Изявление на 76 организации относно актуалното състояние на преговорите за преразглеждане на правилата на ЕС относно статистиката за пестицидите

Долуподписаните организации изразяват дълбоката си загриженост относно посоката, в която поемат преговорите в рамките на тристранните разговори относно реформата на регламента за селскостопанската статистика (SAIO). Призоваваме държавите-членки да подкрепят предложенията на Европейския парламент, като гарантират, че точните данни за употребата на пестициди се събират и публикуват без допълнително забавяне.

За да гарантираме, че европейското селско стопанство се отдалечава от практиките с интензивно използване на пестициди, имаме нужда от точни публични данни за това какви пестициди се използват къде, кога, върху кои култури и в какви количества. Такива данни наистина:

 • Позволяват смислено да се измерва напредъкът и да се идентифицира кои сектори или култури и в кои региони са изправени пред трудности при преминаване към устойчиви земеделски практики;
 • Дават възможност на работата на независими учени и медицинската общност да свържат точките между излагането на специфични пестициди или коктейл от тях и вредата за околната среда и/или хората;
 • Дават възможност на публичните органи да проверят дали данните, предоставени за разрешение за пестициди, действително отговарят на реалността на тяхната употреба;
 • Дават възможност на публичните органи да изброяват по-ефективно кои пестициди попадат във водата и поради това трябва да бъдат наблюдавани, за да могат да предприемат подходящи мерки за защита, например, на жителите на селските райони и на биоразнообразието;
 • Възстановяват доверието на гражданите на ЕС в националните правителства, институциите на ЕС и тяхната готовност да защитават общественото здраве и околната среда, въпреки тежестта на частни интереси, като лобитата за агрохимикалите.

Това доверие на гражданите на ЕС в момента е нарушено, защото днес е очевидно, че употребата на пестициди и техните рискове за човешкото здраве и околната среда са извън контрол. Нашата правна система е предназначена да разрешава само пестициди, които

а) Нямат незабавен или забавен вреден ефект върху човешкото здраве

б) Нямат неприемливи въздействия върху растенията и

в) Нямат неприемливи въздействия върху околната среда.

За съжаление, начинът, по който тази разрешителна система се прилага на практика, поражда много сериозни съмнения относно безопасността на пестицидните продукти на пазара на ЕС. Доказателствата за неприемливо увреждане на биоразнообразието и на работниците на първа линия – селскостопански работници – се трупат. Тази система дори не е от икономическа полза за самите фермери, а алтернативи на интензивното селско стопанство с пестициди съществуват и са осъществими.

В светлината на доказаното въздействие на пестицидите върху общественото здраве и околната среда и необходимостта от преминаване към алтернативни модели на селско стопанство, оскъдното количество събрани и публикувани данни за употребата на пестициди е неразбираемо. Калифорния създаде изчерпателна и публична база данни по този въпрос още през 90-те години. Още по-изненадващо е, че данните съществуват, но са оставени неизползвани от публичните власти. Всъщност земеделските производители и всички други професионални потребители на пестициди са длъжни – и са били длъжни повече от 10 години – да съхраняват на разположение на публичните органи записи за използваните от тях пестициди. И все пак тези записи не се събират систематично. За достъп до тези записи обществеността – напр. лекари, учени, синдикат на селскостопански работници или водоснабдителна компания, нямат друг избор, освен да следват дълга и тежка процедура, която често изисква съдебен процес.

В светлината на най-новата обществена информация изглежда, че преговорите напредват в по-положителна посока. Въпреки това много ключови аспекти все още са изключително тревожни и неясни. По-специално:

 • Въпреки че приветстваме признаването от френското председателство на необходимостта от годишни данни за употребата на пестициди, както и електронно събиране на регистрите на земеделските производители, ние сме дълбоко загрижени от предложения компромисен текст, тъй като той не гарантира, че записите на фермерите ще бъдат събрани достатъчно скоро. Всъщност първата година, за която ще бъдат събрани тези данни, ще бъде 2028 г., тоест след 6 години. Междувременно необратими щети върху здравето и биоразнообразието на хората неизбежно ще настъпят поради извънконтролна експозиция на пестициди.
 • Съществува дори висок риск тези записи действително никога да не бъдат събрани, тъй като това ще зависи от уеднаквяването на цифровия формат, което ще бъде решено в отделна процедура (акт за прилагане съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009) без никакви времеви ограничения или възможност Европейският парламент да има думата.
 • Докато се чака 2028 г., предложеният компромис предлага да има само едно проучване (през 2026 г.). Това е недостатъчно, за да представи ясна картина на напредъка към целите за намаляване, определени за 2030 г. в стратегията „от фермата до вилицата“. В допълнение, такова проучване ще обхване само избор на общи култури между държавите-членки и ще бъде определено по-късно (чрез актове за изпълнение) в процедура, в която Европейският парламент няма да има думата.
 • И накрая, макар да приветстваме признаването, че правилата за достъп до документи и за достъп до информация за околната среда остават напълно приложими, предложеният правен текст относно разпространението на данните оставя твърде много място за тълкуване. Той не предлага необходимата правна сигурност, че данните за цялата употреба и продажби на пестициди действително ще бъдат публикувани съответно на активното вещество в пълно съответствие с правилата за достъп до информация за околната среда.

 

Накратко, ако компромисният текст по тези аспекти стане закон, събраните данни за употребата на пестициди ще бъдат твърде малко, твърде късни, с несигурност относно това какво всъщност ще бъде публикувано.

Ето защо ние призоваваме преговарящите, и по-специално Съвета, да вземат предвид тези опасения, и по-специално да:

 1. Съкратят преходния период за първото цифрово събиране на всички земеделски записи за всички култури – до 2025 г. Скоростта е въпрос на ангажимент и инвестиция на националните правителства. Тази инвестиция отдавна е закъсняла: необходимостта от данни за употребата на пестициди беше призната още през 1993 г.;
 2. Направят годишното събиране на регистрите на земеделските производители задължително в текста на SAIO. Това събиране се извършва от националните органи, отговарящи за прилагането на регламента за пестицидите;
 3. Създадат задължение за Комисията да приеме – чрез делегиран акт в рамките на SAIO – преди 1 януари 2023 г. уеднаквения електронен формат на регистрите на земеделските производители; най-малкото, ако този електронен формат трябва да бъде определен в акт за изпълнение съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, този акт да бъде приет преди юли 2022 г.;
 4. Приемат разпоредба относно разпространението на данните за употребата и продажбите на пестициди, подобна на предложената от Парламента, като изрично и предварително се посочва какво ниво на подробности ще бъде публикувано. Важно е данните да бъдат публикувани по активно вещество, третирана площ (ха) и по култура.

Ние също така повтаряме нашата загриженост във връзка с точки, които, доколкото ни е известно, все още не са били обсъждани в тристранните срещи:

 • Данните за употребата на пестициди поне на регионално ниво (NUTS3) са ключови, за да бъдат данните полезни. Данните също трябва да бъдат сортирани като пестициди, използвани в биологичното земеделие, и тези, използвани в конвенционалното земеделие;
 • В предложението на Комисията има твърде много потенциални дерогации, които биха могли да ограничат неправомерно информацията, предавана на Евростат относно пестицидите. Тези дерогации или изключения не се прилагат за данните за пестицидите, тъй като данните са налични от 10 години и събирането им е дългосрочно.

За едно наистина модерно и устойчиво земеделие, правителствата трябва да инвестират в съответните системи за данни и да поставят тези данни в публичното пространство, където им принадлежат. Това не може да чака до 2028 г.

Списък на подписалите:

ORGANISATION STATE SIGNATORY
1  ADENY FR  Sylvie Beltrami
2  Agroecology Europe EU  Lili Balogh
3  Alliance for Cancer Prevention UK  Helen Lynn
4  Apicultural Research Educational Center GR  Fani Hatjina
5  Apimondia GR  Jeff Pettis
6  ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt AT  Hanns Moshammer
7  Asociación Vida Sana ES  Ángeles Parra
8  Association Organic Gardens for Education SI  Anamarija Slabe
9  Aurelia Stiftung DE  Thomas Radetzki
10  Beelife EU  Noa Simon
11  Biom Association HR  Željka Rajković
12  BirdLife Europe and Central Asia EU  Ariel Brunner
13  BirdLife The Netherlands NL  Cees Witkamp
14  Buglife UK  Matt Shardlow
15  Center for International Environmental Law (CIEL) CH  David Azoulay
16  ClientEarth EU  Anaïs Berthier
17  Compassion in World Farming EU  Olga Kikou
18  Coordination gegen BAYER-Gefahren DE  Jan Pehrke
19  Corporate Europe Observatory (CEO) EU  Nina Holland
20  Deutsche Umwelthilfe e.V. DE  Sascha Müller-Kraenner
21  Dutch Bee Conservation NL  Maaike Molenaar
22  Earth Thrive UK/Serbia  Zoe Lujic
23  Earth Trek HR  Damir Grgić
24  Eco-Hvar HR  Vivan Grisogono
25  ECOCITY GR  Eri Bizani
26  Ecodesign competence centre LV  Jana Simanovska
27  Ecologistas en Acción ES  Koldo Hernandez
28  EEB EU  Jeremy Wates
29  EFFAT EU  Kristjan Bragason
30  Égalité IT  Dario Dongo
31  EPBA FR  Cindy Adolphe
32  EURAF EU  Gerry Lawson
33  Eureau EU  Oliver Loebel
34  FODESAM ES  Carlos de Prada
35  Friends of the Earth Malta MT  Martin Galea De Giovanni
36  Fundación Global Nature ES  Eduardo de Miguel
37  Generations Futures FR  Nadine Lauverjat
38  Global 2000 AT  Helmut Burtscher-Schaden
39  Green Federation „GAIA“ PL  Jakub Skorupski
40  Health and Environment Alliance EU  Angeliki Lysimachou
41  Hnutí DUHA (Friends of the Earth Czech Republic) CZ  Anna Kárníková
42  Hogar sin Toxicos ES  Carlos de Prada
43  Hungarian Agroecology Network Association HU  Lili Balogh
44  IAWR DE  Wolfgang Deinlein
45  IFOAM Organics Europe EU  Eric Gall
46  Institute Marquès ES  Mireia Folguera
47  Integrated Resources Management Co ltd, (IRMCo) MT  Anna Spiteri
48  Justice Pesticides FR  Arnaud Apoteker
   ORGANISATION STATE  SIGNATORY
49  Kecskeméti Szatyor Közösség Egyesület HU  László Szigeti
50  Latvian Fund for Nature LV  Baiba Vitajevska-Baltvilka
51  Lipu – BirdLife Italia IT  Federica Luoni
52  LPN PT  Inês Machado
53  Mouvement Ecologique Luxembourg LU  Roger Dammé
54  Nature & Progrès Belgique BE  Marc Fichers
55  Navdanya International International  Elisa Catalini
56  Neo-Agri FR and ES  Sidney Flament-Ortun
57  NOAH – Friends of the Earth Denmark DK  June Rebekka Bresson
58  Pesticide Action Network (PAN) Europe EU  Martin Dermine
59  Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) DE  Susanne Smolka
60  PAN Italia IT  Fabio Taffetani
61  Pesticide Action Network Netherlands NL  Margriet Mantingh
62  Plataforma Transgenicos Fora PT  Lanka Horstink
63  Polish Ecological Club PL  Maria Staniszewska
64  Pollinis FR  Barbara Berardi Tadié
65  ROMAPIS RO  Constantin Dobrescu
66  SEO/BirdLife ES  Tamara Rodríguez Ortega
67  Sociedad Españoña de Agricultura Ecológica ES  Concha Fabeiro
68  SNA FR  Frank Alétru
69  SOS Faim Belgium BE  Jonas Jaccard
70  Stadtbienen e.V. DE  Johannes Weber
71  SumOfUs International  Eoin Dubsky
72  Umweltinstitut München e.V. DE  Vera Baumert
73  Union Nationale de l’Apiculture Française FR  Clémence Rémy
74  Via Pontica Foundation BG  Ina Agafonova
75  WECF International NL  Sascha Gabizon
76  ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável PT  Pedro Horta

 

 

 

Съвместно изявление относно спешната нужда от точни публични данни за употребата на пестициди в цяла Европа