Проектът се изпълнява на територията на община Бургас с фокус върху езерото Вая (Бургаско) чрез:

 • институционална координация във връзка с прилагането на Закона за биологичното разнообразие, управлението на Натура 2000 места, прилагането на изискванията и ръководствата на Рамсарската конвенция;
 • осигуряване на адекватен финансов ресурс за мерки по опазване, поддържане и възстановяване на влажните зони от публични и частни източници;
 • ограничаване на бракониерството;
 • ограничаване на замърсяването;
 • ограничаване на притока на биогенни елементи и еутрофикацията;
 • подкрепа за стопански ползвания, специфични за зоните – рибарници, чието възстановяване би довело до поддържането на водния режим и популациите на защитени видове.

Съгласуване на действията за опазване биоразнообразието в Бургаско езеро Всички проекти

  Записване към проект "Съгласуване на действията за опазване биоразнообразието в Бургаско езеро"

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Вашият телефонен номер

  Допълнителна информация: