Други названия:рибар, жабар.

Описание

Дължина на тялото: 84 – 102 см. Размах на крилата: 175 – 195 см.Тегло от 600-1200 г. Дълголетие: 25 години.

Слабо изразен полов диморфизъм.Гърбът и крилата са сиви. Шията отпред и гърдите са с черни надлъжни черти. Има дълги сиви или сивожълти крака, дълга шия и голям сивожълт клюн под формата на кама. Останалата част от оперението е гълъбовосиво.По време на полет бавно бие с крила, като главните пера на крилата са тъмни, почти черни, а шията е сгъната и краката са по-дълги от опашката.

Младите чапли имат сиви чело и качулка, сиво-черна шия с късо перо отгоре, а отстрани главата, шията и гърбът също са сиви. Центърът на шията е бежов.

Типичният вик на сивата чапла, често издаван вечер, е дрезгав, звучен и крещящ. Колонията е много шумна и могат да се разменят много удари с клюн.

Разпространение и местообитание

Палеарктичен вид, който има 4 подвидове:
Ardea cinerea cinerea (от Европа до Азия , Индия и Африка)
Ardea cinerea jouyi (Китай, Корея и Япония до Суматра и Ява)
Ardea cinerea monicae (Мавритания)
Ardea cinerea firasa (Мадагаскар, Коморските острови и Алдабра)

Евроазиатският вид зимува на големи ята в Северна Африка, Близкия изток, Индия и Китай.Сивата чапла е частично прелетна птица. В северните области се появява още преди да изчезнат снеговете и щом малките станат самостоятелни веднага предприема миграции. Те предприемат големи миграции и често достигат северните брегове на Африка или Южна Азия. Често се установяват в колонии на разстояния от порядъка на 1000 км от мястото, където са се излюпили.

Общо взето северните европейски популации зимуват в Южна Европа и Северна Африка. Голяма част от популациите, размножаващи се в Централна и Южна Европа, водят уседнал начин на живот. На Апенинския и Пиренейския полуостров могат да бъдат срещнати предимно като зимуващи птици, въпреки, че и там има отделни ядра на постоянно живеещи птици.

В  България  е гнездещо-прелетнен, преминаващ и зимуващ вид; повечето колонии са по поречието на р. Дунав, Черноморското крайбрежие и големите реки и язовири в Дунавската и Тракийската низина.

Местообитание: сладководни езера и блата, заливни и дъбови гори, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства, а при миграция се среща и в крайбрежни бракични водоеми, както и в язовири, люцернови ниви, оризища, канали за напояване. Сивата чапла е птица с голяма адаптивна способност, единственото от което се нуждае е богата на риба вода и минимално спокойствие от страна на хората. Липсва единствено в големи гори. В определени случаи при изобилие на дребни гризачи в северните райони или едри скакалци в южните можем да срещнем сивата чапла и без да има вода наблизо.

Хранене

Активни са денем и нощем, често могат да се видят на зазоряване. Дневно изяжда около 500 г храна. Храни се предмно с риба и по-малко с насекоми, мишки, змии, малките на други птици и включително възрастни гмурци. Когато ловува, крачи много бавно и когато види плячката си, изстрелва главата със светкавично движение и я улавя със сигурност. Сред природата рибите могат да си намерят скривалище, но в изкуствените водоеми нямат никакъв шанс. Сивата чапла търси храната си в заливи с малка дълбочина и в открити води, където може да ходи свободно.

Гнездене

Рядко гнезди самостоятелно, най-често образува колонии, които могат да се задържат значително време. Някои  от колониите в Европа са на възраст над 100 години. Моногамни птици. Гнездата са разположени в тръстикови масиви, по дървета (бяла върба, бяла и хибридна топола, дъб, ясен, липа, бук) и рядко на скали. Яйца – най-често 3-5 броя. Снасянето започва през март. Мътене — трае 25-26 дни и се извършва и от двамата родители. Малките  напускат гнездото на около 30-48 дневна възраст. Биват хранени приблизително на два часа с храна, която родителите донасят в гушите си. Паднало от гнездото малко е хранено еднакво с другите пилета. Когато събират храна, родителите могат да се отдалечават до 30 км от гнездото. Отглеждат едно люпило годишно.

Природозащитен статус

Защитена по ЗБР. Повечето традиционни гнездови находища са включени в границите на защитени територии.  

 

 

 

 

 

Сива чапла (Ardea cinerea)