход, който не пречи на видовете, които са предмет на опазване в защитената местност. Такива дейности са преходите на кон, водната разходка и любителския риболов в един от басейните. Разположен върху площ от повече от 600 дка, Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ предоставя възможност за активен отдих и опознаване на природата. Поддържането на екстензивната рибовъдна дейност е призната като начин за подпомагане на видовете, които се опазват в защитената местност. За съжаление, този вид риборазвъждане се отличава с много ниска рентабилност и приходите от продажба на риба не могат да компенсират възникващите разходи за поддръжка на огромните водни площи. Средствата, които ще получим като помощ, в случай, че настоящият проект бъде одобрен, ще позволят защитената местност да бъде поддържана в отлично екологично състояние спрямо целевите видове и едновременно с това да бъде привлекателно място за алтернативен и приключенски туризъм. Финансирането на настоящото проектно предложение е задължително условие, за да може да се стартира туристическата дейност, защото туристическите агенти имат високи изисквания по отношение на качеството и безопасността на предлаганите услуги, които могат да бъдат постигнати в екопарка само с безвъзмездно финансиране.