НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ОТПАДЪЦИ В ДЕМОНСТРАЦИОНЕН УЧАСТЪК ОТ БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ ЧРЕЗ ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРК

 

 

Процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 49 – 53 ЗУСЕСИФ и
ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет „Намаляване на замърсяването с отпадъци в
демонстрационен участък от българското Черноморие чрез пилотно прилагане на
иновативни мерки” по проект „Иновационни техники и методи за намаляване на
морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ –RedMarLitter

Дата на публикуване

29.04.2021 г. – 10:45

Дата на валидност

19.05.2021 г. – 17:00

Програма

Черноморски басейн 2014-2020

Възложител

Фондация ВИА ПОНТИКА

Документация

 

Обявата е публикувана и тук: eufunds.bg/bg/node/7295

Процедура за определяне на изпълнител с предмет „Намаляване на замърсяването с отпадъци в демонстрационен участък от българското Черноморие чрез пилотно прилагане на иновативни мерки”