Други названия: морски лястовици

Описание

Дължина на тялото: 34 – 39 см. Размах на крилата: 70 – 80 см. Тегло: 90 – 150 г. Продължителност на живота: 25 г. Има възрастов диморфизъм и малки сезонни различия. Гърбът и крилата отгоре на възрастните птици през лятото са светлосиви. Кръстът, опашката, коремът, шията и бузите са бели, а външните махови пера- черни. Главата отгоре е черна, клюнът яркочервен с черен връх, а краката яркочервени. Опашката е силно вклинена, тип лястовича. В полет отдолу се виждат „прозорци“ на крилата, през които прозира светлината.През есенно-зимния период челото е белезникаво, а клюнът и краката — черни. Младите са с черни плещи.

Издава пронизителни крясъци “ки-я“ или „ки-ки-ки“.

Разпространение и местообитание

Холарктичен вид с гнездови ареал, който обхваща Европа (без Португалия), Азия, Сибир, Северна Америка, Карибско море. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през октомври.

Обитава сладководни, бракични и свръхсолени естествени и изкуствени влажни зони.

В  България е гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Основната популация след 80-те години е съсредоточена в Бургаските влажни зони, където гнезди върху изкуствени острови и платформи. Сега гнезди в 13 находища, по-важни от които са Атанасовско езеро, Поморийско езеро, ЗМ „Пода“, Змийския остров, устието на р. Ропотамо, острови и блата на р. Дунав и някои от по-големите вътрешни реки. 

Хранене

Храни се с насекоми, безгръбначни и риба. Често ловува, като „увисва“ във въздуха и се гмурка във водата с пикиране, или в полет улавя насекоми и рибки от водната повърхност.

Гнездене

Гнезди в самостоятелни или в смесени колонии с малката белочела рибарка, кафявокрилия огърличник, саблеклюна, черноглавата и речната чайка. Гнездото е разположено в трапчинка на земята оформено с миди, водорасли и треви. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни. Инкубацията продължава между 22 и 26 дни. Малките птички остават в гнездото малко повече от три седмици.

Природозащитен статус

Застрашен вид, защитен по ЗБР. Основните гнездови находища са в защитени територии.

 

 

 

 

 

 

 

Речна рибарка (Sterna hirundo)