На 20.05.2021 г. в експозиционен център „Флора“ в Морската градина на гр. Бургас се проведе еднодневен семинар на тема „Бъдещето на морето“.

Отчитайки голямата  значимост  на  морската  среда  на  Черно  море  в  икономическо, социално и здравно отношение, Фондация „Виа Понтика“ и Община Бургас организираха инициативата „Бъдещето на морето“, като част от програмата на Европейския морски ден в България 2021 г. и по проект “Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – BSB552 “RedMarLitter”, изпълняван по Програма „Черноморски басейн 2014-2020 г.“

Форумът предостави възможност да се включат в една интересна дискусия учени, експерти и местни ръководители с цел начертаване на бъдещите хоризонти за действия по опазване и съхраняване богатствата на Черно море и най-вече опазването му от замърсяване с твърди морски отпадъци. Темите, обсъдени на предишното издание на форума, проведено през 2018 г., дадоха повод за проактивно участие на всички заинтересовани страни в сегашното издание, с цел обмен на информация и предложения за бъдещи дейности.

Приветствия и откриване на семинара направиха председателят на Общинския съвет на град Бургас проф. д-р Севдалина Турманова, ръководител на Регионалния академичен център на БАН и Весна Балтина, зам.кмет по “Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към проблемите на климата” в Община Бургас.

Във встъпителното си слово Ина Агафонова, основателят и председател на Фондация Виа Понтика, подчерта че е дошъл моментът за действие – промените в Черно море ни казват, че няма време за губене и всички трябва да вложим усилия за пpeдпpиeмaне на cтъпĸи зa пpeдoтвpaтявaнe щeтитe нa Чepнo мope и крайбрежнaтa cpeдa, да активираме действията си за опазването и съхраняването на неговите живи ресурси и дa зacилим cътpyдничecтвoтo, ĸaĸтo мeждy oтдeлнитe нaции, тaĸa и нa peгиoнaлнo нивo.

„Този морски ден и отбелязването му има за цел да повиши осведомеността на обществото за значението на морето и морската индустрия. Нашето Черно море безспорно е много важен ресурс, но и чувствителна екосистема. То е част от нашата култура, част от перспективите ни за развитие на устойчив туризъм, морски дейности и рибарство. Много е важно политиките по опазването му да са общи. Усилията ни трябва да са добре планирани, насочени към изграждане на екологична инфраструктура и сформирането на една култура, която да бъде припозната от черноморските общини.“, каза по време на семинара Весна Балтина, зам.кмет по “Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към проблемите на климата” в Община Бургас.

Проф. д-р Севдалина Турманова, председател на Общински съвет Бургас, ръководител на Регионалния академичен център на БАН и преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ докладва проекта  „Повишаване  знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане на син растеж“, целящ създаване на научна база данни за видовете плаващи отпадъци в морските води и по морското дъно в зони с повишен антропогенен натиск, разработване на класификация и оценката им, което ще допринесе за подобряване на знанията за морската среда, повишаване на ангажираността и отговорността за опазването на морската околна среда, подобряване състоянието на морската околна среда с въвеждане на мерки за намаляване на отпадъците в морето и възможност за устойчиво управление и развитие на природните ресурси в Бургаския залив.

Проф. д-р Маруся Любчева от Сдружение “Черноморски институт”, гр. Бургас,  разгледа темата „Синьо измерение на Зелената сделка в България“, като  подчерта, че Синята икономика е неразделна част от Зелената сделка на ЕС. В допълнение добави, че новият подход към Синята икономика включва подкрепа за крайбрежните общности и Европейска стратегия за декарбонизация. Новият подход към устойчива синя икономика ще допълни останалите компоненти на Европейската зелена сделка.

Мая Велчева, директор на дирекция „Европейски политики“, Община Бургас представи проекта „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП) на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Основна цел на проекта е да се подобри екологичният статус на морските води в Бургаския залив и да се повиши обществената информираност, самосъзнание и отговорност на гражданите за намаляване и предотвратяване на морските отпадъци.

Доц. д-р Даниела Тонева, ръководител катедра “Екология и опазване на околната среда” при Техническия университет Варна и инж. Венета Стефанова от П-Юнайтед ЕООД съобщиха за програмата за „Идентифициране на „горещи точки“ на замърсяване с твърди морски отпадъци“, при което ще се наблюдава  качеството и количеството на всички събрани от конкретно място,  макроотпадъци и микроотпадъци по плажните / бреговите ивици на българското крайбрежие на Черно море, плаващи по морската повърхност, отложени по морското дъно и в биота. Мониторинговата програма ще осигурява информация за движещите сили (туризъм, урбанизация, пристанища, корабоплаване, търговски и рекреационен риболов) и количествена информация за оказвания натиск от въвеждане на отпадъци в морската околна среда и въздействията върху плажовете, морската повърхност и дъно.

Янко Янков, управител на “Клуб за спортен риболов Гларус” – партньор по проект “Плаване през Черно море“, който се осъществява по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, представи резултатите от него. Проектът е насочен към преодоляване на съществуващите пречки за туристическите потоци между черноморските пристанища и пристанищата на Северно Егейско море.

Следобедният панел на семинара бе открит с доклад на тема „Национални политики за управление на отпадъците“, изнесен от  Детелина Иванова, директор “Регионална инспекция по околната среда и водите” гр. Бургас.В него бяха включени анализ и оценка на законодателството, програмни документи и политики в сектор „Управление на отпадъци”.

Представяне на проект „Трансграничните региони сътрудничат за син растеж“ (BLUE GROWTH COLLABs), финансиран по Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 г. направи доц. д-р Светлана Желева, зам. ректор по научноизследователската дейност, Университет “Проф. Асен Златаров” гр. Бургас. За изпълнението на проекта Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас си партнира с Тракийски университет – Одрин за създаване на изследователски центрове за син растеж в трансграничния регион, с инициативи за сътрудничество на научноизследователски институции в областта на опазването на околната среда, намаляване на замърсяването, устойчиво управление на водните екосистеми и ефективно използване на морските и водни ресурси.

Инж. Ива Стаменова-Йорданова от П-Юнайтед ЕООД изнесе доклад на тема „Мерки за намаляване на твърдите морски отпадъци“, относно инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води,  извършване на експертни анализи, проучвания и оценки, разработване на уеб-базиран модел, прилагане на демонстрационни дейности, организиране и провеждане на кампании.

Силвия Атанасова,  eксперт “Сътрудничество и иновации” Звено за управление на Националната рибарска мрежа в доклада си  „Грижата за морето – грижа за нашето бъдеще. Предизвикателства, възможности и перспективи“ представи последователните усилия на организацията да популяризира добрите практики и успешните решения на проблема с твърдите отпадъци в морската среда, поведението на човека сред природата и отговорността за нея.

Последният доклад на семинара касаеше „Резултати от проучване за замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци, вкл. микропластмаси“. Той бе изнесен от Димитър Попов, координатор на проект BSB142 BioLearn „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“, изпълняван от СНЦ Зелени Балкани.

С него бе свързана и образователна инсталация, състояща се от информационен киоск и макети на обикновения делфини, съдържащи богата информация за Черно море и неговите обитатели, но също така и за глобалния проблем със замърсяването с отпадъци, която бе пренесена от Природонаучната експозиция на РИМ Бургас и подредена в Експозиционен център „Флора. Участниците в семинара и посетителите на Центъра можеха да се запознаят с видовете делфини, които се срещат в Черно море, със звуците, които те издават, но и с тревожната информация за степента на замърсеност с отпадъци на влажните зони и по специално на Поморийското езеро.

В последвалата дискусия ясно се открои мнението, че в мерките за намаляване замърсяването, подобряване на управлението на живите ресурси, насърчаване на човешкото развитие по начин, който не уврежда околната среда, cпopeд всички проучвания и доклади, не се влагат достатъчно ycилия и подобряване на състоянието на морската вода и oпaзвaнe нa pecypcитe не се забелязват и не обхващат районите, които са близо до урбанизираните територии и промишлени обекти. Поради това дори за минута не трябва да бъдат изоставени усилията за спасяване на Черно море и крайбрежието му от екологична катастерофа!

В дискусията се включиха и други учени и експерти, които представиха интересни и ценни данни и резултати от проучвания на Черно море, като всички материали от събитието ще бъдат достъпни съвсем скоро на страницата на проекта www.redmarlitter.eu

Семинар „Бъдещето на морето“бе посветен на Европейския морски ден в България 2021