Фондация „Виа Понтика“ обявява на заинтересованите страни, че е публикувала публична покана с предмет:

Доставка на оборудване за конна езда по 2 обособени позиции:

1. Доставка на състезателен паркур и учебно оборудване за конна езда

2. Доставка на амуниция и оборудване и за безопасност на жокеите и туристите

Дейността включва закупуване на необходимото оборудване, което да позволи предлагането на туристическите продукти, както следва:

– оборудване за подготовка на конете за преходи на кон – амуниция, препятствия, ограждения и оборудване за безопасност на туристите.

Пълното описание на стоките е представено в Техническата спецификация на всяка от обособените позиции.

Публичната покана е публикувана на страницата на Единия портал за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България  – ИСУН2020 тук.

Оферти се приемат по електронен път чрез модул Е-тръжни процедури до 23:59 ч. на 21.07.2023 г.

Доставката се осъществява по проект Развитие на устойчив приключенски и риболовен туризъм на територията на МИРГ Бургас-Камено, Договор № МДР-ИП-01-14/18.05.2023г., по процедура BG14MFOP001-4.098-S2, „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Основната цел на проекта е опазване на природното богатство на защитена местност „Вая“ чрез формиране на нов местен туристически продукт на територията на МИРГ Бургас-Камено – устойчив приключенски и риболовен туризъм – преходи с кон, водно кану и любителски риболов на територията на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“. Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания човешкия ресурс. Опазването на околната среда е ангажимент, който изисква значителни инвестиции и единственият устойчив начин за запазване на природата е да се търси синергия между природата и човешката дейност. Чрез настоящия проект, Фондация „Виа Понтика“ цели да осигури самостоятелност и устойчивост на усилията си за опазване на влажната зона като осигури източник на доход, който не пречи на видовете, които са предмет на опазване в защитената местност. Такива дейности са преходите на кон, водната разходка и любителския риболов в един от басейните. Разположен върху площ от повече от 600 дка, Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ предоставя възможност за активен отдих и опознаване на природата. Поддържането на екстензивната рибовъдна дейност е призната като начин за подпомагане на видовете, които се опазват в защитената местност. За съжаление, този вид риборазвъждане се отличава с много ниска рентабилност и приходите от продажба на риба не могат да компенсират възникващите разходи за поддръжка на огромните водни площи. Средствата, които Фондация „Виа Понтика“ получава чрез настоящия проект, ще позволят защитената местност да бъде поддържана в отлично екологично състояние спрямо целевите видове и едновременно с това да бъде привлекателно място за алтернативен и приключенски туризъм. Финансирането на настоящия проект е задължително условие, за да може да се стартира туристическата дейност, защото туристическите агенти имат високи изисквания по отношение на качеството и безопасността на предлаганите услуги, които могат да бъдат постигнати в екопарка само с безвъзмездно финансиране.

Публична покана – оборудване за конна езда