Проектът се изпълнява на територията на община Бургас с фокус върху езерото Вая (Бургаско) чрез:

  • институционална координация във връзка с прилагането на Закона за биологичното разнообразие, управлението на Натура 2000 места, прилагането на изискванията и ръководствата на Рамсарската конвенция;
  • осигуряване на адекватен финансов ресурс за мерки по опазване, поддържане и възстановяване на влажните зони от публични и частни източници;
  • ограничаване на бракониерството;
  • ограничаване на замърсяването;
  • ограничаване на притока на биогенни елементи и еутрофикацията;
  • подкрепа за стопански ползвания, специфични за зоните – рибарници, чието възстановяване би довело до поддържането на водния режим и популациите на защитени видове.
Съгласуване на действията за опазване биоразнообразието в Бургаско езеро Всички проекти

Записване към проект "Съгласуване на действията за опазване биоразнообразието в Бургаско езеро"

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефонен номер

Допълнителна информация: