СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект Развитие на устойчив приключенски и риболовен туризъм на територията на МИРГ Бургас-Камено, Договор № МДР-ИП-01-14/18.05.2023г., по процедура BG14MFOP001-4.098-S2, „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Фондация „Виа Понтика“ в качеството си на бенефициент обявява процедура за избор на изпълнител за доставка, както следва:

 

  1. Предмет на процедурата: Избор на изпълнител за доставка на принадлежности за любителски риболов по спецификация.

 

  1. Спецификацията на стоките за доставка е както следва:

 

Вид стока Количество
1 Рибарски кеп (сгъваем) изработен от алуминий с MPM мрежа, 3 секции. Дължина над 2 м. Размери на главата – 70х70 см. Транспортна дължина: до 95 см 10
2 Живарник, гумирана мрежа 2,00 м (комплект с колче и чанта) 5
3 Дигитален кантар 40 кг 10
4 Люлка за теглене на шаран ( с чанта) 10
5 Рибарски стол с поставка за чаша, размер 50х85х80 см, сгъваем 10
6 Стойка за въдици – изработена от алуминий, размери мин. Д 88см, Ш 33 см, В 24 см 10
7 Въдица шаранджийска ,3.6 м, 3.0 lb 10
8 Макара (съвместима с въдицата от т. 7), корпус от графитна сплав, шпула с размер 100000 и капацитет 720м/0,30мм 10
9 Сигнализатор, съвместим с въдицата от т. 7, 10
10 Обтегач за сигнализатор, съвместим със сигнализатора от т. 9 и въдицата от т. 7 10

 

 

  1. Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно Указания за изпълнение по процедура BG14MFOP001-4.098-S2.

 

  1. Прогнозна стойност: 5913,50 лв. с ДДС (ДДС е допустим разход по проекта)

 

  1. Място на доставка: Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „ВАЯ“, гр. Бургас, кв. Долно Езерово, местност Герена. Може и чрез куриер на ЕКОНТ до офис Долно Езерово. Цената на доставката е за сметка на Изпълнителя.
  2. Начин на плащане: 50% аванс в срок от 5 работни дни, считано от датата на подписване на договора; 50% доплащане в срок от 5 работни дни след получаване на доставката и подписване на приемо-предавателен протокол.
  3. Срок за доставка: 30 календарни дни от сключване на договор и плащане на аванс.

 

Изисквания към офертите:

Офертите се изготвят по приложения Образец №1 и следва да съдържат минимум:

– името на оферента

– ЕИК/БУЛСТАТ

– кратко описание на предложението/характеристика/функционалност

– предложена цена

– срок на валидност на офертата

– датата на издаване на офертата

– подпис и печат/електронен подпис на оферента.

 

Цената трябва да бъде определена в лева или евро с и без ДДС.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Всеки кандидат има право да представи само една оферта.

 

Оферентите, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или в Регистър БУЛСТАТ, в случаите, в които е приложимо, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за регистрация съгласно националното си законодателство.

 

Оферентите следва да отговарят на следните две кумулативни условия:

предметът на дейност на оферента да е идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство. Това изискване се доказва от оферента със списък на договорите с предмет идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство, съдържащ минимум следната информация: дата, страни, предмет, стойност на договора/ите (Образец №2). Списъкът следва да е подписан от лицето представляващо по закон оферента и да е придружен с препоръки/референции за добро изпълнение;

 

годишния оборот, който се отнася до предмета на поръчката (специфичен оборот) през някоя от или общо от предходните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, да е равен или по-голям от стойността на поръчката. Изискването за специфичен оборот се доказва от оферента със справка – декларация, подписана от счетоводителя и лицето представляващо по закон оферента (Образец №3). Справката трябва да е придружена от Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си. Ако отчетите за приходите и разходите са публично обявени, се извършва справка в съответния регистър.

 

Тези изисквания са кумулативни и кандидатите за изпълнители трябва да отговарят задължително на тях. В случай, че двете кумулативни условия не са изпълнени, Управляващият орган на ПМДР няма да одобри БФП за съответния разход.

 

Офертите и придружаващите ги документи се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) или по имейл: office@viapontica.org или по пощата на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Петрова нива“ № 20.

Дата на публикуване: 13/07/2023

Съобщението за набиране на оферти е публикувано в ИСУН2020 тук.

Крайна дата за подаване на ценовите предложения: 21/07/2023

Съобщение за набиране на оферти – риболовни принадлежности