Описание

Дължина на тялото 21-24 см с размах на крилете 34-40 см и тегло 65-80 г. Много прилича на големия петнист кълвач, Dendrocopos major. Различава се от останалите кълвачи по черната ивица на врата, която свързва клюна и раменете, без да достига до тила. Също така, подопашието е бледо червено до розово, докато при големия пъстър кълвач то е наситено червено. Дългият клюн е тъмносив до черен, а краката зеленикаво сиви.

Мъжките имат червено оцветяване по тила подобно на това при големия пъстър кълвач, а женските нямат. Младите имат червено теме с черен кант по края.

Обаждането наподобява това на големия пъстър кълвач, но е по-омекотено.

Разпространение и местообитание

Среща се основно в Централна и Югоизточна Европа, където е концентрирана по-голямата част от популацията на вида. Европейската му популация е оценена на над 530 000 двойки. В Близкия Изток от Турция до Кавказието и Иран обитава дъбови гори и разнообразие от открити местообитания. От края на 19 век е започнал да се разпространява на Балканския полуостров и Централна Европа.

В България популацията на вида е оценена на 14-25 000 двойки. Среща се в цялата страна с изключение на високите части на планините. Почти във всяко селище гнездят минимум 3 двойки, като броят им е по-висок в по-големите населени места особенно в равнинни райони.

Хранене

Храни се с ларви и възрастни на насекоми, семена, ядки и плодове. Локализира насекомите под кората на дърветата по звука, който насекомите издават. След това пробива дупка в кората на дървото и издърпва насекомото с дългия си език.

Гнездене

Гнездовият период започва да тече от средата на март (Израел) или средата на април (Унгария) до май, понякога до юни . Гнезди в дървета по улици, в дворове, в градски градини и паркове, овощни градини, в широколистни и по-рядко в смесени гори, полезащитни пояси и др.

Гнездото си прави в стъблото на дърво или негови дебели и сухи клони, така че вътрешността му да бъде с поне 20 см широчина. Една хралупа се ползва само веднъж, тъй като в нея се натрупват паразити. Честo обаче, птицата може да прави по няколко гнезда на едно и също дърво през следващи години. Обикновено гнездото се прави от мъжката птица без да се постила никакъв гнездови материал.

След средата на април женската снася 3-8 яйца, които мътят и двете птици. Малките излитат след 22-25 дни.  Яйцата са между 3 и 7 до 11. И двамата родители участват в мътенето, мъжкият-предимно нощно време. Яйцата се излюпват след 9 и 11 дни Малките започват да летят след 20 до 25 дни.

Природозащитен статус

В България защитен вид по Закона за биологичното разнообразие.Международен стaтус-незастрашен.

 

 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)