В сряда, 13 ноември 2019 г., в Генералната дирекция по околна среда (DG ENV) на Европейската комисия, Брюксел, Белгия, се проведе семинар за мерките за опазване, прилагани съгласно директивите за природата в местата на Натура 2000, които благоприятстват опрашителите.

Събитието беше организирано от Европейския регионален офис на IUCN (Международен съюз за опазване на природата). IUCN Europe осигурява ключови връзки с институциите на ЕС и е основен фокус за европейските политики и партньорства в областта на природата.

През  последните  години общественото  внимание  беше  привлечено  от  бедственото положение на пчелните популации, при които се наблюдаваха загуби в ЕС и по света. Зад това широко оповестено явление стои проблем от много по-голям мащаб, а именно драстичното влошаване на числеността и многообразието сред всички европейски диви насекоми  опрашители,  в  това  число  дивите  пчели,  сирфидните  (осоподобни)  мухи, пеперудите и молците. Множество видове опрашители са изчезнали или са застрашени от изчезване.

Това  е  сериозен  повод  за  тревога,  тъй  като  опрашителите  са  неразделна  част  от здравите екосистеми. Без тях състоянието на много растителни видове би се влошило и накрая  те  биха  изчезнали  заедно  със  зависещите  от  тях  организми,  което  би  имало тежки екологични, социални и икономически последици.

Модератор на семинара беше Катарина Ферейра, Европейски координатор за опазване на биологичното разнообразие. Участваха експерти от всички европейски страни. Представител на Фондация Виа Понтика също взе участие.

 

 

Семинарът започна с „Уводни бележки и цел на семинара“ от Майкъл O’Брайан (Генералната дирекция по околна среда, ЕК, Белгия). В сутрешното заседание бяха разгледани следните теми:

Преглед на инициативата за опрашители на ЕС – Вуджадин Ковачевич (Генералната дирекция по околна среда, ЕК, Белгия)
-Разнообразие на мрежата на опрашители във варовити тревни площи – Наташа де Маникор (Университет в Лил, Франция)
– Планове за действие при местообитания с варовити тревни площи (6210) и европейски сухи терени (4030), открояващи елементи, важни за опрашителите – Евелин Ъндерууд (Институт за европейска политика по околна среда, Белгия)
-Тенденции и опазване на пеперудите извън и в рамките на Натура 2000 – Ирма Уинхоф (Британско опазване на околната среда, Великобритания)
-Мотивиране на мениджърите за прилагане на приятелски практики с опрашители в местата по Натура 2000 – Себастиен Хюс (Регионален природен парк на Лотарингия, Франция)
– Разпределение на базирани на резултати схеми за опазване на опрашителите в местата по Натура 2000: случаят с регионите Тарнава Маре и Погани Хавас в Румъния – Разван Попа (Фондация Адепт, Румъния)
-Биоразнообразие и специфични мерки за опазване в аграрните пейзажи в полза на опрашителите. ЛАЙФ- Храна и биоразнообразие – Ванеса Санчес (Фондация Глобал Натюр, Испания)
-Работа със земеделските производители за подобряване на условията за дивите пчели в обектите по Натура 2000 – Ан Ерланд Ескилдсен (Датски съвет по земеделие и храна, СЕГЕС)

След обяд се състояха 3 брейк-аут сесии. Продължителността на всяка сесия бе около 40 минути и всяка сесия включваше приблизително 14 участници. Участниците се редуваха сред 3-те групи, като по този начин се гарантираше, че ще могат да представят своите виждания по всички въпроси. Целта на тези модерирани групи за дискусии и прекъсване бе да се идентифицират най-добрите практики за управление на опрашителите, взаимодействия с частния сектор и местните заинтересовани страни и да се обсъди ефективността и осъществимостта на мерките за опазване и подходите за управление, прилагани в местата на Натура 2000 съгласно директивите за природата за опазване на опрашителите и техните общи местообитания

Ина Агафонова, основател и председател на УС на Фондация Виа Понтика сподели, че почти всички участници са стигнали до извода, че е важно да се подобрят познанията за опрашителите и причините и последиците, свързани с влошаването на състоянието им и сочат интензивното селскостопанско управление и използването на пестициди като най-значимите заплахи за опрашителите. Другите заплахи като урбанизацията, замърсяването, инвазивните чужди видове, заболяванията и изменението на климата също са посочени като значими от повечето участници.

Експертите в семинара поставят ударението върху възстановяването и поддържането на местообитанията на опрашителите в селска и градска среда и върху преодоляването на свързаната с пестицидите заплаха за опрашителите. Мнозинството от експертите определят Директивата за местообитанията и общата селскостопанска политика на ЕС като ключови инструменти за закрила и подпомагане на местообитанията на опрашителите.

Всички участници в семинара подчертават значението на повишаването на осведомеността, привличането на участието на обществеността в решенията и улесняването на сътрудничеството и обмена на познания, както и необходимостта от инициатива на ЕС с цел подпомагане действията на национално, регионално и местно равнище.

 

 

Семинар относно мерките за опазване, прилагани по силата на природозащитните директиви в местата на Натура 2000, които са благоприятни за опрашителите