Проектът „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ ще се изпълнява съвместно с Община Бургас и партньори от Румъния (Университет на Констанца) и Грузия (Държавен университет на Тбилиси), като водещ партньор е Фондация „Виа Понтика“, България.

Основната цел на проекта e намаляване на замърсяването на Черноморския басейн  чрез проследяване  и анализиране на основните отпадъчни потоци, и изпълнение на пилотни дейности за почистване на предварително определени райони от морски отпадъци.

Проектът стартира през втората половина на месец август 2018 г. и ще продължи 30 месеца до февруари 2021.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на горецитирания проект са проучване на настоящото състояние на дефинирана целева територия на Черноморския бряг, събиране на информация за източници на замърсяване, количество и състав на морските отпадъци и създаване на база данни, която ще обединява данни от всички страни-партньори по проекта. Ще бъдат изпълнени пилотни дейности за почистване на предварително определени райони от  морски отпадъци и ще бъде създаден наръчник за управление на отпадъците в морска среда.

 

Събития в рамките на проекта:

 

Пресконференция по повод стартирането на проекта

 

Пресконференция по повод стартирането на проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“се състоя на 27.09.2018.

 

 

С помощта на мултимедийна презентация г-жа Руска Бояджиева, заместник-кмет по европейски политики и околна среда в Община Бургас и г-жа Ина Агафонова, председател на Управителния съвет на фондация „Виа Понтика“, запознаха присъстващите с целите, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта.

Пресконференцията бе отразена широко в медиите. 35 от тях запознаха читателите, слушателите и зрителите си с проекта, неговата функция, инициативите и очакваните резултати.

По-подробно за пресконференцията в „Новини“ на сайта.

 

Семинар „Въздействието на замърсяването с твърди отпадъци в Черно море и други аспекти на опазването на околната среда“

 

Състоялият се на 02-03.10.2018 семинар „Въздействието на замърсяването с твърди отпадъци в Черно море и други аспекти на опазването на околната среда“, в който взеха участие изтъкнати учени и преподаватели, работещи в сферата на опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси бе част от изпълнението на проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “.

 

 

Самото име на избраната дискусионна тема е предизвикателство и изразените мнения в рамките на този форум са един много сериозен  принос  към  определянето  на целите, ползите и начините за успешно осъществяване на проекта.

Част от презентациите на докладите можете да видите ТУК.

По-подробно за семинара в „Новини“ на сайта.

 

 

 

Европейска комисия – Прессъобщение

 

Пластмасови изделия за еднократна употреба: Комисията приветства постигнатото амбициозно споразумение относно нови правила за намаляване на морските отпадъци

Брюксел, 19 декември 2018 r.

 

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително политическо споразумение по амбициозни нови мерки, предложени от Комисията, за намаляване на морските отпадъци при източника, които са насочени по-конкретно срещу 10 пластмасови изделия, които се срещат най-често по нашите плажове, и срещу изоставянето на риболовни уреди.

Днешното споразумение се гради на Предложението относно пластмасовите изделия за еднократна употреба, представено от Комисията през месец май в рамките на първата в света всеобхватна Стратегия за пластмасите, която беше приета по-рано тази година и която има за цел защитата на гражданите и околната среда от замърсяването с пластмасови отпадъци, като паралелно с това се насърчават растежа и иновациите. Новите правила са част от по-всеобхватните усилия за насочване на Европа към една по-устойчива, кръгова икономика, съгласно с Плана за действие за кръгова икономика, приет през декември 2015 г. Правилата ще помогнат на европейските фирми и потребители да застанат начело в световен мащаб в производството и използването на по-екологични алтернативи, избягващи замърсяването на морските води, което би било крачка към решаването на един проблем с глобални последствия.

Първият заместник-председател на Европейската комисия ФрансТимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: „Горещо приветствам днешното амбициозно споразумение по предложението на Комисията за намаляване на пластмасите за еднократна употреба. Споразумението действително ще допринесе за защитата на нашите граждани и на нашата планета. Европейците съзнават, че пластмасовите отпадъци са огромен проблем и ЕС като цяло демонстрира истинска смелост при разглеждането му, което ни поставя във водеща позиция в борбата с пластмасовите отпадъци в морските води. Еднакво важно е също така, че с договорените днес решения ние даваме тласък на един нов, кръгов икономически модел и показваме пътя напред, за да изведем своята икономика на един по-устойчив път на развитие.“

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, допълни: „Трябва да решим проблема с пластмасите. Нашият подход освен това осигурява нови възможности за иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места. Тях ще обсъдим задълбочено с отрасъла в рамките на Алианса за кръгова употреба на пластмасите. С постигнатото днес споразумение ние показваме, че Европа прави интелигентен икономически и екологичен избор и се приближава до нова и действително кръгова по отношение на пластмасите икономика.“

По този повод комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: „Когато сме в ситуация, при която отначало носите рибата вкъщи в пластмасов плик, а после носите пластмасовия плик в риба, това означава, че трябва да запретнем ръкави и то веднага. Радвам се, че с днешното споразумение между Парламента и Съвета направихме голяма крачка към намаляване на пластмасовите изделия за еднократна употреба в икономиката ни, в моретата ни и в крайна сметка в телата ни.“

Различни мерки за различни изделия

Новата директива на ЕС относно пластмасите за еднократна употреба ще бъде най-амбициозният правен инструмент на световно равнище за решаване на проблема с морските отпадъци. В нея се предвижда да се прилагат различни мерки за различни категории продукти. Когато са налице леснодостъпни алтернативи на приемливи цени, от пазара ще бъдат елиминирани пластмасовите изделия за еднократна употреба като клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, клечки за разбъркване на напитки, пръчки за балони, изделията от разградими при окисляване пластмаси и опаковките на храни и напитки, изработени от експандиран полистирен. За останалите продукти ударението ще падне върху ограничаването на употребата им чрез намаляване на потреблението им на национално равнище; върху изискванията към проектирането и етикетирането; и върху задължения за производителите да управляват отпадъците или да почистват.

Следващи стъпки

Като следваща стъпка, постигнатото предварително споразумение трябва да получи официалното одобрение на Европейския парламент и Съвета. След одобряването на новата директива тя ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС и държавите членки ще трябва да я транспонират след две години.

Контекст

Настоящата инициатива е в изпълнение на ангажимента, поет в Европейската стратегия за пластмасите, за приемане на законодателни мерки за решаване на проблема с разхищението на пластмаса и с вредните пластмасови отпадъци. Предложените мерки ще допринесат за прехода на Европа към кръгова икономика, за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, за спазване на ангажиментите на ЕС в областта на климата и за изпълнение на целите на индустриалната му политика.

През декември 2015 г. Европейската комисия под председателството на Жан Клод Юнкер прие нов амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика, който да подпомогне прехода на европейските предприятия и потребители към една по-силна и по-ефективна кръгова икономика, в която ресурсите се използват по-устойчиво. Пакетът преодолява раздробяването на усилията в рамките на Комисията и допринася за изпълнението на по-широки политически приоритети в борбата срещу изменението на климата и в полза на околната среда. Същевременно с него се стимулира създаването на работни места, икономическият растеж, инвестициите и социалната справедливост. Пакетът бе изготвен от основен проектен екип, съпредседателстван от първия заместник-председател Франс Тимерманс и заместник-председателя Юрки Катайнен, с активното участие на комисарите Кармену Вела и Елжбета Бенковска. Много други членове на Комисията също участваха в изготвянето на стратегията и помогнаха при набелязването на най-ефективните инструменти, които обхващат широк диапазон от области на политиката.

Предлаганата директива следва подход, подобен на използвания при успешната Директива за пластмасовите торбички от 2015 г., която бързо доведе до промяна в навиците на потребителите. Новите мерки ще донесат както екологични, така и икономически ползи, като например:

 • предотвратяване на емисии от 3,4 млн. тона CO2 еквивалент;
 • предотвратяване на екологични щети за 22 млрд. евро до 2030 г.;
 • спестяване на разходи за потребителите от около 6,5 млрд. евро.

Директивата относно пластмасите за еднократна употреба е съпътствана от още мерки срещу замърсяването на морската среда, като например Директивата относно пристанищните приемни съоръжения, по която Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение миналата седмица. Тя разглежда въпроса за отпадъците от кораби и поставя ударението върху намиращите се в самото море източници на замърсяване. Директивата определя мерки, с които да се гарантира, че генерираните на борда на корабите или събираните в морето отпадъци задължително се разтоварват на сушата, където се рециклират и преработват в пристанищата.

По-рано този месец Европейската комисия постави началото и на „Алианс за кръгова употреба на пластмасите“, в който участват ключови заинтересовани страни от отрасъла, представляващи цялата верига за създаване на стойност при пластмасите. Инициативата е част от непрестанните усилия за намаляване на изхвърлянето на пластмасови отпадъци, увеличаване на дела на рециклираните пластмаси и стимулиране на иновациите на пазара. Алиансът цели подобряване на рентабилността и качеството на рециклирането на пластмаси в Европа и в частност по-доброто съчетаване между предлагане и търсене при рециклираните пластмаси, което е основната пречка пред гладкото функциониране на европейския пазар на рециклирани пластмаси.

 

Регионален семинар за синя икономика „Към общ морски дневен ред за Черно море“

 

След декларацията на министрите от 2018 г. в Бургас за обща морска програма за Черно море, Механизмът за син растеж организира регионален семинар за синята икономика. Семинарът се проведе на 19 март 2019 г. в Истанбул, Турция. В него взеха участие и представители на Фондация Виа Понтика.

 

 

Семинарът се организира с подкрепата на Европейската комисия и с участието на Постоянния международен секретариат на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (BSEC PERMIS).

След поредица от национални кръгли маси в различни черноморски страни бе дадена възможност да се чуят различни мнения и възгледи в области от взаимен интерес и необходимите действия за подкрепа на синята икономика в региона.

Дискусиите бяха организирани около следните теми:
• Научни изследвания и иновации;
• Морска свързаност;
• Рибарство и аквакултури;
• Устойчивост;
• Крайбрежен и морски туризъм;
• Сини кариери и умения.

Семинарът събра експерти по политиката, учени, предприемачи и регионални организации за обсъждане на предизвикателствата и възможностите за сътрудничество по крайбрежните и морските въпроси в Черно море, които също така търсеха да намерят съвместни действия за подкрепа на новаторска, устойчива и устойчива синя икономика за Черноморския регион.

 

Проведе се втора работна среща по проекта BSB552 / RedMarLitter

 

 

В рамките на проект  „Иновационни техники и методи за намаляване на  морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – “RedMarLitter” BSB 552 се проведе втора работна среща в Бургас в периода 19-22 март 2019.

 

 

Партньорите по проекта от България, Румъния и Грузия се събраха в Бизнес инкубатор Бургас и обсъдиха напредъка по проекта и предстоящите дейности по неговото изпълнение.

 

 

След въведение от водещия партньор Фондация „Виа Понтика“ и приемане на дневния ред на 20.03, срещата продължи в работен формат под формата на дискусия и обсъждане на изпълнените до момента дейности по работния график, както  и необходимите следващи стъпки.

 

 

На 21.03. Община Бургас представи разработената Интернет платформа по проекта, нейната структура и дизайн. Партньорите имаха възможност да се запознаят с функционалностите и в реално време изпробваха панела за управление със собствените си акаунти.

 

 

По време на срещата партньорите се запознаха с академични представители от Бургас в лицето на експертите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – катедра „Екология и опазване на околната среда“, които ежегодно организират конференцията „Да мислим екологично за бъдещето“.

 

 

Мотото на конференцията е в унисон с целите на проекта и за техните колеги от Грузия и Румъния, партньори по проекта,  беше важно и интересно да обменят знания и опит, свързани със замърсяване на водите на Черноморски басейн.

 

 

Като част от програмата на събитието, Фондация „Виа Понтика“ организира посещение на Еко парк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ – един перспективен проект на Фондацията, изцяло обвързан с грижата към природата и опазване на екологичното разнообразие.

Обучение на бенефициенти от първата покана за представяне на предложения по съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г

 

За да се осигурят предпоставки за безпроблемно изпълнение на проектите, договорени в рамките на първата покана за предложения за съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г., структурите за управление на програмата организираха обучителна сесия, посветена на бенефициентите от първата покана за представяне на предложения.

Програмата за Черноморския басейн за периода 2014-2020 г. е част от трансграничното сътрудничество на Европейския съюз (CBC) в рамките на Европейския инструмент за съседство (ENI).

ENI CBC получава финансиране от ENI, както и от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ, които се обединяват. Всички източници на финансиране могат да бъдат използвани от двете страни на външната граница на ЕС за действия от обща полза.

Програмата за трансгранично сътрудничество за Черноморския басейн за 2014–2020 г. се основава на предишната рамка за сътрудничество, програма за ENPI CBC за трансгранично сътрудничество за Черноморския басейн 2007-2013 г., по която бяха отпуснати и изпълнени 62 проекта в 8 държави около басейна на Черно море.

Целевите групи за събитието бяха водещите бенефициенти и бенефициентите на договорените проекти в рамките на първата покана за представяне на предложения.

Събитието се проведе в Букурещ, Румъния, на 16-17 април 2019 г. Обучението имаше за цел да повиши капацитета на бенефициентите и да им предостави резюме на Ръководството за изпълнение на проекта с акцент върху общите правила за изпълнение на проекта; вътрешна и външна комуникация; управление на проекти, нередности, измами и корупция; докладване; изменение на договора за безвъзмездна помощ; мониторинг на проектите, проверки на разходите и проверки на място.

Проектът „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ бе представляван от председателя на Управителния съвет на Фондация Виа Понтика, г-жа Ина Агафонова, България – Водещ партньор и г-жа Ралука Трандафир от Университета Овидиус в Констанца, Румъния – Партньор.

 

Прессъобщение

 

Експерти по проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ взеха активно  участие в първия конгрес и семинар по проект ZEWSGES „Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда – BSB257“, финансиран по Първата покана на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“ с доклад и изказвания.

Първият конгрес и семинар се състояха на 14 и 15 май 2019 г. в Изложбен център „Флора“ гр. Бургас. Събитията бяха организирани от Съвета за развитие на туризма в Община Несебър който е един от партньорите по проекта. В тях се включиха представители на България, Турция, Грузия и Украйна.

 

 

Приветствие към участниците в конгреса бяха отправени от г-жа Ивелина Василева /народен представител/ и проф. д-р Севдалина Турманова /заместник областен управител на Бургаска област и регионален представител на Българска академия на науките за Бургас и областта /.

В началото „Общ преглед на проект ZEWSGES“ направи г-н Али Сири Орен – ръководител на проект ZEWSGES. След това бяха представени дейностите по проект ZEWSGES в отделните региони от г-жа Фани Семерджиева, координатор морска околна среда в проект ZEWSGES в България, г-жа Тамар Тсамалашвил, координатор морска околна среда в проект ZEWSGES в Грузия, г-н Володимир Филин, координатор на проект ZEWSGES в Украйна и проф. д-р Фатих Конукчу –  Координатор Образователна програма Екосистеми в Университет Намик Кемал, Турция.

През втория ден участниците в събитието бяха запознати със Стратегическия план за научни изследвания и иновации в Черно море, както и с приноса на по-младото поколение за устойчивостта на проекта в дългосрочен план.

„Местни партньорства за изграждане на Черноморски център за син растеж и иновации“  представи експертът проф. д-р Севдалина Турманова, заместник областен управител на Бургаска област, а проф. д-р Фатих Конукчукоординатор Образователна програма Екосистеми в Университета Намик Кемал, Турция, направи презентация на Образователната програма Екосистеми, като партньорите по пректа представиха тяхното виждане за нейното приложение в техните региони.

 

Участие в обучението на бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПС “Черноморски басейн 2014-2020

22.05.2019

 

Екип на Фондация Виа Понтика, участващ в управлението на проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“  и партньорите от Община Бургас взеха участие в обучението на бенефициенти по първата покана за представяне на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПС Черноморски басейн 2014-2020. Събитието се проведе на 22 май 2019 г. в хотел Черно море, Варна.

Обучителната сесия имаше за цел да повиши капацитета на бенефициентите с цел осигуряване на гладко и коректно изпълнение на финансираните проекти, да представи основни правила и регулации свързани с правилното и акуратно отчитане на дейностите и използваните ресурси, да сподели практически примери и казуси от предходния програмен период и други реализирани проекти за избягване на грешки и нарушения и подобряване на средата за работа.

Разгледани бяха следните теми:

-Преглед на общите правила за изпълнение на проекта

-Създаване на система и процедури по Контрол на първо ниво (FLC) и правила за осигуряване на национално съфинансиране

-Докладване: напредък, междинни и окончателни доклади – -вътрешна и външна комуникация чрез Експресна поща – правила за информация и видимост

-Промени (чрез уведомление или допълнение) към договора за безвъзмездна помощ

-Вътрешен мониторинг на проекта. Външен мониторинг – честота, аспекти, които ще бъдат наблюдавани

-Разходи: Общ контекст на проверката и специфични правила

-Проверка на място

 

Фондация Виа Понтика участва в среща по мярка 5 от Морската стратегия на Република България

 

Основна схема на повърхностните морски течения и основни наземни източници и горещи точки на морското замърсяване в Черноморския регион

На 5 юни  2019 г., Световния ден на околната среда, Басейнова дирекция „Черноморски район“ на Министерство на околната среда и водите организира Информационна среща за повишаване на осведомеността по отношение на последствията върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци в хотел „Черно море“ Варна.

В нея взеха участие освен експерти от ИО-БАН, МОСВ, СНЦ “Зелени балкани“ и Фондация Виа Понтика и представители на бизнес сектора, както и на широката общественост.

Координаторът на проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море” RedMarLitter Ана Янчева, от Фондация Виа Понтика, представи напредъка и очакваните резултати по действията, предприети от Фондация Виа Понтика съвместно с партньора Община Бургас, касаещи Мярка 5 от Морската стратегия на Република България. Тя съобщи, че успоредно с основните дейности по проекта, в подкрепа на провежданата целенасочена политика за намаляване замърсяването на Черно море и крайбрежните райони, партньорите Фондация Виа Понтика и Община Бургас регулярно организират провеждане на образователни кампании и семинари  за деца, ученици, студенти и широката общественост, кампании за насърчаване и популяризиране на дейностите по превенция на замърсяването и за почистване на плажните / бреговите ивици чрез участие на доброволци и изготвяне на информационни материали (постери, брошури, листовки и др.) и клипове за разпространение чрез уебсайтoвете redmarlitter.eu, viapontica.org и средствата за масова информация.

Мярка No 5 касае координирано организиране / подкрепа на провеждането на годишни кампании за повишаване на осведомеността на бизнес сектора (търговци, плажни концесионери, потребители на плажни услуги, рибари и т.н.) и обществеността (туристи, студенти, деца и т.н.), по отношение на последствията върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци, както и необходимостта от тяхното рециклиране.

За повече информация, моля вижте „Новини“.

 

 

Прессъобщение

Иновативна база данни за замърсяването на Черно море бе представена в Бургас

 

 

На 25 септември 2019 г. в експозиционен център „Флора“ в гр. Бургас беше представена иновативна онлайн платформа, която предоставя данни за теченията в Черно море и замърсяването с твърди отпадъци. Платформата е разработена така, че в нея да могат да бъдат добавяни данни както от научни организации, така и от отделни граждани, които са установили процеси на замърсяване. Системата позволява проследяване на замърсяването с твърди отпадъци по един по-пълноценен и достъпен начин и ще подпомогне както научните изследвания в областта, така и доброволческата дейност по почистване.

Платформата е разработена от екипа по проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ (BSB552 RedMarLitter), в който водещият партньор Фондация «Виа Понтика» си партнира с община Бургас и два университета – «Овидиус» от Констанца, Румъния и Държавния университет на Тбилиси, Грузия и обхваща данни от трите държави. Впоследствие се очаква тя да бъде допълнена и с данни от другите държави от Черноморския басейн.

 

 

Проектът се изпълнява по приоритет 2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. А представянето на онлайн платформата стана под шапката на втората мониторингова среща по проект BSB552 RedMarLitter, която се проведе в периода 24 – 26 септември 2019 г.

В допълнение към текущите проектни дейности, представители на всички заинтересовани групи имаха възможност да участват в мониторингова кампания. В съответствие с интерактивния ни подход, на 25 септември 2019 г., от 10 ч. на плаж северно от Бургаските солници и в сътрудничество с Военноморската академия „Н.Й. Вапцаров“,беше демонстрирана работа на терен и презентация на техники и методи на провеждане на кампания за мониторинг.

 

 

Акцент на текущата среща бяха откритите дискусии с експерти и партньори, които срещаха мнения и обратна връзка при обмена на знания относно напредъка на планираните дейности и представянето на създадената компютърна платформа за мониторинг на морските отпадъци.

 

 

На дневен ред вече е изпълнението на актуализирания план за работа и интеграция на иновативни методики. Участието на външни изпълнители, регионални експерти, местни и академични институции беше високо оценено от екипа на всички партньори на RedMarLitter.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА BSB552 / RedMarLitter НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БУРГАС, ОРГАНИЗИРАНА ОТ МОСВ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА BSB552 / RedMarLitter НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БУРГАС, ОРГАНИЗИРАНА ОТ МОСВ

 

УЧАСТИЕ НА ПРОЕКТ REDMARLITTER В НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА „МОРЕТО – ГРАНИЦА И ВРАТА“

УЧАСТИЕ НА ПРОЕКТ REDMARLITTER В НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА “МОРЕТО – ГРАНИЦА И ВРАТА”

ОБЕДИНЕНИ ЗА ПО-ЧИСТО ЧЕРНО МОРЕ

ОБЕДИНЕНИ ЗА ПО-ЧИСТО ЧЕРНО МОРЕ

 

ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА,СВЪРЗАНА С ПРОЕКТА RedMarLitter BSB 552

ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА,СВЪРЗАНА С ПРОЕКТА RedMarLitter BSB 552

 

КОМПЮТЪРЕН МОДЕЛ НАДВИЖЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ БЕ ПРЕДСТАВЕН НА СРЕЩА В ПОМОРИЕ

КОМПЮТЪРЕН МОДЕЛ НАДВИЖЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ БЕ ПРЕДСТАВЕН НА СРЕЩА В ПОМОРИЕ

 

ПЛАЖ „СОЛНИЦИТЕ“ БЕШЕ ПОЧИСТЕН С ПОМОЩТА НА ДОБРОВОЛЦИ ОТ АНГЛИЙСКАТА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“-БУРГАС

 

Фондация Виа Понтика и Община Бургас организираха почистването на плажа северно от Черноморски солници, намиращ се в на 10 км от Бургас. Доброволците се събраха на 30.09.2020 г. в 13:30 ч. Третото по ред почистване за тази година на плаж ‘Солниците“ отново бе дело на екипа, работещ по проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Осигурен бе както транспорт, така и необходимите материали за почистване като чували и ръкавици.

Плаж „Солниците“ е един от най-усамотените плажове в района на Бургас. Намира се в близост до Атанасовското езеро и Бургаските солници, където има басейни с лечебна кал, сол и луга, като посещението им е напълно безплатно. Има добри условия за кайт и уиндсърф.  Плажната ивица е покрита с черен пясък, който през лятото се нагрява толкова силно, че е почти невъзможно да се върви по него с боси крака.

За участие в акцията се бяха записали над 100 души, предимно ученици от горните класове на елитната бургаска английска гимназия АЕГ „Гео Милев“, но карантина, свързана с Ковид-19, внезапно възпрепятства младежите от две паралелки да се включат.

Въпреки намаления състав, доброволците се разделиха на две групи от по около 30 човека и с много енергия и добро настроение успяха да почистят целия плаж „Солниците“.

Организаторите благодариха сърдечно на всички участници в акцията. Но по-важното беше, че младите хора получиха нагледен урок, насочен към ограничаване на замърсяването и по-ефективно управление на биоразнообразието в Черноморския регион и се убедиха, че инвестирането на време, енергия и идеи в една добра кауза винаги носи радост, удовлетворение и гордост, защото помагат и дават своя принос за положителната промяна на своя град!

МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА ПО-СИНЬО ЧЕРНО МОРЕ“

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ТБИЛИСИ

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ТБИЛИСИ

В РУМЪНИЯ ДОБРОВОЛЦИ ПОЧИСТИХА ПЛАЖОВЕТЕ КРАЙ ГРАД КОНСТАНЦА

 

 

ЕКСПЕРТИ НА ПРОЕКТА BSB552 / RedMarLitter ВЗЕХА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР, ПОСВЕТЕН НА МОРСКИТЕ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ПЛАСМАСА

 

ЕКСПЕРТИ НА ПРОЕКТА BSB552 / RedMarLitter ВЗЕХА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР, ПОСВЕТЕН НА МОРСКИТЕ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ПЛАСМАСА

 

ПО СЛЕДИТЕ НА ОТПАДЪКА-ВИДЕО

ПО СЛЕДИТЕ НА ОТПАДЪКА-ВИДЕО

 

ФОНДАЦИЯ ВИА ПОНТИКА ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ BSB552 / RedMarLitter НА ФОРУМ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА

ФОНДАЦИЯ ВИА ПОНТИКА ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ BSB552 / RedMarLitter НА ФОРУМ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА

 

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО НАПРЕДЪКA НА ПРОЕКТА REDMARLITTER

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО НАПРЕДЪКA НА ПРОЕКТА REDMARLITTER

 

НОВА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ ИЗЛЕЗЕ В ГРУЗИЯ

НОВА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ ИЗЛЕЗЕ В ГРУЗИЯ

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРОЕКТ RedMarLitter ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НОВ ПОДХОД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В МОРЕТАТА И РЕКИТЕ“

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРОЕКТ RedMarLitter ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НОВ ПОДХОД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В МОРЕТАТА И РЕКИТЕ“

ВСЕ ПО-ЧЕСТО ОТКРИВАТ МИКРОПЛАСМАСИ В РИБАТА, КОЯТО ЯДЕМ

ВСЕ ПО-ЧЕСТО ОТКРИВАТ МИКРОПЛАСМАСИ В РИБАТА, КОЯТО ЯДЕМ

 

НОВИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА RedMarLitter BSB552 В ГРУЗИЯ

НОВИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА RedMarLitter BSB552 В ГРУЗИЯ

 

СЕМИНАР „БЪДЕЩЕТО НА МОРЕТО“ БЕ ПОСВЕТЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОРСКИ ДЕН В БЪЛГАРИЯ 2021

СЕМИНАР „БЪДЕЩЕТО НА МОРЕТО“ БЕ ПОСВЕТЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОРСКИ ДЕН В БЪЛГАРИЯ 2021

 

BSB552 / RedMarLitter Е ПРЕДСТАВЕН В ОНЛАЙН МОРСКОТО РОУДШОУ НА INTERREG

BSB552 / RedMarLitter Е ПРЕДСТАВЕН В ОНЛАЙН МОРСКОТО РОУДШОУ НА INTERREG

 

СЕМИНАР В ТБИЛИСИ

СЕМИНАР В ТБИЛИСИ

 

ИЗЛОЖБАТА, ПОСВЕТЕНА НА ОПАЗВАНЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ, ПРЕДИЗВИКА ГОЛЯМ ИНТЕРЕС СРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ИЗЛОЖБАТА, ПОСВЕТЕНА НА ОПАЗВАНЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ, ПРЕДИЗВИКА ГОЛЯМ ИНТЕРЕС СРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

УНИВЕРСИТЕТЪТ В КОНСТАНЦА „ОВИДИУС“ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА БАСЕЙНА НА ЧЕРНО МОРЕ

УНИВЕРСИТЕТЪТ В КОНСТАНЦА „ОВИДИУС“ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА БАСЕЙНА НА ЧЕРНО МОРЕ

 

ПИЛОТЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН МОДЕЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА УЛАВЯНЕ НА ТВЪРДИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ

ПИЛОТЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН МОДЕЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА УЛАВЯНЕ НА ТВЪРДИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ

 

СРЕЩА ПО ПРОЕКТА BSB552 RedMarLitter В ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

СРЕЩА ПО ПРОЕКТА BSB552 RedMarLitter В ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

 

ФИНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BSB552 RedMarLitter

ФИНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BSB552 RedMarLitter

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BSB552 REDMARLITTER

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BSB552 REDMARLITTER


Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 38
BSB552 / RedMarLitter
Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 60
Всички проекти
Warning: Use of undefined constant qtranxf_getLanguage - assumed 'qtranxf_getLanguage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fishcoop/viapontica.org/wp-content/themes/esteem-child/projects-details.php on line 72

  Записване към проект "[CF7_get_post_var key="title"]"

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Вашият телефонен номер

  Допълнителна информация: